Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 489

protokols Nr. 20, 63. punkts

Par 2014.gada 22.oktobra Zemes nomas līguma
Nr.1.2-16.3.1/1392 pagarināšanu

Ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2014.gada 3.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5114, 2364/10000 domājamām daļām nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods, zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6664.

Ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 16.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5114, 7636/10000 domājamām daļām nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6664.

Zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5114, kopējā platība ir 5791 m2.

Ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 16.maija lēmumu īpašuma tiesības uz ēku Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 5114 001, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000076318.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.727 „Par patapinājuma līgumu noslēgšanu” starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas sākumskolu „Atvase” (reģistrācijas Nr.90001175873) 2010.gada 30.decembrī noslēgts Nekustamā īpašuma patapinājuma līgums Nr.1.1-16/956 .

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta lēmumu Nr.393 „Par Zemes nomas līguma noslēgšanu Raiņa ielā 53, Jūrmalā” starp Jūrmalas sākumskolu „Atvase” un zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, 2364/10000 domājamo daļu īpašnieci Vārds Uzvārds 2014.gada 22.oktobrī noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/1392 par zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5114, daļas 1369 m2 platībā nomu līdz 2015.gada 22.oktobrim Jūrmalas sākumskolas „Atvase” ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5114 001 uzturēšanai.

2015.gada 7.oktobrī ir saņemts zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, 2364/10000 domājamās daļas īpašnieces Vārds Uzvārds iesniegums ar lūgumu pagarināt zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, daļas 1369 m2 platībā Zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/1392 uz diviem gadiem.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu zemes īpašniekam ir tiesības saņemt no ēku un būvju īpašnieka nomas maksu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.pantu Vārds Uzvārds 2015.gada 7.oktobra iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2015.gada 7.oktobrī ar lietas Nr.1.1.-39/4558-M), kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 21.oktobra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/17), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt starp Jūrmalas sākumskolu „Atvase” un Vārds Uzvārds 2014.gada 22.oktobrī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/1392 līdz 2017.gada 22.oktobrim Jūrmalas sākumskolas „Atvase” ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5114 001 uzturēšanai, bet ne ilgāk kā līdz zemesgabala daļas atsavināšanai.

2. Noteikt zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5114, 2364/10000 domājamo daļu nomas maksu 6% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, nosakot, ka maksājumi tiek veikti no 2015.gada 23.oktobra.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt vienošanās noslēgšanu par lēmuma 1.punktā minētā zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā).

4. Uzdot Jūrmalas sākumskolai „Atvase” sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļai pieprasījumu līdzekļu piešķiršanai, lai nodrošinātu lēmuma izpildi.

5. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas šī lēmuma 3.punktā minētā vienošanās netiek noslēgta iznomātāja Vārds Uzvārds vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 12.novembra lēmumam Nr.489

(protokols Nr.20, .63punkts)

Apstiprināts:

_______________________

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2014.gada 22.oktobra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1392

Jūrmalā, 2015.gada ___. ______________

Zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, daļas īpašnieces Vārds Uzvārds, personas kods, kuras vārdā, pamatojoties uz 2014.gada 22.septembrī izdotu pilnvaru, kas reģistrēta Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Baibas Skrebas aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.5447, rīkojas Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – Iznomātājs), un Jūrmalas sākumskola „Atvase”, reģistrācijas Nr.90001175873, tās direktores Mirdzas Vīnbergas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumu Nr.4 ”Jūrmalas sākumskolas „Atvase” nolikums”, (turpmāk – Nomnieks) no otras puses, kopā vai atsevišķi turpmāk sauktas Puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ____________ lēmumu Nr. _____ „Par 2014.gada 22.oktobra Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1392 pagarināšanu”, vienojas par grozījumiem starp PUSĒM 2014.gada 22.oktobrī noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1392 (turpmāk – Līgums),

1. Izteikt Līguma 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā;

„3.1. Līdzēji vienojas par OBJEKTA nomas maksu 6% apmērā no OBJEKTA kadastrālās vērtības gadā.”

2. Papildināt Līgumu ar 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.4. Līdzēji vienojas, ka visi maksājumi par OBJEKTA faktisko lietošanu tiek veikti par periodu no 2015.gada 23.oktobra, par kuru veicamos maksājumus NOMNIEKS samaksā 2 (divu) nedēļu laikā no vienošanās noslēgšanas dienas.”

3. Izteikt Līguma 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.2. Līgums noslēgts uz laiku līdz 2017.gada 22.oktobrim, bet ne ilgāk kā līdz OBJEKTA atsavināšanai.”

4. Šī vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa.

5. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapām 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA, otrs eksemplārs pie IZNOMĀTĀJA. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

6. Šai vienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa pievienots pielikums - Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ____________ lēmuma Nr. _____ “Par 2014.gada 22.oktobra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1392 pagarināšanu” noraksts uz __ (________) lapām.

7. Pušu rekvizīti:

IZNOMĀTĀJS

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds,

personas kods,

adrese

Jūrmalas sākumskola “Atvase,

Reģistrācijas Nr. 90001175873,

Raiņa ielā 53, Jūrmalā, LV-2011

IZNOMĀTĀJA pilnvarotā persona

Vārds Uzvārds,

personas kods,

adrese

_________________________

V.Uzvārds

__________________________

M.Vīnberga


Lejupielāde: DOC un PDF