Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 490

protokols Nr. 20, 64. punkts

Par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā,
un valsts dzīvokļa īpašuma Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā,
pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” ar 2015.gada 5.oktobra vēstuli Nr.1.17/6972 piedāvā pārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā valstij piekrītošos neizīrētos dzīvokļa īpašumus Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, un Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā.

Dzīvokļa īpašums Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, ir piekrītošs valstij, nav ierakstīts zemesgrāmatā, nav izīrēts, sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 75,6 m2 un 7560/26460 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 004 un palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 010 1104 009 un 1300 010 1104 010. Dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 004 Juglas ielā 2, Jūrmalā, sastāv no 3 dzīvokļu īpašumiem. Ēkas saistītas ar zemes gabalu Juglas iela 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1104, zemes gabala platība 3733 m2. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 24.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemes gabalu nostiprinātas Vārds Uzvārds (dzimis datumā), Vārds Uzvārds (dzimis datumā) un Vārds Uzvārds (dzimusi datumā).

Dzīvokļa īpašums Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, ir piekrītošs valstij, nav ierakstīts zemesgrāmatā, nav izīrēts, sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 77,1 m2 un 7710/28010 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 014 un palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 010 1104 021, 1300 010 1104 022 un 1300 010 1104 023. Dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 014 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, sastāv no 3 dzīvokļu īpašumiem. Ēkas saistītas ar zemes gabalu Juglas iela 4, Jūrmala, kadastra Nr.1300 010 0129, zemes gabala platība 6793 m2. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2015.gada 31.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemes gabalu nostiprinātas Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā, nodokļu maksātāja kods 90000014724. Ar mērķi pārliecināties par to, ka valsts dzīvokļa īpašumu Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, un valsts dzīvokļa īpašumu Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, nelieto personas bez tiesiska pamata, Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 30.oktobrī nosūtīja informācijas pieprasījumu ar lietvedības Nr.1.1-25/4850 nekustamo īpašumu Juglas ielā 2, Jūrmalā, un Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, valdītājam un apsaimniekotājam “Valsts nekustamie īpašumi” un 2015.gada 3.novembrī ir saņemta informācija, ka dzīvokļa īpašums Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, nav atbrīvots.

Ņemot vērā to, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā ir reģistrētas personas dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai valstij piekrītošie dzīvokļa īpašumi Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, un Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, nepieciešami pašvaldības dzīvojamā fonda papildināšanai un palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. Valsts dzīvokļa īpašums Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, 2015.gada 6.novembrī ir apsekots un ir apmierinošā stāvoklī.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 9. punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 6. un 21.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.972 „Noteikumi par neizīrēto valsts dzīvokļu īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā” 3.punktu un 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pēc dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, atbrīvošanas pārņemt to Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā pašvaldības funkcijas pildīšanai - sniegt palīdzību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

2. Pārņemt dzīvokļa īpašumu Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā pašvaldības funkcijas pildīšanai - sniegt palīdzību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

3. Pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas Īpašuma pārvaldes vadītājam nodrošināt nepieciešamās darbības šā lēmuma 1.un 2.punktā minēto īpašumu pārņemšanai un apsaimniekošanai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF