Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 491

protokols Nr. 21, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu
studiju kredītam un studējošā kredītam

Latvijas Kultūras akadēmijas students Vārds Uzvārds (personas kods), 2015.gada 23.novembrī Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) iesniedza iesniegumu (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai sniegt galvojumu studiju kredītam ar valsts galvojumu 1707 euro apjomā un studējošā kredītam ar valsts galvojumu 1707,40 euro apjomā saņemšanai no AS „SEB banka” (vienotais reģistrācijas Nr.40003151743). Vēstulei pievienota Domes Labklājības pārvaldes 2015.gada 25.novembrī izdota izziņa Nr.214 „Par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam”, kas apliecina, ka Vārds Uzvārds piešķirts maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss no 2015.gada 1.novembra līdz 2016.gada 31.janvārim.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 3.1., 3.2.punktam tiesības uz pašvaldības galvojumu kredīta saņemšanai ir personai, kura ir Latvijas pilsonis vai persona, kurai ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase un deklarētā dzīvesvieta Jūrmalas pilsētā.

No iesniegumam pievienotajām kredīta līgumu kopijām (Kredīta līgums Nr.02F0186, kas noslēgts 2015.gada 17.novembrī starp AS „SEB banka” un Vārds Uzvārds, Kredīta līgums Nr.02F0187, kas noslēgts starp AS „SEB banka” un Vārds Uzvārds) redzams, ka arī valsts garantē 90% no kopējās aizdevuma pamatsummas.

Jūrmalas pilsētas domes darba grupa par Jūrmalas pilsētas pašvaldības studiju kredīta un studējošā kredīta galvojumiem (turpmāk – Darba grupa) 2015.gada 1.decembrī (Protokols Nr.1) izskatīja iesniegtos dokumentus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojuma piešķiršanu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai Vārds Uzvārds līdz 2027.gada 1.maijam, jo viņam šobrīd ir maznodrošinātās personas statuss. Atbilstoši Saistošo noteikumu 2.3.punktam tiesības uz pašvaldības galvojumu kredīta saņemšanai ir personai no maznodrošinātas ģimenes vai no ģimenes, kurai ir piešķirta trūcīgas ģimenes (personas) statuss. Darba grupa atbalsta galvojuma sniegšanu studiju kredīta un studējošā kredītam saņemšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Ministru kabineta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 13.punktu, Saistošajiem noteikumiem, Vārds Uzvārds 2015.gada 23.novembra, 2015.gada 27.novembra iesniegumu, tam pievienotajiem dokumentiem un Jūrmalas pilsētas domes darba grupas par Jūrmalas pilsētas pašvaldības studiju kredīta un studējošā kredīta galvojumiem 2015.gada 1.decembra lēmumu, Dome nolemj:

1. Sniegt Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Latvijas Kultūras akadēmijas studentam Vārds Uzvārds (personas kods) studiju kredīta aizdevumam 1707 euro apmērā un ar to saistītiem blakus maksājumiem. Piekrist, ka galvojums ir spēkā līdz 2027.gada maijam un atmaksa ir uzsākama ar 12 (divpadsmito) mēnesi pēc studiju pabeigšanas, kā arī aizdevumam ir noteikta mainīga procentu likme un tā tiek aprēķināta šādi: 6 (sešu) mēnešu EURIBOR +2.50 (divi komats piecdesmit procenti) gadā.

2. Sniegt Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Latvijas Kultūras akadēmijas studentam Vārds Uzvārds (personas kods) studējošā kredīta aizdevumam 1707,40 euro apmērā un ar to saistītiem blakus maksājumiem. Piekrist, ka galvojums ir spēkā līdz 2027.gada maijam un atmaksa ir uzsākama ar 12 (divpadsmito) mēnesi pēc studiju pabeigšanas, kā arī aizdevumam ir noteikta mainīga procentu likme un tā tiek aprēķināta šādi: 6 (sešu) mēnešu EURIBOR +2.50 (divi komats piecdesmit procenti) gadā.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4. Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļai nodrošināt šī lēmuma iesniegšanu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”.

5. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju noslēgt vienošanos ar Vārds Uzvārds (personas kods) par galvojuma sniegšanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai noteiktajam parauglīgumam „Vienošanās par galvojumu studiju kredīta saņemšanai Nr.” par lēmuma 1. un 2.punktā noteiktajām saistībām.

6. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju noslēgt galvojuma līgumu ar AS „SEB banka” par galvojuma sniegšanu Vārds Uzvārds atbilstoši lēmuma 1. un 2.punktā noteiktajām saistībām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF