Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 493

protokols Nr. 21, 4. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā
izdevuma nosaukuma maiņu

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumu Nr.20 „Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde”, kā arī lai popularizētu Jūrmalas pilsētas vārdu un sniegtu iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētas domes oficiālo informāciju un informētu par pašvaldībā notiekošajām aktivitātēm, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Mainīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma nosaukumu „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens” uz nosaukumu „Jūrmalas Avīze”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās nosūtīt pieteikumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram par izmaiņu izdarīšanu masu informācijas līdzekļu reģistrā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF