Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 496

protokols Nr. 21, 8. punkts

Par naudas balvu piešķiršanu pludmales volejbolistam Aleksandram
Samoilovam par izcīnīto 1.vietu Eiropas čempionātā pludmales
volejbolā un trenerim Genādijam Samoilovam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.3.1.apakšpunktu, 11.punktu kā arī Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2015.gada 1.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/20), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt naudas balvu Eiropas čempionāta pludmales volejbolā 1.vietas ieguvējam Aleksandram Samoilovam 4300,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi) apmērā.

2. Piešķirt naudas balvu trenerim Genādijam Samoilovam 2150,00 EUR (divi tūkstoši viens simts piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītājam un Centralizētās grāmatvedības vadītājam nodrošināt šī lēmuma 1. un 2.punktā minēto naudas balvu izmaksu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF