Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 497

protokols Nr. 21, 9. punkts

Par Ķemeru vidusskolas reorganizēšanu

Ķemeru vidusskolā netiek īstenota vispārējās vidējās izglītības programma, savukārt Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 12.1.4.apakšpunkts noteic, ka uzņemot izglītojamo vispārējās vidējās izglītības programmā, pašvaldības dibināta izglītības iestāde nodrošina, ka republikas pilsētas izglītības iestādē izglītojamo skaits 10. klasē ir ne mazāks par 22 vai kopējais izglītojamo skaits 10.–12. klasē ir ne mazāks par 58, līdz ar to Jūrmalas pilsētas domes ieskatā būtu lietderīgi Ķemeru vidusskolu reorganizēt par Ķemeru pamatskolu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmu un finanšu resursu efektīvu izmantošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 23.panta otro un piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas 2015.gada 1.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-22/20), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Reorganizēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošo iestādi Ķemeru vidusskola (reģistrācijas Nr. 2913901345) par Ķemeru pamatskolu.

2. Šī lēmuma 1.punktā minēto reorganizāciju pabeigt līdz 2016.gada 1.jūlijam.

3. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei:

3.1. koordinēt reorganizācijas darbību un organizatorisko pasākumu veikšanu;

3.2. līdz 2015.gada 18.decembrim nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai Ķemeru vidusskolas reorganizācijas saskaņošanai nepieciešamos dokumentus (Jūrmalas pilsētas domes iesniegumu, kam pievienots šis lēmums un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas 2015.gada 1.decembra atzinums (protokols Nr.1.2-22/20);

3.3. līdz 2015.gada 14.decembrim informēt Izglītības iestāžu reģistru par šī lēmuma 1.punktā minēto iestādes reorganizāciju.

4. Ķemeru vidusskolas direktorei:

4.1. līdz 2015.gada 18.decembrim organizēt un nodrošināt iestādes pedagogu, izglītojamo un vecāku informēšanu par Ķemeru vidusskolas reorganizāciju;

4.2. līdz 2016.gada 1.jūnijam veikt darbības, kas saistītas ar izglītības programmu licenču anulēšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai;

4.3. līdz 2016.gada 29.aprīlim iesniegt Izglītības pārvaldei Ķemeru pamatskolas nolikuma projektu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai sadarbībā ar Izglītības pārvaldi līdz 2015.gada 18.decembrim publicēt informāciju par Ķemeru vidusskolas reorganizāciju Jūrmalas pilsētas mājaslapā.

6. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1.punktā minētās iestādes reorganizāciju saistītie izdevumi sedzami no Ķemeru vidusskolas finanšu līdzekļiem.

7. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

8. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punkts stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma reorganizācijas veikšanai saņemšanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF