Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 498

protokols Nr. 21, 10. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes
vidusskolas reorganizēšanu

Izvērtējot Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 12.1.4.apakšpunktā noteiktās prasības, Jūrmalas pilsētas dome secina turpmāk minēto.

Jūrmalas pilsētas domei nepieciešams nodrošināt izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta atrodas Lielupē, Jūrmalā iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību, kā arī ilgtermiņā nodrošināt pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu. Līdz ar to nepieciešams noteikt Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu (10. - 12.klases) Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, nosakot Jūrmalas Valsts ģimnāzijai papildu vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas vietu adresē: Aizputes ielā 1a, Jūrmalā.

Tai pašā laikā, lai nodrošinātu izglītojamajiem iespēju iegūt pamatizglītību tuvāk dzīves vietai, Jūrmalas pilsētas domes ieskatā būtu lietderīgi Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolu reorganizēt par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolu, nodrošinot vispārējās pamatizglītības programmu īstenošanu no 1. līdz 9.klasei.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 23.panta otro un piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas 2015.gada 1.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-22/20), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Reorganizēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošo izglītības iestādi Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola (reģistrācijas Nr.90000051576) par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolu.

2. Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas 10. līdz 12.klases un tajās īstenoto izglītības programmu īstenošanas funkcijas pievienot Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošajai iestādei Jūrmalas Valsts ģimnāzijai (reģistrācijas Nr.90000051487) nosakot izglītības programmu īstenošanas vietas adresi Aizputes ielā 1a, Jūrmalā.

3. Šī lēmuma 1.punktā minēto reorganizāciju pabeigt līdz 2016.gada 1.jūlijam.

4. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei:

4.1. koordinēt reorganizācijas darbību un organizatorisko pasākumu veikšanu;

4.2. līdz 2015.gada 18.decembrim nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas reorganizācijas saskaņošanai nepieciešamos dokumentus (Jūrmalas pilsētas domes iesniegumu, kam pievienots šis lēmums un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas 2015.gada 1.decembra atzinums (protokols Nr.1.2-22/20);

4.3. līdz 2015.gada 14.decembrim informēt Izglītības iestāžu reģistru par šī lēmuma 1.punktā minētās iestādes reorganizāciju.

5. Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktorei:

5.1. nodrošināt Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas izglītības programmu pēctecību nosakot to īstenošanas vietu adresē Aizputes ielā 1a, Jūrmalā;

5.2. līdz 2016.gada 1.jūnijam veikt darbības, saistībā ar izglītības programmu licenču grozīšanu, kas tiks pārņemtas no Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai;

5.3. līdz 2016.gada 29.aprīlim iesniegt Izglītības pārvaldei Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikuma grozījumu projektu.

6. Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas direktorei:

6.1. līdz 2015.gada 18.decembrim organizēt un nodrošināt iestādes pedagogu, izglītojamo un vecāku informēšanu par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas reorganizāciju;

6.2. līdz 2016.gada 1.jūnijam veikt darbības, kas saistītas ar izglītības programmu licenču anulēšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai;

6.3. līdz 2016.gada 29.aprīlim iesniegt Izglītības pārvaldei Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikuma grozījumu projektu.

7. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai sadarbībā ar Izglītības pārvaldi līdz 2015.gada 18.decembrim publicēt informāciju par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas reorganizāciju Jūrmalas pilsētas mājaslapā.

8. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1.punktā minētās iestādes reorganizāciju saistītie izdevumi sedzami no Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas finanšu līdzekļiem.

9. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

10. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punkts stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma reorganizācijas veikšanai saņemšanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF