Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 499

protokols Nr. 21, 11. punkts

Par darba samaksu pedagogiem streika laikā

Ievērojot to, ka Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība 2015.gada 11.novembrī ir pieņēmusi lēmumu par vienas dienas brīdinājuma streika norisi 2015.gada 27.novembrī un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pedagogiem, kas ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu darbinieki un piedalās 2015.gada 27.novembra vienas dienas brīdinājuma streikā, aprēķināt un izmaksāt darba samaksu no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētā grāmatvedība, Budžeta nodaļa un Izglītības pārvalde ir atbildīgi par lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF