Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 500

protokols Nr. 21, 12. punkts

Par Eiropas Komisijas programmas Nordplus Junior 2014
projekta „Eko-mijiedarbība” noslēgumu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1.-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktu un, atbilstoši Zviedrijas Augstākās Izglītības Padomes (Swedish Council for Higher Education) un Pumpuru vidusskolas 2014.gada 11.jūnijā noslēgtajam līgumam Nr.NPJR-2014/10222 par programmas Nordplus Junior 2014 projekta „Eko-mijiedarbība” īstenošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Komisijas programmas Nordplus Junior 2014 projekta „Eko-mijiedarbība” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta faktiskās izmaksas 11 710,00 EUR (2.pielikums „Projekta „Eko-mijiedarbība” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Eko-mijiedarbība” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa 11 710, 00 EUR, kas 100% apmērā finansēta no Eiropas Komisijas programmas Nordplus Junior 2014 finansējuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX

Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF