Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 501

protokols Nr. 21, 13. punkts

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1)
skolu sektora projekta „Iedvesmojies. Mācies. Radi!” īstenošanu

Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2015.gada 17.novembra lēmumu Nr.8.3-1/7127 „Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekta pieteikuma Nr.2015-1-LV01-KA101-013334 apstiprināšanu no rezerves saraksta”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektu Nr.2015-1-LV01-KA101-013334 „Iedvesmojies. Mācies. Radi!”.

2. Noteikt projekta mērķus:

2.1. izmantojot mācību mobilitāti, pilnveidot skolotāju svešvalodu un informācijas tehnoloģiju prasmes mācību stundu organizēšanā,

2.2. atrast jaunus veidus skolēnu motivēšanai,

2.3. izveidot skolotāju pieredzes materiālu un profesionālās pilnveides A programmu skolotājiem Jūrmalā.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 30.decembra līdz 2016.gada 30.decembrim.

4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 23 797,00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi euro un 00 centi) saskaņā ar pielikumu, kur Eiropas Komisijas finansējums ir 100% jeb 23 797,00 (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi euro un 00 centi).

5. Projekta priekšfinansējumu 20% apmērā jeb 4 759,40 EUR (četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit deviņi euro un 40 centi) segt no Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada budžeta.

6. Noteikt, ka, ja projekta īstenošanas laikā projekta attiecināmās izmaksas ir mazākas nekā plānots, tad ir veicamas visas darbības, lai no attiecināmo izmaksu ekonomijas tiktu segtas neattiecināmās izmaksas, pirms tam saņemot Valsts izglītības attīstības aģentūras rakstisku apstiprinājumu.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts 4.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta īstenošanu uzdot Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas direktorei.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF