Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 502

protokols Nr. 21, 14. punkts

Par Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ mācību mobilitātes projekta
KA 101 „Skolotājs-mācīšanās līderis” noslēgumu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1.-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktu un, atbilstoši Valsts izglītības attīstības aģentūras un Pumpuru vidusskolas 2014.gada 8.septembrī noslēgtajam līgumam Nr.2014-1-LV01-KA101-000151 par programmas Erasmus+ projekta „Skolotājs-mācīšanās līderis” īstenošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ mācību mobilitātes projekta KA101 „Skolotājs-mācīšanās līderis” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta faktiskās izmaksas 15 425,00 EUR (2.pielikums „Projekta „Skolotājs-mācīšanās līderis” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Skolotājs-mācīšanās līderis” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa 15 425,00 EUR, kas 100% apmērā finansēta no Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ finansējuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX

Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF