Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 503

protokols Nr. 21, 15. punkts

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas izglītības iestādes
darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas līguma noslēgšanu

Jūrmalas Alternatīvā skola (reģistrācijas Nr.90000051665) ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta izglītības iestāde. Jūrmalas Alternatīvās skolas pirmsskola faktiski atrodas nekustamajā īpašumā Dzintaru prospektā 27, Jūrmalā, no 1999.gada 29.janvāra.

Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas Alternatīvā skola vairākkārt ir vērsusies Izglītības un zinātnes ministrijā ar priekšlikumu nodot nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētas domei ar mērķi uz ko ir saņēmusi atteikumu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 12.marta rīkojumu Nr.114 „Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījuma esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījuma” un Finanšu ministrijas 2013.gada 19.septembra pilnvaru Nr.12-32/33 nekustamais īpašums nodots Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” pārvaldīšanā.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Dzintaru prospektā 27, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1202, 2002.gada 27.novembrī nostiprinātas Latvijas valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas nodalījumā Nr.5323.

Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” 2014.gada 31.oktobrī vēstulē Nr.4-2/17182 „Par nekustamā īpašuma nomu”, un atkārtoti 2015.gada 10.novembrī vēstulē Nr.3-3/17052 „Par nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu”, piedāvāja Jūrmalas Alternatīvās skolas pirmsskolas izglītības darba nodrošināšanai un pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai un uzlabošanai pieņemt nomā nekustamo īpašumu Dzintaru prospektā 27, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1202, kas sastāv no pamatceltnes (kadastra apzīmējums 1300 008 1202 001), palīgceltnes (kadastra apzīmējums 1300 008 1202 003) un zemesgabala 3416 m2 platībā.

Lai nodrošinātu Jūrmalas Alternatīvās skolas pirmsskolas izglītības iestādes turpmāko darbību pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, nodrošinot pašvaldības funkcijas – gādāt par iedzīvotāju izglītību, izpildi, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 63.panta otro daļu un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas 2014.gada 2.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-22/22) un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas 2015.gada 2.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-22/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Jūrmalas Alternatīvās skolas pirmsskolas izglītības iestādes darba nodrošināšanai nomāt no Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” līdz 2026.gada 26.jūnijam nekustamo īpašumu Jūrmalā:

1.1. Zemesgabalu Dzintaru prospektā 27, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 008 1202) ar kopējo platību 3416 m2;

1.2. Pamatceltni Dzintaru prospektā 27, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 008 1202 001) 451,60 m2 platībā;

1.3. Palīgceltni (lapeni) Dzintaru prospektā 27, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 008 1202 003) 12,70 m2 platībā, nosakot kopējo nomas maksu 975,03 EUR mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un komunālos maksājumus.

2. Uzdot Jūrmalas Alternatīvajai skolai noslēgt nomas līgumu ar Valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” (saskaņā ar līguma projektu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra lēmumam Nr.503

(protokols Nr.21, 15.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

JŪRMALĀ, DZINTARU PROSPEKTĀ 27

(kadastra Nr. 1300 008 1202)

NOMAS LĪGUMS

Rīgā 2015.gada “______.”__________

Valsts akciju sabiedrība „VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” , kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 01.10.2004. ar vienoto reģistrācijas Nr.40003294758, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Tols, valdes loceklis Andrejs Milzarājs un valdes locekle Madara Melnmate-Savicka, kurus saskaņā ar 06.08.2015. pilnvaru Nr.102 pārstāv valdes loceklis Andrejs Milzarājs (turpmāk - IZNOMĀTĀJS), no vienas puses,

Jūrmalas Alternatīvā skola , izglītības iestādes reģistrācijas Nr.2912901382, kuru saskaņā ar 27.11.2008. Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.25 „Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums” pārstāv tās direktors Egils Blūms (turpmāk - NOMNIEKS), no otras puses,

(IZNOMĀTĀJS un NOMNIEKS kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi - Puse), izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus, noslēdza Pusēm un to tiesību un pienākumu pārņēmējiem saistošu līgumu (turpmāk - Līgums) par turpmāk minēto:

1. Līguma priekšmets

1.1. IZNOMĀTĀJS nodod, un NOMNIEKS pieņem lietošanā par maksu nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 27, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 13000081202, 3416 kv.m. platībā (turpmāk - zemesgabals) un uz tā esošām būvēm: pamatceltnes, kadastra apzīmējums 13000081202001, ar kopējo platību 451,6 kv.m., palīgceltnes ar kopējo platību 12,7 kv.m. (turpmāk – ēkas). Zemesgabals un ēkas turpmāk kopā saukti - Īpašums.

Īpašuma izvietojuma plāns dabā pievienots Līguma Pielikumā Nr.1.

1.2. Īpašumu NOMNIEKS izmantos tikai NOMNIEKA izglītības iestādes vajadzībām. Citādai Īpašuma izmantošanai nepieciešama IZNOMĀTĀJA rakstiska atļauja.

1.3. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 23.07.2014. lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā (folijā) Nr.5323 uz Īpašumu nostiprināta īpašuma tiesība Latvijas valstij Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā.

Ar 18.09.2013. starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju un IZNOMĀTĀJU noslēgto vienošanos Nr.7-1-13-40/1619 “Vienošanās par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un savstarpējo sadarbību valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas izstrādē un īstenošanā” kas IZNOMĀTĀJA lietvedībā reģistrēta 23.09.2013. ar Nr.7-1-13-40/1619, Īpašums nodots IZNOMĀTĀJAM pārvaldīšanā.

Uz zemesgabala atrodas šādas inženierbūves: metāla kaluma žogs, kadastra apzīmējums 13000081202002; metāla sieta žogs metāla stabos, kadastra apzīmējums 13000081202004; laukumi un celiņi ar cieto segumu, kadastra apzīmējums 13000081202005.

Uz zemesgabala atrodas rotaļu laukums, kuru iekārtojis NOMNIEKS par saviem līdzekļiem.

1.4. Puses apliecina, ka Līguma noslēgšanas brīdī NOMNIEKS Īpašumu faktiski lieto un septiņu darbdienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas parakstīs Īpašuma apsekošanas aktu, kas kļūs par Līguma neatņemamu sastāvdaļu (tiks pievienots kā Līguma Pielikums Nr.2).

1.5. Līguma noslēgšanas brīdī NOMNIEKAM ir zināms Īpašuma tehniskais stāvoklis un pret to pretenziju nav.

1.6. Lietu tiesības, kas apgrūtina Īpašuma lietošanu:

-ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus;

- ievērot Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikumus;

-atbildēt pat visu zemesgabala teritorijā atrodošos pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu un netraucēt to ekspluatāciju;

- pamatceltne ar kadastra apzīmējumu 13000081202001 ir vietējās nozīmēs arhitektūras piemineklis ar nosaukumu „Dzīvojamā ēka”;

- palīgceltne ar kadastra apzīmējumu 13000081202003 ir vietējās nozīmēs arhitektūras piemineklis ar nosaukumu „Lapene”.

2. Līguma termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā ar reģistrācijas brīdi IZNOMĀTĀJA lietvedībā un ir spēkā līdz 26.06.2026. ieskaitot, un līdz brīdim, kad Puses pēc Līguma termiņa notecējuma ir pilnībā izpildījušas līgumsaistības.

2.2. Pusēm rakstveidā vienojoties, Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts.

3. Maksājumi un norēķinu kārtība

3.1. Nomas maksa (bez pievienotās vērtības nodokļa) par Īpašuma lietošanu no Līguma spēkā stāšanās dienas tiek noteikta EUR 2,10 (divi euro un 10 centi) par vienu kv.m. mēnesī, t.i. kopā EUR 975,03 (deviņi simti septiņdesmit pieci euro un 03 centi) mēnesī, t.sk. maksa par zemesgabala lietošanu.

3.2. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās un attiecīga IZNOMĀTĀJA rēķina saņemšanas dienas NOMNIEKS samaksā Īpašuma nomas maksu par laika posmu no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz attiecīgā mēneša pēdējai dienai, vienlaicīgi ieskaitot IZNOMĀTĀJA norēķinu kontā Līguma 3.1.punktā noteikto nomas maksu par Īpašuma faktisko lietošanu no dienas, kad Īpašums pārņemts IZNOMĀTĀJA pārvaldīšanā, t.i. no 27.06.2014. līdz Līguma spēkā stāšanās dienai.

3.3. PVN maksājumus NOMNIEKS veic papildus un vienlaicīgi ar Nomas maksas samaksu.

3.4. IZNOMĀTĀJS izsniedz NOMNIEKAM rēķinu par nomas maksu līdz kārtējā mēneša 10.datumam. Ja NOMNIEKS nav saņēmis rēķinu šajā punktā minētajā termiņā, NOMNIEKAM ir pienākums par to nekavējoties informēt IZNOMĀTĀJU.

3.5. NOMNIEKS ieskaita IZNOMĀTĀJA norēķinu kontā Nomas maksu (ar PVN) par kārtējo mēnesi līdz kārtējā mēneša 25.datumam.

3.6. NOMNIEKS par pakalpojumiem, kas saskaņā ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pasākumu plānu (turpmāk - Apsaimniekošanas programma) (Līguma Pielikums Nr.3) jānodrošina NOMNIEKAM, un tiem pakalpojumiem kurus saskaņā ar šo Līgumu nenodrošina IZNOMĀTĀJS, slēdz tiešos līgumus ar attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem un saskaņā ar šiem līgumiem veic apmaksu.

3.7. NOMNIEKS par komunālajiem pakalpojumiem (ūdens - aukstais un karstais, kanalizācija, atkritumu izvešana, apkure, elektrība, sanitārtehniskie u.c. tehniskie pakalpojumi u.c.) un sakaru pakalpojumiem slēdz tiešos līgumus ar attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem.

3.8. NOMNIEKS uzņemas atbildību par norēķiniem ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar NOMNIEKA un pakalpojumu sniedzējiem noslēgtajiem līgumiem.

3.9. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiks uzskatīti par samaksātiem dienā, kad tie saņemti IZNOMĀTĀJA norēķinu kontā.

3.10. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski nosūtot NOMNIEKAM attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt Līguma 3.1.punktā noteiktās Īpašuma nomas maksas apmēru bez papildu rakstveida vienošanās/grozījumu izdarīšanas Līgumā, ja:

3.10.1. Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņu dienu pārsniedz 10 (desmit) procentu apmēru. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;

3.10.2. saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība.

3.10.3. Latvijas Republikas normatīvie akti paredzēs citu zemes nomas maksas apmēru un/vai nomas maksas aprēķināšanas kārtību;

3.10.4. reizi divos gados nākamajam nomas periodam, ja ir mainījušies IZNOMĀTĀJA nomas objekta plānotie pārvaldīšanas izdevumi, un aprēķinātā nomas maksas izmaiņu starpība ir vismaz divi procenti.

3.11. Līguma 3.10.1. un 3.10.4. apakšpunktā minētajos gadījumos izmaiņas nomas maksas apmērā stājas spēkā 60 (sešdesmit) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma nosūtīšanas dienas.

3.12. Pusēm savstarpēji vienojoties, vienu reizi gadā var tikt pārskatīts Līgumā noteiktās Īpašuma Nomas maksas apmērs turpmākajam nomas periodam (nomas gadam), ja ir mainīta Apsaimniekošanas programma un/vai izmaksas.

3.13. Par Līgumā noteikto maksājumu kavējumu NOMNIEKAM jāmaksā nokavējuma procenti 0,1 (vienas desmitās daļas) procenta apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu. Veiktā samaksa bez īpaša paziņojuma NOMNIEKAM vispirms ieskaitāma nokavējuma procentu apmaksai. Nokavējuma procentu nomaksa neatbrīvo NOMNIEKU no pārējo ar Līgumu uzņemto vai no tā izrietošo saistību izpildes.

3.14. Gadījumā, ja NOMNIEKS ar nodomu, aiz neuzmanības vai aiz nolaidības nepilda vai nepienācīgi pilda jebkuru no savām saistībām, izņemot maksājumu kavējumu, un pēc IZNOMĀTĀJA rakstiska brīdinājuma turpina nepildīt savas Līguma saistības vai nenovērš pārkāpuma sekas, NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM soda naudu viena mēneša Īpašuma nomas maksas apmērā. Ar šī punkta piemērošanu IZNOMĀTĀJS neatsakās no citām šajā Līgumā vai likumdošanā paredzētajām prasījuma tiesībām pret NOMNIEKU.

3.15. Šajā Līgumā paredzētos rēķinus IZNOMĀTĀJS nosūta Līgumā noteiktajā termiņā uz Līguma 9.punktā norādīto NOMNIEKA adresi un uz NOMNIEKA e-pasta adresi.

4. IZNOMĀTĀJA tiesības un pienākumi

4.1. IZNOMĀTĀJA tiesības:

4.1.1. briesmu gadījumos (ugunsgrēks, eksplozija, applūdināšana), sazinoties ar NOMNIEKA pārstāvi un/vai kopīgi ar NOMNIEKU ieiet Īpašumā jebkurā dienas un nakts laikā. NOMNIEKAM ir jārūpējas par to, lai Īpašums būtu pieejamas arī tā prombūtnes laikā, nodrošinot piekļuvi Īpašumam saprātīgā laikā;

4.1.2. ja nomas attiecības tiek izbeigtas, sākot ar nomas termiņa pēdējām 60 (sešdesmit) dienām, apmeklēt Īpašumu NOMNIEKA darba laikā kopā ar personām, kas vēlas Īpašumu nomāt, saskaņojot to ar NOMNIEKU ne mazāk kā divas dienas pirms apmeklējuma;

4.1.3. lai novērstu briesmas vai avārijas sekas Īpašumā, veikt remontdarbus un nepieciešamos būvniecības pasākumus Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un nomas Līguma ietvaros. NOMNIEKS nevar veicamos pasākumus nedz aizkavēt, nedz paildzināt. Pretējā gadījumā viņam ir jāatlīdzina IZNOMĀTĀJAM šajā sakarā radušās izmaksas un nodarītie zaudējumi. NOMNIEKAM ir jāpacieš šie darbi, viņš nevar nedz prasīt samazināt Īpašuma nomas maksu, nedz pieprasīt naudas atmaksāšanu, nedz zaudējumu segšanu.

4.2.  IZNOMĀTĀJA pienākumi:

4.2.1. netraucēt NOMNIEKAM lietot iznomāto Īpašumu, palīgierīces, labierīcības un citas iekārtas, ja tās tiek ekspluatētas atbilstoši vispārpieņemtajām normām un ekspluatācijas noteikumiem;

4.2.2. uzņemties pilnīgu atbildību par visiem nodokļiem, nodevām u.c. maksājumiem, ar ko Īpašums tiek vai var tikt aplikts, ja Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

4.2.3. apdrošināt Īpašumu;

4.2.4. nodrošināt Apsaimniekošanas programmā noteikto apsaimniekošanas pasākumu veikšanu, atbilstoši Apsaimniekošanas programmā noteiktajiem IZNOMĀTĀJA pienākumiem.

5. NOMNIEKA tiesības un pienākumi

5.1. NOMNIEKA tiesības:

5.1.1. uzstādīt konstrukcijas, papildinājumus, zīmes, veikt labojumus un uzstādīt objektus Īpašumā (iekšpusē un ārpusē), kas ir un paliks NOMNIEKA īpašums, un tos NOMNIEKS jebkurā laikā varēs noņemt. Šiem darbiem nepieciešama IZNOMĀTĀJA rakstiska piekrišana. NOMNIEKA (tajā skaitā apakšnomnieka) reklāmas/izkārtnes izvietošana atļauta tikai pēc attiecīga līguma noslēgšanas ar IZNOMĀTĀJU;

5.1.2. pretendēt uz neatdalāmo ieguldījumu atzīšanu un atlīdzināšanu, ja ir noslēgta papildus vienošanās, kā pielikums pie Līguma.

5.1.3. pēc saviem ieskatiem un pēc savas brīvas gribas apdrošināt Īpašumā esošo savu īpašumu. IZNOMĀTĀJS neuzņemas atbildību par NOMNIEKA īpašuma bojājumu vai pazušanu.

5.2. NOMNIEKS nav tiesīgs:

5.2.1. bez IZNOMĀTĀJA rakstiskas piekrišanas nodot Īpašumu vai tā daļu trešajai personai apakšnomā vai arī slēgt sadarbības, vai cita veida līgumus, kā rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz Īpašuma vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu;

Šis nosacījums neattiecas uz izglītības iestādes organizētajām īslaicīgajām nometnēm un pasākumiem, kas nodrošina izglītojamo sporta un brīvā laika pavadīšanas nosacījumus.

5.2.2. ieķīlāt vai kā citādi izmantot darījumos ar trešajām personām ar Līgumu noteiktās nomas tiesības;

5.2.3. veikt Īpašuma pārbūvi, pārplānošanu, izbūvi un ierīču pārtaisi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU un attiecīgajām valsts un pašvaldību iestādēm;

5.2.4. pirms nomas termiņa beigām patvarīgi atstāt Īpašumu.

5.3. NOMNIEKA pienākumi:

5.3.1. lietot zemesgabalu, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus par zemes lietošanu un aizsardzību, kā arī izmantot zemesgabalu atbilstoši pilsētas (rajona) attīstības plānam.

5.3.2. veikt Īpašuma ekspluatāciju, ievērojot Latvijas Republikā noteiktos būvnormatīvus, nodrošinot nepieciešamās darbības, kas saistītas ar tā apsaimniekošanu, uzturēšanu, uzraudzību. atbilstoši Apsaimniekošanas programmai;

5.3.3. godprātīgi pildīt savas šajā Līguma atrunātās saistības, precīzi un savlaicīgi norēķināties ar IZNOMĀTĀJU par Īpašuma lietošanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

5.3.4. uzturēt Īpašumu labā kārtībā, nepasliktinot tā tehnisko un vispārējo stāvokli visā Līguma darbības laikā atbilstoši Apsaimniekošanas programmai, saņemt nepieciešamās atļaujas valsts un pašvaldību iestādēs, kas nepieciešamas NOMNIEKA darbības veikšanai, kā arī iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijai, nodrošināt ugunsdrošību reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto par ugunsdrošību atbildīgo personu pienākumu izpildi, atbildēt par ugunsdrošību Īpašumā un Īpašuma ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošu normatīvo aktu prasībām;

5.3.5. atbilstoši Apsaimniekošanas programmai, par saviem līdzekļiem nodrošināt Apsaimniekošanas programmā paredzēto NOMNIEKAM uzdoto pasākumu veikšanu;

5.3.6. būt materiāli atbildīgam par nelaimes gadījumiem, Īpašuma inženiertehnisko tīklu un komunikāciju bojājumiem, kas notiek Īpašumā NOMNIEKA, tā pilnvaroto personu vai darbinieku vainas, nolaidības vai rupjas neuzmanības dēļ;

5.3.7. avāriju gadījumos nekavējoties informēt par tiem IZNOMĀTĀJA pārstāvi un veikt neatliekamos pasākumus avārijas likvidēšanai. Nodrošināt IZNOMĀTĀJU ar precīzām ziņām par NOMNIEKA pārstāvi, kurš NOMNIEKA vārdā pilnvarots rīkoties avāriju gadījumos, tajā skaitā ārpus darba laika.

5.3.8. ja Īpašuma bojāšana ir notikusi NOMNIEKA, tā pilnvaroto personu, apmeklētāju, vai darbinieku vainas, nolaidības vai rupjas neuzmanības dēļ, segt visus izdevumus, kas IZNOMĀTĀJAM radušies novēršot Īpašumam radīto bojājumu;

5.3.9. nepieciešamības gadījumā veikt Īpašuma labiekārtošanu un Īpašuma sastāvā esošo būvju, kā arī inženiertehnisko komunikāciju kārtējo (kosmētisko) remontu atbilstoši nomas mērķiem uz sava rēķina, pirms darbu uzsākšanas saskaņojot darbu apjomu un termiņus ar IZNOMĀTĀJU;

5.3.10. bez kavēkļiem atļaut IZNOMĀTĀJAM vai tā pārstāvjiem veikt Īpašuma tehnisko pārbaudi ar NOMNIEKU iepriekš saskaņotā laikā, nodrošināt NOMNIEKA pārstāvja piedalīšanos pārbaudes akta sastādīšanā un parakstīšanā;

5.3.11. Īpašuma apgrūtinātas lietošanas gadījumā nekavējoties informēt IZNOMĀTĀJU par apgrūtinājuma raksturu un piedalīties apsekošanas akta sastādīšanā un parakstīšanā;

5.3.12. pilnā apmērā apmaksāt izdevumus par remontdarbiem, kas rada NOMNIEKAM papildus ērtības un, ko veicis IZNOMĀTĀJS ar NOMNIEKA piekrišanu vai pēc viņa lūguma; 5.3.13. segt IZNOMĀTĀJAM visus zaudējumus, kuri radušies NOMNIEKA, tā pilnvaroto personu vai darbinieku vainas vai neuzmanības dēļ;

5.3.14. veikt nepieciešamos pasākumus pret likumpārkāpumiem, kas vērsti pret Īpašumu; 5.3.15. ievērot ar IZNOMĀTĀJA 15.04.2009.valdes lēmumu Nr.480 apstiprinātās instrukcijas „Instrukcija Lietotājam par rīcību pēc negadījuma, kas noticis ar apdrošināto īpašumu” (pievienota kā Līguma Pielikums Nr.4) noteikumus. NOMNIEKS ar IZNOMĀTĀJA instrukciju „Instrukcija Lietotājam par rīcību pēc negadījuma, kas noticis ar apdrošināto īpašumu” ir iepazinies un pilnībā tai piekrīt.

5.3.16. paredzot jebkādu būvdarbu (atjaunošanu/pārbūvi/restaurāciju) veikšanu Īpašumā:

5.3.16.1. Īpašuma atsevišķu elementu vai inženierierīču nojaukšanu, atjaunošanu, pārbūvi vai restaurāciju projektēt tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu. NOMNIEKS apņemas ievērot un atzīt par saistošiem noteikumus/nosacījumus, kurus IZNOMĀTĀJS ietvēris attiecīgajā piekrišanā. IZNOMĀTĀJA izsniegtās piekrišanas derīguma termiņš ir 1(viens) gads.

5.3.16.2. pēc IZNOMĀTĀJA rakstiskas piekrišanas saņemšanas, izstrādāt un saskaņot (tajā skaitā ar IZNOMĀTĀJU) atbilstoši normatīviem aktiem, kas regulē būvniecību projekta dokumentāciju visiem Īpašumā paredzētajiem un ar to saistītajiem būvdarbiem;

5.3.16.3. pirms būvdarbu uzsākšanas iesniegt IZNOMĀTĀJAM akceptētu atbilstoši normatīviem aktiem, kas regulē būvniecību, projekta dokumentācijas kopiju pilnā komplektā vienā eksemplārā;

5.3.16.4. pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņot ar IZNOMĀTĀJU būvdarbu grafiku;

5.3.16.5. ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no būvdarbu pabeigšanas iesniegt IZNOMĀTĀJAM aktualizētu Būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, kā arī visu būvniecības izpilddokumentāciju;

5.3.16.6. pabeigt būvdarbus būvdarbu grafikā noteiktajā termiņā un nodot būvobjektu ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību.

5.3.17.ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus kultūras pieminekļu aizsardzības jomā un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumus par kultūras pieminekļu izmantošanu un saglabāšanu.

6. Atbildība

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un, par kuru rašanos tās nenes atbildību, tas ir stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki.

6.2. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Īpašums (tā daļa) tiek pilnīgi iznīcināts, Līgums tiek izbeigts. Ja bojājumi pārsniedz 30 (trīsdesmit) procentus no Īpašuma vērtības, Puses vienojas par turpmākajām līgumattiecībām, ņemot vērā bojājumu ietekmi un to novēršanas iespējas uz Īpašuma turpmāko izmantošanu.

7. Līguma laušana un Īpašuma atbrīvošana

7.1. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā laikā.

7.2. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš, vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī NOMNIEKA taisītos izdevumus Īpašumā, ja:

7.2.1. NOMNIEKS ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līgumā noteiktā termiņa nemaksā Līgumā paredzētos maksājumus pilnā apmērā;

7.2.2. NOMNIEKA darbības dēļ tiek bojāts Īpašums, tas ir NOMNIEKS veic patvarīgu Īpašuma pārbūvi, pārplānošanu, nojaukšanu, maina tā funkcionālo nozīmi, to bojā un/vai neievēro 5.3.16. apakšpunktā noteikto kārtību un termiņus;

7.2.3. NOMNIEKS neievēro Līguma 5.2.1.apakšpunkta noteikumus;

7.2.4. netiek izpildīti Īpašuma izmantošanas nosacījumi, tajā skaitā NOMNIEKS izmanto Īpašumu citiem mērķiem nekā 1.2.punktā minētajiem, un, ja 10 (desmit) dienu laikā pēc IZNOMĀTĀJA rakstiska brīdinājuma, attiecīgais pārkāpums netiek novērsts.

7.2.5. Līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod IZNOMĀTĀJAM pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz saistību izpildīšanu nākotnē;

7.2.6. NOMNIEKS 10 (desmit) dienu laikā pēc IZNOMĀTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas, turpina pārkāpt citus Līguma noteikumus.

7.3. Puses vienojas, ka Līgums tiek izbeigts pēc NOMNIEKA iniciatīvas, ja NOMNIEKS nav parakstījis Līguma 1.4.punktā minēto Īpašuma apsekošanas aktu.

7.4. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU trīs mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Īpašums IZNOMĀTĀJAM nepieciešams sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai. Šādā gadījumā IZNOMĀTĀJS atlīdzina Īpašumam taisītos NOMNIEKA nepieciešamos un derīgos izdevumus, ievērojot Civillikumu un Līguma noteikumus.

7.5. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Pusēm vienojoties, ja Līguma darbības laikā radušies neparedzami apstākļi un tādā veidā tiek nodrošināta Īpašuma efektīvāka izmantošana.

7.6. NOMNIEKS var atteikties no Īpašuma lietošanas vienpusēji atkāpjoties no Līguma, vienu mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot IZNOMĀTĀJAM. Šādā gadījumā IZNOMĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt NOMNIEKAM ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu saistītos izdevumus, kā arī NOMNIEKAM nav tiesību prasīt uz priekšu samaksātās nomas maksas atmaksu.

7.7. Pēc Līguma izbeigšanās 14 (četrpadsmit) dienu laikā NOMNIEKS nodod IZNOMĀTĀJAM Īpašumu ar nodošanas un pieņemšanas aktu, ne sliktākā stāvoklī, kādā tas saņemts, ņemot vērā dabisko nolietojumu.

7.8. Pēc līgumattiecību izbeigšanās (t.sk. vienpusējas izbeigšanas) NOMNIEKS nodod IZNOMĀTĀJAM bez atlīdzības NOMNIEKA izdarītos neatdalāmos uzlabojumus, pārbūves un ietaises, kurām jābūt lietošanas kārtībā. Tiek nodotas lietas un aprīkojums, kas nodrošina ēkas/telpu normālu lietošanu, kā arī priekšmeti, kuri nav atdalāmi nesabojājot tos un virsmas, pie kurām tie piestiprināti.

7.9. Ja NOMNIEKS neatbrīvo Īpašumu Līgumā noteiktajos gadījumos un termiņā un nenodod to IZNOMĀTĀJAM ar nodošanas un pieņemšanas aktu, NOMNIEKS maksā maksu par Īpašuma faktisko lietošanu Līguma 3.1.punktā noteiktās nomas maksas apmērā līdz IZNOMĀTĀJS Īpašumu pārņem ar vienpusēju Īpašuma apsekošanas aktu.

8. Citi noteikumi

8.1. Puses garantē, ka personai, kas slēdz Līgumu, ir visas likumiskās tiesības, juridiskais pamats un attiecīgs pilnvarojums, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības.

8.2. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka Līgumu no tā parakstīšanas brīža pildīs godprātīgi.

8.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām (pielikumu lapu skaits nav iekļauta Līguma lapu skaitā) un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) paliek IZNOMĀTĀJAM un 1 (viens) NOMNIEKAM. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Puses vienojas, ka NOMNIEKS ar šo Līgumu noteiktās nomas tiesības zemesgrāmatā nenostiprinās.

8.4. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās. Ja sarunas strīdus neatrisina, tie tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.5. Ja Līguma izmaiņas ir izrietošas no izmaiņām Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, spēkā ir pēdējās. Ja kādi Līguma punkti kļūst pretrunā ar likumu, tas neietekmē Līguma darbību kopumā. Spēkā neesošie punkti ir jāaizstāj ar citiem Līguma mērķim un saturam atbilstošiem punktiem.

8.6. Visi paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi uz zemāk minētām adresēm, un visi paziņojumi, izņemot rēķinus, tiek uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai pa faksu ar saņemšanas apstiprinājumu, vai septītajā dienā pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas teritorijā ierakstītā vēstulē. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus katra Puse apņemas septiņu dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām.

8.7. Šis parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos, izņemot 3.10.punktā minētās, stājas juridiskā spēkā tikai tad, kad tās tiek noformētas rakstiski un tās paraksta abas Puses.

8.8. Savstarpējās Pušu attiecības, kas netika paredzētas Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

9. Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS
VAS „Valsts nekustamie īpašumi” Jūrmalas Alternatīvā skola
Vaļņu ielā 28, Rīga, LV-1980 Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
Tālr.80002000, fakss 67242818 Tālr.67811766, E-pasts:egils@jas.lv
PVN Nr. LV40003294758 NM reģ.Nr.90000051665
AS „SEB banka”
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr.LV22UNLA00 02200609436
Valdes loceklis Direktors
_______________________ ________________________
(A.Milzarājs) (E.Blūms)

Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF