Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 504

protokols Nr. 21, 18. punkts

Par pilnvarojumu Attīstības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājam
Edgaram Stobovam parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas
politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikuma Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums” 15.punktu, atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014-2020.gadam plānošanas perioda vadības likuma 1.panta 2) punkta a) apakšpunktam un Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumu Nr.108 „Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014-2020.gadam” 27.1. un 27.2.apakšpunktu , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pilnvarot Attīstības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju Edgaru Stobovu parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam e-vidē (KPVIS e-vide).

2. Pilnvarot Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītāju Jāni Artemjevu parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam e-vidē Attīstības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Edgara Stobova prombūtnes laikā.

3. Uzdot Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes Sistēmu nodrošinājuma nodaļai organizēt līguma noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam e-vides izmantošanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF