Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 506

protokols Nr. 21, 25. punkts

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu
ar V.Uzvārds iepriekšējā īrnieka vietā

Starp LPSR Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas Dzīvokļu un vasarnīcu saimniecības ražošanas pārvaldes Dzīvokļu ekspluatācijas rajonu „Sloka” un Vārds Uzvārds (personas kods) 1984.gada 12.aprīlī noslēgts Dzīvojamo telpu īres līgums par dzīvokļa adresē, Jūrmalā, īri uz nenoteiktu laiku, pamatojoties uz Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 1982.gada 14.decembra orderi Nr.036471, kas izsniegts Vārds Uzvārds ar ģimeni 3 personu sastāvā un dod tiesības ieņemt dzīvojamo platību Jūrmalā, adresē.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datu bāzē iekļautajām ziņām Vārds Uzvārds miris 2015.gada 19.augustā.

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 5.oktobrī saņēmusi Vārds Uzvārds (personas kods) - Vārds Uzvārds sievas, iesniegumu ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līgumu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā. Ir pilngadīgā ģimenes locekļa – dēla Vārds Uzvārds (personas kods), apliecinājums, ka piekrīt īres līguma noslēgšanai.

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieka nāves gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 14.panta ceturto daļu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 11.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īri uz nenoteiktu laiku ar Vārds Uzvārds.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā noteikto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

4. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF