Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 508

protokols Nr. 21, 29. punkts

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 27.novembra lēmumu Nr.1044 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 apstiprināšanu” tika apstiprināts detālplānojums un izdoti saistošie noteikumi Nr.94 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kas paredzēja apbūves izvietojuma nosacījumus un noteica apbūves blīvumu 12%.

Domē 2015.gada 21.septembrī ir reģistrēts zemesgabala īpašnieka Vārds Uzvārds, personas kods, iesniegums ar lūgumu uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Peldu ielā 5 , Jūrmalā.

Izmaiņas spēkā esošajā detālplānojuma nepieciešamas, lai varētu īstenot būvniecības ieceri – savrupmājas būvniecību, saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, nosakot apbūves blīvumu 20%, atbilstoši grafiskās daļas kartei Nr.3 „ Maksimālais apbūves blīvums”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98., 99. un 126.punktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 4.novembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.13000142210.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.13000142210, saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.13000142210, iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 2210, finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam 3 mēnešu laikā informēt pašvaldību par detālplānojuma grozījumu izstrādātāju.

6. Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.13000142210, uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

7. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.13000142210, uzsākšanu spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.13000142210, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1. pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra lēmumam Nr.508

(protokols Nr.21, 29.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā,

(kadastra apzīmējums 1300 014 2210, zemesgabala platība 2041 kv.m)

  1. Zemesgabala īpašnieks:

Vārds Uzvārds, personas kods

  1. Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs:

Vārds Uzvārds, personas kods

  1. Detālplānojuma grozījumu izstrādes pamatojums

Izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.94 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" tiek veiktas pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 126.punktu.

  1. Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis

Veikt grozījumus ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.94 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" apstiprinātajā detālplānojumā atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, nosakot apbūves blīvumu, atbilstoši grafiskās daļas kartei Nr.3 “Maksimālais apbūves blīvums”.

  1. Detālplānojuma teritorija.

PDF

  1. Zemesgabala Peldu ielā 5, Jūrmalā, raksturojums

6.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Mellužos, kvartālā starp Peldu ielu, Skolotāju ielu, Otīlijas ielu un Mellužu prospektu.

6.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā krasta kāpu aizsargjoslā (9DzK), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

6.3. Savrupmāju apbūves teritorija krasta kāpu aizsargjoslā noteikta pašreiz jau apbūvētajā krasta kāpas daļā. Prasības šo teritoriju izmantošanai īpaša uzmanība vērsta uz saudzīgu attieksmi pret pilsētas saglabātajām dabas vērtībām un kultūras mantojumu: reljefu, zemsedzi, kāpu priedēm, tradicionālo apbūvi un vēsturisko plānojuma struktūru.

  1. Prasības detālplānojuma grozījumu izstrādei

(saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”):

7.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma grozījumu izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma grozījumu redakciju, no:

7.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

7.1.2. VAS Latvijas Valsts ceļi;

7.1.3. Veselības inspekcijas;

7.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

7.1.5. SIA „Lattelekom” Lielrīgas reģiona;

7.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

7.1.7. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

7.1.8. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

7.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas un Vides nodaļas;

7.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes;

7.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

7.1.12. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

7.2. Detālplānojuma grozījumu sastāvs tiek noteikts atbilstoši Ministru Kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47, punktiem.

7.3. Izstrādājot grozījumus detālplānojumā, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

7.4. Detālplānojuma grozījumu izstrādes kārtība notiek atbilstoši Ministru Kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” noteikta kārtība 5.3.sadaļai.

8. Detālplānojuma izskatīšana

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma grozījumu projektu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja ziņojuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.punktam par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam.

Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai izstrādes vadītājs sadarbībā ar izstrādātāju organizē publisko apspriešanu un paziņo institūcijām par detālplānojuma projekta izstrādi un nepieciešamību sniegt par to atzinumu.

Projekta dokumentācija publiskajai apspriešanai iesniedzama uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls *.tif formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums.

Pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Par sanāksmes laiku paziņo ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma, ievietojot informāciju sistēmā un pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī informējot sabiedrību citos pieejamos veidos. Sanāksmes protokolā tiek ietverta atzīme par priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu, sniedzot noraidījuma pamatojumu. Protokolu paraksta izstrādes vadītājs un detālplānojuma izstrādātājs.

9. Detālplānojuma apstiprināšana

Izstrādāto detālplānojuma grozījumu redakciju, pārskatu par detālplānojuma grozījumu izstrādi, kā arī saskaņoto administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu *.tif formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 118.punktam.

Dome, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119.punktam un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

- par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu un īstenošanu;

- par detālplānojuma grozījumu pilnveidošanu, norādot pamatojumu.

Ja nav iespējams panākt vienošanos par administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu nosacījumus, Dome var pieņemt lēmumu par atteikumu apstiprināt detālplānojumu.

Grozījumi detālplānojumā stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu publicē sistēmā, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņo citos sabiedrībai pieejamos veidos.

10. Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības, kas noteiktas Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprinātie grozījumi detālplānojumā jānoformē 2 sējumos saskaņā ar 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

Sagatavoja: R.Ansule 294256222. pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra lēmumam Nr.508

(protokols Nr.21, 29.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma grozījumu izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2015.gada__________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __._________ lēmumu Nr.__ „ Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1.Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē zemesgabalam Peldu ielā 5 , Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000142210 ) detālplānojuma grozījumu izstrādi (tuprmāk – Detālplānojums) izstrādi 100 (viens simts procentu) apmērā, kā arī sedz Domei izdevumus, kas saistīti ar Detālplānojuma izstrādes procedūru īstenošanu.

1.2. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt Domei izdevumus 711,44 EUR apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), par Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Detālplānojuma projekta apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN.

2.2. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs par katru nokavēto dienu maksā Domei nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās izdevumu summas.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums:

3.2.1. veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.2.2. pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma sniegt Domei informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai par detālplānojuma apstiprināšanu un to īstenošanu.

3.3. Dome nodrošina:

3.3.1. Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.3.2. Detālplānojuma teritorijā un tai piegulošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem;

3.3.3. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs;

3.3.4. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

3.3.5. Detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumu pieprasīšanu no institūcijām, kas minētas Lēmuma __.pielikuma __. punktā.

3.4. Pēc Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja lūguma Dome nodod šādus dokumentus vai to kopijas:

3.4.1. saņemto valats institūciju nosacījumu un atzinumu kopijas;

3.4.2. sanāksmes protokolu kopijas.

4. Nobeiguma noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

4.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

4.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

4.4. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.5. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

5. Pušu rekvizīti

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr.LV57PARX0002484572002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

tālr.: 67093816, e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_________________________

/A.Grants/

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs

Vārds Uzvārds (personas kods)

adrese

tālr.

e-pasts:

__________________________

/ V.Uzvārds/


Lejupielāde: DOC un PDF