Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 509

protokols Nr. 21, 30. punkts

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam
Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā, nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 13.augusta lēmumu Nr.345 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā” uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde. Detālplānojuma grozījumu izstrādes nepieciešamību nosaka 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628) 126.punkts. Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis noteikt apbūves iespējas un precizēt apbūves rādītājus zemes vienībai vadoties pēc Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2015.gada 27.oktobrī ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma grozījumu projekts, un ir sagatavots ziņojums par detālplānojuma grozījumu redakcijas turpmāko virzību.

Pamatojoties uz Noteikumu Nr.628 109.1.apakšpunktu, 111.punktu un 114.punktu, izskatot detālplānojuma projektu, ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību un 2015.gada 4.novembra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/18), Dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma grozījumu projektu zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 013 1130.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 013 1130, publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 013 1130, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 013 1130, publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar detālplānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 013 1130, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 013 1130, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF