Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 511

protokols Nr. 21, 32. punkts

Par grozījumiem 2005.gada 11.marta Zemes
nomas līgumā Nr.1.1-16.3/299

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 8.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Majori 1407, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1407, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000168323.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra lēmumu Nr.106 „Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 1407 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Baltic Hotel Group” starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Baltic Hotel Group” 2005.gada11.martā noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/299 (turpmāk – Līgums) par zemesgabala Majori 1407, Jūrmalā (turpmāk – zemesgabals) nomu līdz 2030.gada 22.februārim, atklātas autostāvvietas ierīkošanai un apsaimniekošanai.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.marta saistošajiem noteikumiem Nr.25 „Par detālplānojuma projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali” zemesgabals Majori 1407, Jūrmalā atrodas Jauktas atpūtas un dzīvojamās teritorijas Rīgas Jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā (JK) un Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Apbūves noteikumos Jauktas atpūtas un dzīvojamās teritorijas Rīgas Jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā nozīmē zemesgabalus, kur primārais izmantošanas veids ar atpūta un ar to saistīts pakalpojumu objekts, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana. Zemes vienības atļautā izmantošana:

1) teritorijas labiekārtojums un apstādījumi;

2) autostāvvietas ārstniecības, veselības un atpūtas kompleksa apkalpošanai.

Zemes vienības lietošanas mērķis – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (1105). Zemes vienība ir nedalāma. Atļauts apvienot zemes vienības vienota ārstniecības un atpūtas kompleksa uzturēšanai. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu zemes vienība atrodas Kūrorta teritorijā (6K1) un Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Ņemot vērā to, ka SIA „Baltic Hotel Group” izstrādā viesnīcas ēkas rekonstrukcijas projektu, kas paredz teritorijas labiekārtošanu, Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijā 2015.gada 24.novembrī tika nolemts veikt grozījumus Līgumā un paplašināt zemesgabala izmantošanas veidu atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un SIA „Baltic Hotel Group” iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2015.gada 19.novembrī ar lietas Nr.1.1-37/11923), kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2015.gada 24.novembra sēdes lēmumu Nr.12 (protokols Nr.8-2-4/14) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 2.decembra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt 2005.gada 11.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/299 grozījumus:

1.1. Izteikt Līguma 2.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.2.1. Līguma 1.punktā norādīto nomā saņemto zemesgabalu izmantot atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma funkcionālajam zonējumam, tajā skaitā viesnīcas autostāvvietas izveidošanai.”

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot vienošanos par lēmuma 1.punktā minētajiem Līguma grozījumiem (saskaņā ar pielikumu).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra lēmumam Nr.511

(protokols Nr.21, 32.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

par grozījumiem 2005.gada 11.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/299

Jūrmalā, 2015.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

SIA „Baltic Hotel Group” , reģistrācijas Nr.40003684043, (turpmāk – NOMNIEKS), tās valdes locekļa Mikhaila Avrutina personā, no otras puses,

pamatojoties uz savstarpēji 2005.gada 11.martā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3/299 (turpmāk – Līgums) un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __.________ lēmumu Nr.____ „ Par grozījumiem 2005.gada 11.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/299 ” (lēmuma noraksts pielikumā), noslēdz šādu vienošanos:

1. Līdzēji vienojas izteikt Līgumu 2.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.2.1. Līguma 1.punktā norādīto nomā saņemto zemesgabalu izmantot atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma funkcionālajam zonējumam, tajā skaitā viesnīcas autostāvvietas izveidošanai.”

2. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas, tai skaitā pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __._________ lēmuma Nr.____ „ Par grozījumiem 2005.gada 11.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/299 ” noraksts , 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA, otrs eksemplārs NOMNIEKA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5. Pušu rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS

NOMNIEKS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015

SIA „Baltic Hotel Group”

Reģistrācijas Nr.40003684043,

Jūras ielā 23/25, Jūrmala, LV-2015

___________________

G.Truksnis

______________________________

M.Avrutins


Lejupielāde: DOC un PDF