Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 515

protokols Nr. 21, 36. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Celtnieku ielā 5, Jūrmalā

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem nekustamais īpašums Celtnieku ielā 5, Jūrmalā, sastāv no:

1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1218, ar kopējo platību 1203 m2 (turpmāk – Zemes vienība);

2. dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 1300 019 1218 001, kuras galvenais lietošanas veids ir viena dzīvokļa mājas (kods 1110), ar kopējo platību 303,40 m2; (turpmāk – Nekustamais īpašums).

Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7353 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „JK Nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr.40103210314.

Jūrmalas pilsētas Būvvalde 2004.gada 21.decembrī ir izdevusi būvatļauju Nr.245 dzīvojamās ēkas būvniecībai. Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1218 001 2012.gada 19.janvārī pieņemta ekspluatācijā ar aktu (kods 12 0296301 30000) kā viena dzīvokļa mājas (kods 1110).

Zemes vienība saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (13DzS), kur saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.42 381.punktu atļautā izmantošana ir savrupmāju apbūve.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 17.3.1.apakšpunktam zemes vienībai lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja ir izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot, mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks. Zemes vienības īpašnieks lietošanas mērķa maiņu nav ierosinājis. Noteikumu Nr.496 29.punkts paredz, ja persona šo noteikumu 18.punktā minētajā termiņā neierosina lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, pašvaldībai ir tiesības bez saskaņošanas ar personu noteikt lietošanas mērķi atbilstoši zemes vienībai teritorijas plānojumā atļautajiem galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem.

NĪVKIS reģistrētais Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101) - neatbilst NĪVKIS aktualizētajam ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1218 001 galvenajam lietošanas veidam, līdz ar to Zemes vienībai ir nosakāms lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.apakšpunktu, 29.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 381.punktu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2015.gada 2.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Mainīt zemes vienībai Celtnieku ielā 5, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 019 1218, ar zemesgabala kopējo platību 1203 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF