Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 517

protokols Nr. 21, 38. punkts

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6,
Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, izsoles organizēšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2014.gada 9.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.476 „Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, atsavināšanu”, ar kuru tika nolemts atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kas atrodas viendzīvokļa dzīvojamajā ēkā ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, kopējā platība 89,5 m2 un kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005 (turpmāk- nekustamais īpašums), pārdodot izsolē, nosakot pirmās izsoles sākumcenu – 110 000,00 EUR apmērā. Izsludinātajā termiņā nepieteicās neviens izsoles pretendents.

Dome 2015.gada 11.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.255 „ Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu” saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma otrās izsoles sākumcena tika noteikta 110 000,00 EUR apmērā. Izsludinātajā termiņā nepieteicās neviens izsoles pretendents.

Dome 2015.gada 13.augustā pieņēma lēmumu Nr.353 „Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē”, ar kuru nekustamā īpašuma trešās izsoles sākumcena noteikta 77 000,00 EUR apmērā un apstiprināti nekustamā īpašuma trešās izsoles noteikumi (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2015.gada 25.septembrim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2015.gada 30.septembrī plkst.11.00 paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma trešā izsole uzskatāma par nenotikušu, ja nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Ņemot vērā minēto, nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Trešās izsoles sākumcenas samazinājums bija noteikts tikai 30 procentu apmērā, salīdzinājumā ar pirmās izsoles nosacīto cenu, lai gan Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrā daļā noteikts, ka cenas samazinājums var būt ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Nekustamais īpašums atrodas koka konstrukcijas vasarnīcas tipa ēkā, kas celta 1930.gadā un šobrīd ir sliktā tehniskā stāvoklī, jo ilgāku laiku netiek izmantota. Nekustamais īpašums atrodas Bulduros, pie Rīgas ielas, ēka neiederas apkārtējā sakoptajā vidē. Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumi Domei katru mēnesi sastāda 41,15 EUR, tai skaitā PVN.

Ņemot vērā, ka Dome katru mēnesi sedz nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumus, ēkas slikto tehnisko stāvokli, racionālākais un lietderīgākais īpašuma izmantošanas veids ir tā atsavināšana, bet ņemot vērā īpašuma atrašanās vietu, kā arī ievērojot to, ka ir bijusi interese par nekustamā īpašuma atsavināšanu no potenciālo pircēju puses, Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija ar 2015.gada 12.novembra sēdes lēmumu Nr.2 (protokola Nr.8.2-58/21), ievērojot lietderības principu, nolēma organizēt izsoli, saglabājot iepriekš ar Domes 2015.gada 13.augusta lēmumu Nr.353 „Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē” apstiprināto trešās izsoles sākumcenu - 77 000,00 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 10.panta otro daļu, 8.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.pantu, kā arī, ievērojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2015.gada 12.novembra sēdes lēmumu Nr.2 (protokola Nr.8.2-58/21) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 2.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, kopējā platība 89,5 m2 un kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 007 7005, trešo izsoli.

2. Turpināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, kopējā platība 89,5 m2 un kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 007 7005, atsavināšanas procesu.

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 007 7005 002:

3.1. izsoles sākumcenu 77 000,00 EUR (septiņdesmit septiņi tūkstoši euro) apmērā;

3.2. izsoles soli (7 % apmērā) 5 390,00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro) apmērā;

3.3. izsoles reģistrācijas maksu 140,00 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā.

4. Organizēt nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005 002, izsoli saskaņā trešās izsoles noteikumiem, kas apstiprināti ar 2015.gada 13.augusta lēmumu Nr.353 „Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē”.

5. Publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 007 7005 002, pārdošanu izsolē.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 007 7005 002, izsoles organizēšanai.

7. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai trīs mēnešu laikā rīkot nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 007 7005 002, izsoli un iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

8. Atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”, kods PARXLV22.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF