Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2015.gada 21.janvārīNr.1

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1430

Sēde atklāta plkst.1435

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Larisa Loskutova, Gunta Liepiņa, Iveta Blaua, Rita Sproģe, Anita Adijāne, Boriss Doņņikovs, Karina Siņkeviča

Nepiedalās deputāti:

Arnis Ābelītis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja p.i.

Ingrīda Vilkārse

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Aile

Sporta nodaļas vadītāja

Indra Brinkmane

Vides nodaļas vadītāja p.i.

Jānis Artemjevs

Priekšsēdētāja biroja priekšsēdētāja palīgs

Emīls Rokjānis

Būvniecības projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Ivars Baltrums

Saimniecības nodaļas vadītājs

Igors Strokins

Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Jānis Ezers

SIA „Dzintaru koncertzāle” valdes priekšsēdētājs

Guntars Ķirsis

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā”

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 9.oktobra saistošo noteikumu Nr.30 „Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” atzīšanu par spēku zaudējušiem

3.

Par dalību projektu konkursā Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā” (lēmums Nr.1)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā”.

2. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 9.oktobra saistošo noteikumu Nr.30 „Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, J.Visockis, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 9.oktobra saistošo noteikumu Nr.30 „Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

3. Par dalību projektu konkursā Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” (lēmums Nr.2)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, J.Visockis, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību projektu konkursā Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”.

Sēde slēgta plkst.1435

Nākamā kārtējā domes sēde 2015.gada 22.janvārī plkst.1100.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2015.gada 22.janvārī


Lejupielāde: DOC un PDF