Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2015.gada 13.augustāNr.14

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1100

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Jānis Lediņš, Larisa Loskutova, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa, Arnis Ābelītis

Nepiedalās deputāti:

Anita Adijāne, Boriss Doņņikovs, Ligita Maziņa, Iveta Blaua

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītāja vietnieka p.i.

Aivars Paegle

Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.

Imants Vasmanis

Sporta pārvaldes vadītāja

Indra Brinkmane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Ieva Aile

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Tūrisma nodaļas vecākā tūrisma speciāliste

Aleksandra Stramkale

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, SIA „Grupa 93” pārstāvji – Lolita Čača, Neils Balgalis

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 13.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumā Nr.40 „Par Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumiem”

3.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Jūrmalas pilsētas domes dalība tirdzniecības misijās Gruzijā un Turkmenistānā” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/15/72/096 noslēgumu

4.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1. apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ar projektu „Jūrmalas pilsētas dalība izstādē IMEX Frankfurt 2015”

5.

Par naudas balvas piešķiršanu Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 2015 medaļniekiem- sportistiem un treneriem

6.

Par atteikumu atvērt spēļu zāli, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles Jomas ielā 33, Jūrmalā

7.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

8.

Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” projekta pieteikuma izstrādē”

9.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Daugavas ielā 1, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

10.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Smiltenes ielā 3, Jūrmalā

11.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā

12.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

13.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

14.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 30, Jūrmalā

15.

Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu

16.

Par nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 26, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

17.

Par nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē

18.

Par nekustamā īpašuma Plūdu ielā 2B, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē

19.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

20.

Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

21.

Par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 3118, atsavināšanu

22.

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 27C, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5003, atsavināšanu

23.

Par 2004.gada 15.septembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.36/818 izbeigšanu

1. Darba kārtības apstiprināšana

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.

2.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumā Nr.40 „Par Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumiem”

3.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Jūrmalas pilsētas domes dalība tirdzniecības misijās Gruzijā un Turkmenistānā” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/15/72/096 noslēgumu

4.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1. apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ar projektu „Jūrmalas pilsētas dalība izstādē IMEX Frankfurt 2015”

5.

Par naudas balvas piešķiršanu Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 2015 medaļniekiem- sportistiem un treneriem

6.

Par atteikumu atvērt spēļu zāli, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles Jomas ielā 33, Jūrmalā

7.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

8.

Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” projekta pieteikuma izstrādē”

9.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Daugavas ielā 1, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

10.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Smiltenes ielā 3, Jūrmalā

11.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā

12.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

13.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

14.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 30, Jūrmalā

15.

Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu

16.

Par nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 26, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

17.

Par nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē

18.

Par nekustamā īpašuma Plūdu ielā 2B, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē

19.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

20.

Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē

21.

Par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 3118, atsavināšanu

22.

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 27C, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5003, atsavināšanu

23.

Par 2004.gada 15.septembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.36/818 izbeigšanu

2. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumā Nr.40 „Par Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumiem” (lēmums Nr.336)

Ziņotājs:

I.Aile

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumā Nr.40 „Par Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumiem”.

3. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Jūrmalas pilsētas domes dalība tirdzniecības misijās Gruzijā un Turkmenistānā” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/15/72/096 noslēgumu (lēmums Nr.337)

Ziņotājs:

A.Stramkale

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Jūrmalas pilsētas domes dalība tirdzniecības misijās Gruzijā un Turkmenistānā” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/15/72/096 noslēgumu.

4. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ar projektu „Jūrmalas pilsētas dalība izstādē IMEX Frankfurt 2015” (lēmums Nr.338)

Ziņotājs:

A.Stramkale

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ar projektu „Jūrmalas pilsētas dalība izstādē IMEX Frankfurt 2015”.

5. Par naudas balvas piešķiršanu Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 2015 medaļniekiem- sportistiem un treneriem (lēmums Nr.339)

Ziņotājs:

I.Brinkmane ziņo, ka lēmumprojektā ir nepieciešams veikt redakcionālas izmaiņas – pielikumā pievienotajā sarakstā svītrot volejbolisti Tīnu Lauru Graudiņu un līdz ar to mainot kopējo naudas balvu summu uz 15292,50 EUR , jo pagājušo svētdien Tīna Laura Graudiņa ir ieguvusi Eiropas čempiones titulu un uz nākamo dome sēdi tiks gatavots lēmumprojekts par naudas balvas piešķiršanu šai sportistei iegūstot Eiropas čempiona titulu.

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu izskatīt iespēju volejbolā un basketbolā izveidot visu vecumu grupas, nodrošinot sistemātisku pēctecību šajos sporta veidos, kā arī izveidot sporta grupas pludmales volejbolā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 2015 medaļniekiem- sportistiem un treneriem.

6. Par atteikumu atvērt spēļu zāli, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles Jomas ielā 33, Jūrmalā (lēmums Nr.340)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atteikumu atvērt spēļu zāli, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles Jomas ielā 33, Jūrmalā.

7. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.341)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

8. Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” projekta pieteikuma izstrādē” (lēmums Nr.342)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” projekta pieteikuma izstrādē”.

9. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Daugavas ielā 1, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.343)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Daugavas ielā 1, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

10. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Smiltenes ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.344)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmumprojekta 2.pielikumā darba uzdevumā ir nepieciešams precizēt 4. un 6.4.punktu, vārdu „paredzot” aizstājot ar vārdu „izvērtējot”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 10 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Smiltenes ielā 3, Jūrmalā.

11. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.345)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā.

12. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.346)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

13. Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.347)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

L.Čača, N.Balgalis (SIA „Grupa 93”)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 30, Jūrmalā (lēmums Nr.348)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 30, Jūrmalā.

15. Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu (lēmums Nr.349)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu.

16. Par nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 26, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.350)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 26, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

17. Par nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē (lēmums Nr.351)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē.

18. Par nekustamā īpašuma Plūdu ielā 2B, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē (lēmums Nr.352)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Plūdu ielā 2B, Jūrmalā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē.

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē (lēmums Nr.353)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē.

20. Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē (lēmums Nr.354)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu trešajā izsolē.

21. Par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 3118, atsavināšanu (lēmums Nr.355)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 3118, atsavināšanu.

22. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 27C, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5003, atsavināšanu (lēmums Nr.356)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Skolas ielā 27C, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5003, atsavināšanu.

23. Par 2004.gada 15.septembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.36/818 izbeigšanu (lēmums Nr.357)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2004.gada 15.septembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.36/818 izbeigšanu.

M.Stulpiņš iebilst pret to, ka Jūrmalas Zemesgrāmatas nodaļu ir plānots pārcelt uz Rīgu un lūdz arī domes vadību reaģēt uz šo situāciju.

G.Truksnis lūdz izpilddirektora p.i. A.Grantu noskaidrot šo jautājumu.

M.Stulpiņš - ņemot vērā citu pašvaldību pieredzi, ierosina izskatīt iespēju, ka iedzīvotajiem pieslēdzoties no sava zemesgabala pie pilsētas ūdens un kanalizācijas sistēmas, nebūtu par diezgan ievērojamu summu jāizstrādā tehniskais projekts, bet to izstrādātu SIA „Jūrmalas ūdens”.

G.Truksnis lūdz Pilsētplānošanas nodaļas vadītāju V.Zvejnieci ar SIA „Jūrmalas ūdens” izvērtēt kādi ir risinājumi, maksimāli atvieglojot šo situāciju iedzīvotājiem.

Sēde slēgta plkst.1155

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2015.gada 10.septembrī plkst.1200.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2015.gada 13.augustā.


Lejupielāde: DOC un PDF