Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2015.gada 27.augustāNr.15

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1530

Sēde atklāta plkst.1530

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītājā vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Larisa Loskutova, Gunta Liepiņa, Rita Sproģe, Anita Adijāne, Boriss Doņņikovs, Karina Siņkeviča

Nepiedalās deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Attīstības pārvaldes vadītājs

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i

Baiba Birzniece

Budžeta nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Vita Madjare

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.augusta lēmumā Nr.403 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” īstenošanu”

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.augusta lēmumā Nr.403 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” īstenošanu” (lēmums Nr.358)

Ziņotājs:

E.Stobovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.augusta lēmumā Nr.403 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” īstenošanu”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.34)

Ziņotājs:

V.Madjare

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”.

Sēde slēgta plkst.1535

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2015.gada 27.augustā


Lejupielāde: DOC un PDF