Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 3.februārīNr. 3

protokols Nr. 3, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2015.gadam 109 390 269 euro apmērā, tajā skaitā:

1.1. ieņēmumus 70 548 433 euro apmērā, atlikumu gada sākumā 11 041 960 euro apmērā un saņemtajiem aizņēmumiem 27 776 740 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. izdevumus 104 250 346 euro apmērā, atlikumu gada beigās 430 496 euro apmērā un aizņēmumu atmaksu 4 722 751 euro apmērā saskaņā ar 2.pielikumu”.

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.1.apakšpunktā minēto 1.pielikumu, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 1.2.apakšpunktā minēto 2.pielikumu, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.4.apakšpunktā minēto pašvaldības pamatbudžeta, programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.4., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.7.apakšpunktā minēto Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Nekustamā īpašuma iegāde” tāmi Nr.04.1.11. un 12.pielikumu, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4. un 14.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.5.apakšpunktā minēto Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.-2017.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.05.1.2. un 3.pielikumu, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 5. un 12.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.9.apakšpunktā minēto Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Pašvaldības īpašuma pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.7. un 12.pielikumu, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 6. un 14.pielikumu.

8. Izslēgt 2.5.4.apakšpunktu.

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.14.apakšpunktā minēto Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.13. un 17.pielikumu, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 15. un 16. pielikumu.

10. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.5.apakšpunktā minēto Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr. 09.1.1., 10.pielikumu, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 7., 13. pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.6.apakšpunktā minēto Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr. 09.1.4., 10.pielikumu, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 8., 13. pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.9.apakšpunktā minēto Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Interešu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr. 09.1.8., 10.pielikumu, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 9., 13. pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.13.2.apakšpunktā minēto Jūrmalas sporta centra, vienotais reģistrācijas Nr.90001067517, programmas „Majoru vidusskolas sporta laukuma darbības nodrošināšana” tāmi Nr. 09.13.2., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

14. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.31.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.8.31.3. ERASMUS+ Projekta „Dažādu metožu izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni" tāmi Nr.09.31.3.”

15. Pievienot saistošajos noteikumos 2.8.13.2.apakšpunktā minēto Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, ERASMUS+ Projekta „Dažādu metožu izmantošana dabaszinātņu mācīšanā, lai veicinātu skolēnu motivāciju un uzlabotu viņu izglītības līmeni" tāmi Nr.09.31.3., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu.

16. Izslēgt 2.8.34.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLSX

Pielikums Nr.3-16 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF