Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 5.martāNr. 13

protokols Nr. 6, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2015.gadam 111 532 214 euro apmērā, tajā skaitā:

1.1. ieņēmumus 69 556 347 euro apmērā, atlikumu gada sākumā 13 859 604 euro apmērā un saņemtajiem aizņēmumiem 28 116 263 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. izdevumus 105 494 990 euro apmērā, atlikumu gada beigās 1 110 426 euro apmērā un aizņēmumu atmaksu 4 926 798 euro apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.”

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.1.apakšpunkta 1.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 1.2.apakšpunkta 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.4.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.4., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.8., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Nekustamā īpašuma iegāde” 12.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu.

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Pašvaldības autobusa uzturēšanas izdevumi” tāmi Nr.04.1.5., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

10. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” tāmi Nr.04.1.13. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu un 52.pielikumu.

11. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.4.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.4.2.6. programmas “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība Jūrmalas pašvaldībā (pamatkapitāla palielināšana)” tāmi Nr.05.2.6.;”

12. Pievienot saistošo noteikumu 2.4.2.6.apakšpunktam SIA “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, programmas “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība Jūrmalas pašvaldībā (pamatkapitāla palielināšana)” tāmi Nr.05.2.6., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.2., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

14. Izslēgt 2.5.1.4.apakšpunktu.

15. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.9., 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu, 47.pielikumu.

16. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.5.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.5.1.10. programmas „Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.10. un 10.pielikumu;”

17. Pievienot saistošo noteikumu 2.5.1.10.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.10., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” tāmi Nr.08.1.10., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

19. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.4. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu un 49.pielikumu.

20. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas „Nacionālo vērtību stiprināšana” tāmi Nr.08.2.2. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu un 51.pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas „Integrācija kultūras aspektā” tāmi Nr.08.2.4. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu un 51.pielikumu.

22. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas „Sociālā integrācija” tāmi Nr.08.2.5. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu un 51.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas „Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.apakšpunkta Jūrmalas sporta centra, vienotais reģistrācijas Nr.90001067517, programmas „Pilsētas stadiona uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

25. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.7.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.7.8. Jūrmalas sporta servisa centram, tajā skaitā:

2.7.8.1. programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.8.1.;

2.7.8.2. programmas „Jūrmalas pilsētas stadiona „Sloka” uzturēšana” tāmi Nr.08.8.2;

2.7.8.3. programmas „Majoru sporta laukuma uzturēšana” tāmi Nr.08.8.3;”

26. Pievienot saistošo noteikumu 2.7.8.1.apakšpunktam Jūrmalas sporta servisa centra, programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.8.1., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

27. Pievienot saistošo noteikumu 2.7.8.2.apakšpunktam Jūrmalas sporta servisa centra, programmas „ Jūrmalas pilsētas stadiona „Sloka” uzturēšana „ tāmi Nr.08.8.2., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

28. Pievienot saistošo noteikumu 2.7.8.3.apakšpunktam Jūrmalas sporta servisa centra, programmas „Majoru sporta laukuma uzturēšana” tāmi Nr.08.8.3., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu.

29. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.4., 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu, 47.pielikumu.

30. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.6., 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu, 47.pielikumu.

31. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Interešu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8., 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu, 47.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.7. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu un 50.pielikumu.

33. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas „Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošinājums” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

34. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu.

35. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

36. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.8.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.2., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu.

37. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu.

38. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.12.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas „Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu.

39. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.13.1.apakšpunkta Jūrmalas sporta centrs, vienotais reģistrācijas Nr.90001067517, programmas „Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1., ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu.

40. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.13.2.apakšpunkta Jūrmalas sporta centrs, vienotais reģistrācijas Nr.90001067517, programmas „Majoru vidusskolas sporta laukuma darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.2., ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu.

41. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.15.1.apakšpunkta pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

42. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.17.1.apakšpunkta pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

43. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.18.1.apakšpunkta pirmsskolas izglītības iestādes „Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu.

44. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.19.1.apakšpunkta pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu.

45. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.21.apakšpunkta pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu.

46. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.22.1.apakšpunkta pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu.

47. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.23.1.apakšpunkta pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu.

48. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.28.1.apakšpunkta Slokas pamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu.

49. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.28.2.apakšpunkta Slokas pamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.2., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu.

50. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.30.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolai, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas „Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.30.1., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu.

51. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.30.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolai, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas „Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.30.2. un 31.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu un 53.pielikumu.

52. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.32.1.apakšpunkta Jūrmalas vakara vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.1., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

53. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Apstiprināt 2015.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 9 169 346 euro, t.sk.:

4.1.SIA „Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003275333, 8 806 946 euro, t.sk.,:

4.1.1.Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības II kārtas īstenošanai 2 320 876 euro;

4.1.2.Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas īstenošanai 6 409 892 euro;

4.1.3.Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstībai Jūrmalas pašvaldībā 76 178 euro;

4.2. SIA „Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003378932, 243 000 euro, t.sk.:

4.2.1.Skatītāju krēslu iegādei atklātajai zālei 225 000 euro;

4.2.2.Skatuves podestūras iegādei 12 500 euro;

4.2.3.Grīdu mazgāšanas mašīnas iegādei 5 500 euro;

4.3. PSIA Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas Nr.40003316576, 25 400 euro Ķemeru kapličas kapitālajam remontam un atkritumu konteineru iegādei;

4.4. SIA „Jūrmalas slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr.40003220000, 94 000 euro, veselības tūrisma infrastruktūras uzlabošanai slimnīcā.”

54. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Noteikt, ka maksas pakalpojumu ieņēmumi un izdevumi šādos klasifikācijas kodos:

12.3.9.9. 82 964 euro;

03.110.21.4.9.9. 33 270 euro;

03.110.6424 2 000 euro;

03.110.7223 31 270 euro;

04.510.7223 18 500 euro;

08.220.7223 51 euro;

09.100.7223 62 082 euro;

09.210.7223 1 534 euro;

09.510.7223 797 euro,

konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas.”

55. Pamatojoties uz 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar sekojošiem Jūrmalas pilsētas domes rīkojumiem izdarītos grozījumus:

55.1. apstiprināt ar 2015.gada 25.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/72 izdarītos grozījumus saskaņā ar šo saistošo noteikumu 54., 55., 56 un 57.pielikumu;

55.2. saskaņā ar 2015.gada 24.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/70 papildināt saistošos noteikumus ar 2.4.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.4.2.5. programmas „Pamatkapitāla palielināšana, Ūdensvada un kanalizācijas izbūve” tāmi Nr.05.2.5.;”

55.3. saskaņā ar 2015.gada 24.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/70 pievienot saistošo noteikumu 2.4.2.5. apakšpunktam SIA „Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, programmas „Pamatkapitāla palielināšana, Ūdensvada un kanalizācijas izbūve” tāmi Nr.05.2.5., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 58.pielikumu.

55.4. saskaņā ar 2015.gada 24.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/70 papildināt saistošos noteikumus ar 2.6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.6.4. PSIA „Kauguru veselības centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003219995, programmas „Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.07.4.1.;”

55.5. saskaņā ar 2015.gada 24.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/70 pievienot saistošajos noteikumos 2.6.4.apakšpunktam PSIA „Kauguru veselības centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003219995, programmas „Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.07.4.1., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 59.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 XLSX

Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF