Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 17.06.2015. Stājas spēkā 18.06.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 24

protokols Nr. 11, 23. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos
Nr.20 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 7.punktu un
43.panta trešo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku” šādu grozījumu:

Izteikt 24.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„ 24.2. Par citu šajos Noteikumos minēto prasību neievērošanu, par ko administratīvā atbildība nav paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 350 euro (trīssimt piecdesmit euro)”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.24
„Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 7.maija
saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku””

Paskaidrojuma raksta detaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu. Saistošie noteikumi tiek izdoti, lai precizētu Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 7.maija saistošos noteikumus Nr.20 “Par Jūrmalas pilsētas simboliku” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.20) atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) 2015.gada 24.maija iebildumam Nr. 18-6/4251.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ministrija norāda, ka par ģerboņa nelikumīgu izmantošanu ir paredzēts sods Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – L APK) 204.15 pantā, līdz ar to tiek lūgts precizēt saistošo noteikumu 24.punktu.

Saistošo noteikumu Nr.20 24.2.apakšpunkts tiek izteikts šādā redakcijā: “24.2.Par citu šajos Noteikumos minēto prasību neievērošanu, par ko administratīvā atbildība nav paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 350 euro (trīssimt piecdesmit euro)”.

L APK 204.15 panta trešajā daļā ir paredzēta administratīvā atbildība ģerboņu reģistrā reģistrēta pašvaldības ģerboņa lietošanas noteikumu pārkāpšanu, līdz ar to par saistošajos noteikumos Nr.20 paredzēto ģerboņa lietošanas noteikumu pārkāpšanu personas ir saucamas pie administratīvās atbildības atbilstoši L APK 204.15 panta trešajai daļai.

L APK 204.15 pantā ir paredzēta administratīvā atbildība par ģērboņu un atribūtikas ar valsts ģērboni nelikumīgu lietošanu. Minētajā pantā nav paredzēta atbildība par necieņas izrādīšanu pret pašvaldības simboliku. Par Jūrmalas pilsētas simboliku uzskatāms Jūrmalas pilsētas karogs, Jūrmalas pilsētas ģerbonis un Jūrmalas pilsētas logotips.

Uzskatāmi ir norādāms L APK 201.44 pants, kurā ir paredzēta administratīvā atbildība par necieņu pret valsts simboliem. Attiecīgi L APK 204.15 pants neietver sevī administratīvo atbildību par necieņu pret valsts vai pašvaldības simboliem (simboliku). Tāpat arī citos L APK pantos nav noteikta administratīvā atbildība par necieņu pret pašvaldības simboliem, tādējādi pašvaldība to ir tiesīga paredzēt saistošajos noteikumos.

Cita starpā ministrija norāda, ka, saistošie noteikumi ir juridisks dokuments, kas precīzi reglamentē Jūrmalas pilsētas simboliku un tās atbilstību – ar precīziem krāsu toņu kodiem un izmēriem. Un, kaut arī neviens normatīvs akts to neaizliedz, saskaņā ar vispārpieņemtu praksi, normatīvajos aktos dažādi literāri raksturojumi netiek izmantoti, jo tiem nav juridiskas nozīmes. Līdz ar ko, ministrija iesaka saistošo noteikumu Nr.20 3.2. un 5.3.apakšpunktu stilistiski precizēt, bet 4.2. un 5.1.apakšpunktus svītrot, jo šajā gadījumā tie ir lieki.

Saistošo noteikumu Nr.20 3.2.apakšpunktā ir noteikts, ka karogs ir ar trīs joslām: augšējā – gaiši zila, vidējā – balta, apakšējā – tumši zila. Precīzi krāsu toņi ir noteikti saistošo noteikumu pielikumā, kas ir neatņemama saistošo noteikumu sastāvdaļa. Šāda prakse ir arī citu pašvaldību saistošajos noteikumos tieši pielikumā ir noteikti krāsu toņi, piemēram Liepāja un Jelgava.

Saistošo noteikumu Nr.20 5.3.apakšpunktā ir noteikts, ka logotips pamatā tiek lietots trīs krāsās: baltā, melnā vai Jūrmalas smilšu zeltainajā krāsā. Atsevišķos gadījumos, kā papildus akcents var tikt izmantots sarkanais krāsu tonis. Precīzi logotipa krāsu toņi arī ir noteikti saistošo noteikumu pielikumā.

Saistošo noteikumu Nr.20 4.2. un 5.1.apakšpunkti ataino ideju, kas ir attēlota ģērbonī un logotipā. 4.2. apakšpunkts šādā pat redakcijā tika iekļauts arī iepriekš spēkā esošajos Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku”. Attiecīgi arī 5.1. apakšpunktā ir sniegts īss un koncentrēts skaidrojums par Jūrmalas pilsētas logotipu.

Ņemot vērā iepriekš minēto saistošo noteikumu Nr.20 4.2. un 5.1.apakšpunkts jebkurai privātpersonai sniedz uzskatāmu skaidrojumu par ģērboņa un logotipa saturisko nozīmi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozējama, jo nav iespējams noteikt administratīvo sodu iekasēšanas apmērus.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav tiešas ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes kontroli nodrošinās Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF