Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Nav stājušies spēkā

2015.gada 11.jūnijāNr. 25

protokols Nr. 11, 24. punkts

Jūrmalas pilsētas namu un to teritoriju un būvju,
sanitārās tīrības un sabiedriskās kārtības uzturēšanas saistošie noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4., 5., 6. un 13.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanas kārtību;

1.2. sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Jūrmalas pilsētas teritorijā;

1.3. sanitārās tīrības uzturēšanas un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanas kārtību;

1.4. atbildību par šo saistošo noteikumu neievērošanu.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. īpašumam piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorija – visa īpašuma zemes vienības piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorija - gājēju ietves visā platumā (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvji, caurtekas un zālāji līdz brauktuves tuvākajai malai vai 5 m platā joslā, mērot no zemes vienības robežas, ja zemes vienība nerobežojas ar citu, privātpersonai piederošu vai valdījumā esošu zemes vienību;

2.2. nams - uz zemes vienības uzbūvēta ēka vai būve;

2.3. paaugstinātas ledus bīstamības periods – laika periods, kuru Jūrmalas pilsētas izpilddirektors, ņemot vērā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegto informāciju, noteicis ar rīkojumu un, kas izsludināts, publicējot informāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī izvietojot brīdinājuma zīmes pie attiecīgajām ūdenstilpēm;

2.4. pagalms - namu, būvju vai stādījumu ierobežots laukums, ieskaitot žogu;

2.5. pavasara un vasaras sezona - laika periods gadā no 15.maija līdz 15.septembrim;

2.6. rudens un ziemas sezona – laika periods gadā no 16.septembra līdz 14.maijam;

2.7. zaļā zona – zālienu un apstādījumu teritorijas, arī liegumi un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.

3. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt Jūrmalas pilsētas teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu, namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu un saglabāšanu, tīrības un kārtības uzturēšanu pagalmos, ielās, īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijās.

4. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu ir pilnvarotas šādas pašvaldības amatpersonas:

4.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas;

4.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības būvinspektori.

II. Namu un to teritoriju un būvju uzturēšana

5. Namu un to teritoriju un būvju īpašnieki, tiesiskie valdītāji, lietotāji un nomnieki nodrošina:

5.1. namu un to teritoriju un būvju, t.sk. meliorācijas būvju (izņemot šo saistošo noteikumu 1.pielikumā minētos maģistrālos meliorācijas grāvjus) sakopšanu, apsaimniekošanu, ietvju, pagalmu un iebrauktuvju uzkopšanu un tīrīšanu;

5.2. īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (izņemot šo saistošo noteikumu 2.pielikumā minētās ielas) kopšanu un sanitārās tīrības uzturēšanu, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Zāles garums nedrīkst pārsniegt 10 centimetrus;

5.3. attīrītu saimniecisko (komunālo) notekūdeņu novadīšanu un cieto atkritumu nenovadīšanu lietus ūdens kanalizācijas sistēmās atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

5.4. lietus ūdens uztvērēju tīrīšanu - ne retāk kā divas reizes pavasara un vasaras periodā:

5.5. ziemas sezonā sniega un ledus tīrīšanu, ietvju kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem - katru dienu līdz plkst.08.00, bet snigšanas laikā sniega tīrīšanu visu dienu pie daudzdzīvokļu namiem (izņemot šo saistošo noteikumu 2.pielikumā minētās ielas);

5.6. savāktā sniega aizvešanu no daudzdzīvokļu namu piegulošajām teritorijām uz Jūrmalas pilsētas domes norādītajām sniega izgāztuvēm, ja savāktā sniega dēļ traucē transporta satiksmi un gājēju pārvietošanos;

5.7. sniega un ledus notīrīšanu no māju jumtiem un balkoniem, lai nepieļautu lāsteku veidošanos, sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem, bet situācijās, kad apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu drošība, bīstamo vietu norobežošanu, nekavējoties veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai;

5.8. ziemā uz ietvēm un ielām (izņemot šo saistošo noteikumu 2.pielikumā minētās ielas) izkaisīto pretslīdes materiālu savākšanu divu nedēļu laikā pēc sniega nokušanas (bet ne vēlāk kā līdz 30.aprīlim, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams klimatisko apstākļu dēļ).

6. Īpašnieki, tiesiskie valdītāji, lietotāji un nomnieki nam­iem un būvēm, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvotas vai kurās nenotiek saim­nieciska darbība, aizslēdz (ieejas, pagrabu durvis un logus) un to teritorijas iežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu un traucēt blakus esošo nekustamo īpašuma lietošanu.

III. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

7. Namu un to teritoriju un būvju uzturēšanas noteikumu neievērošana:

7.1. par namu un to teritoriju un būvju neuzturēšanu tehniskā kārtībā, īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas nekopšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 euro līdz 140 euro, juridiskajām personām no 140 euro līdz 350 euro;

7.2. par tādām pašām darbībām, kas noteiktas šo saistošo noteikumu 7.1.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 euro līdz 350 euro, juridiskajām personām no 350 euro līdz 700 euro;

7.3. par namu un būvju jumtu karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 euro līdz 210 euro, juridiskajām personām līdz 700 euro;

7.4. par tādām pašām darbībām, kas noteiktas šo saistošo noteikumu 7.3.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 210 euro līdz 280 euro, juridiskajām personām no 700 euro līdz 1400 euro;

7.5. par šo saistošo noteikumu 6.punktā noteikto prasību neievērošanu, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 euro līdz 150 euro, juridiskajām personām no 280 euro līdz 700 euro .

8. Par antisanitāru apstākļu radīšanu:

8.1. par antisanitāru apstākļu radīšanu privātajā ( namā un tā teritorijā un būvē) un publiskajā teritorijā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 140 euro;

8.2. par tādām pašām darbībām, kas noteiktas šo saistošo noteikumu 8.1.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 euro līdz 280 euro.

9. Par atrašanos ar dzīvnieku neatļautās vietās:

9.1. par atrašanos ar dzīvnieku jūras līča pludmalē, peldvietās, Dzintaru mežaparkā un bērnu rotaļu laukumos, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 30 euro;

9.2. par tādām pašām darbībām, kas noteiktas šo saistošo noteikumu 9.1.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 50 euro līdz 70 euro.

10. Atrašanās uz ledus paaugstinātas ledus bīstamības periodā

par atrašanos uz ūdenstilpnēm paaugstinātas ledus bīstamības periodā - uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 euro.

11. Transportlīdzekļu iebraukšana un mazgāšana tam neparedzētās vietās:

11.1. par mehānisko transporta līdzekļu mazgāšanu un profilaktisko apkopi ielās, publiskās vietās, apstādījumos, kā arī tuvāk par 20 metriem no ūdenstilpnēm, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 euro līdz 70 euro;

11.2. par tādām pašām darbībām, kas noteiktas šo saistošo noteikumu 11.1.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām 70 euro.

11.3. par transportlīdzekļu braukšanu vai novietošanu zaļajā zonā, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 30 euro;

11.4. par tādām pašām darbībām, kas noteiktas šo saistošo noteikumu 11.3.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 euro līdz 70 euro.

11.5. par caurlaižu režīma neievērošanu Jūrmalas pilsētā, transportlīdzekļa vadītājam, - uzliek naudas sodu līdz 70 euro.

12. Atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu :

12.1. par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu, izņemot speciāli atļautās vietās, kurās alkoholiskos dzērienus pārdod patērēšanai uz vietas, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 30 euro;

12.2. par tādām pašām darbībām, kas noteiktas šo saistošo noteikumu 12.1.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 euro līdz 70 euro.

13. Ubagošana publiskās vietās:

13.1. par ubagošanu publiskās vietās, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 30 euro,

13.2. par tādām pašām darbībām, kas noteiktas šo saistošo noteikumu 13.1.apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 euro līdz 70 euro.

IV. Atvieglojumi

14. No šo saistošo noteikumu 5.2., 5.5. un 5.8.apakšpunktā uzliktajiem pienākumiem atbrīvotas personas, kuras dzīvo viendzīvokļa mājā, kas netiek izmantota saimnieciskajai darbībai, ja šīs personas ir vientuļi pensionāri, personas ar I vai II grupas invaliditāti, kurām nav tuvākās pakāpes augšupējie un lejupējie radinieki Civillikuma izpratnē.

15. Šo saistošo noteikumu 14.punktā minētās personas atvieglojuma saņemšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā iesniedz iesniegumu, uzrādot pensionāra apliecību vai invaliditāti apliecinošu dokumentu.

16. Lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atvieglojumu pieņem Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors.

17. Šo saistošo noteikumu 16.punktā minēto Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora lēmumu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājumi

18. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošie noteikumi Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”.

19. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija saistošos noteikumus Nr.20 „Jūrmalas pilsētas teritorijas namīpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2015.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.25
(protokols Nr.11, 24.punkts)

Pilsētas maģistrālie meliorācijas grāvji

Ielas nosaukums

Ielas posms

1.meliorācijas sistēma

Brekšu iela

-

līdz izlaidei jūrā

2.meliorācijas sistēma

Draudzības iela

no Kaugurciema ielas

līdz izlaidei jūrā

3.meliorācijas sistēma

Edinburgas prospekts

no Piestātnes ielas

līdz Krišjāņa Barona ielai

īpašumu teritorijā*

no Edinburgas prospekta

līdz Rīgas ielai

Rīgas iela

no Indrānu ielas

līdz Miera ielai

Miera iela

no Rīgas ielas

līdz Ķemeru ielai

Ķemeru iela

no Miera ielas

līdz Apiņu ielai

iela bez nosaukuma

no Ceru ielas

līdz Apiņu ielai

īpašumu teritorijā* (1)

no ielas bez nosaukuma

līdz izlaidei Lielupē

īpašumu teritorijā* (2)

no ielas bez nosaukuma

līdz izlaidei Lielupē

4.meliorācijas sistēma

Ģertrūdes prospekts

no Kanālu ielas

līdz Kalēju ielai

Kalēju iela

no Ģertrūdes prospekta

līdz Brūkleņu ielai

Brūkleņu iela

no Kalēju ielas

līdz Kalēju ielai

Kalēju iela

no Brūkleņu ielas

līdz Slokas ielai

īpašumu teritorijā* (1)

no Slokas ielas

līdz izlaidei Lielupē

īpašumu teritorijā* (2)

no Slokas ielas

līdz izlaidei Lielupē

5.meliorācijas sistēma

Valtera prospekts

no Zemeņu ielas

līdz izlaidei Lielupē

6.meliorācijas sistēma

Viņķu iela

no Medņu ielas

līdz Gulbju ielai

īpašumu teritorijā*

no Gulbju ielas

līdz Alfrēda Kalniņa ielai

īpašumu teritorijā*

no Alfrēda Kalniņa ielas

līdz izlaidei Lielupē

7.meliorācijas sistēma

Poruka prospekts

no Kronvalda ielas

līdz Friča Brīvzemnieka ielai

meža teritorijā* (1)

(gar Poruka prospektu)

no Kronvalda ielas

līdz Friča Brīvzemnieka ielai

meža teritorijā* (2)

(gar Poruka prospektu)

no Kronvalda ielas

līdz Friča Brīvzemnieka ielai

īpašumu teritorijā* (1)

(gar Strēlnieku prospektu)

no īpašumiem Upes ielā

līdz Usmas ielai

meža teritorijā* (3)

-

līdz Poruka prospektam

Sesavas iela

no Poruka prospekta

līdz Strēlnieku prospektam

īpašumu teritorijā* (2)

(gar Svētes ielu)

no Strēlnieku prospekta

līdz Dubultu prospektam

Līgatnes iela

no Dubultu prospekta

līdz izlaidei jūrā

8.meliorācijas sistēma

Skrundas iela

no Skolas ielas

līdz Lauztuves ielai

Lauztuves iela

no Skrundas ielas

līdz izlaidei Slocenes upītē

Dīķu iela

no Laidzes ielas

līdz izlaidei Slocenes upītē

9.meliorācijas sistēma

Partizānu iela

no Vilhelma Purvīša ielas

līdz Robežu ielai

Īpašumu un mežu teritorijā*

no Robežu ielas

līdz izlaidei Vēršupītē

10.meliorācijas sistēma

E.Veidenbauma iela

no Dāliju ielas

līdz dzelzceļa nodalījuma joslai

īpašumu teritorijā*

no dzelzceļa nodalījuma joslas

līdz Vakara ielai

īpašumu teritorijā*

no Vakara ielas

līdz izlaidei jūrā

11.meliorācijas sistēma

Mežu teritorijā*

no pilsētas robežas

līdz izlaidei Vēršupītē

(pie Brocēnu ielas)

Mežu teritorijā*

no pilsētas robežas

līdz izlaidei Vēršupītē

(pie Miervalža Ķemera gatves)

12.meliorācijas sistēma

-

-

-

13.meliorācijas sistēma

-

-

-

14.meliorācijas sistēma

-

-

-

15.meliorācijas sistēma

īpašumu teritorijā*

no Kaugurciema ielas

līdz izlaidei jūrā

16.meliorācijas sistēma

Talsu šoseja

no Ventspils šosejas

līdz Lāčplēša ielai

Talsu šoseja

no Ventspils šosejas

līdz Telšu ielai

Telšu iela

no Talsu šosejas

līdz izlaidei jūrā

17.meliorācijas sistēma

īpašumu teritorijā*

no Mežmalas ielas

līdz Grīvas ielai

Grīvas iela

-

līdz izlaidei Lielupē

Briežu iela

no Mežmalas ielas

līdz Grīvas ielai

Grīvas iela

no Briežu ielas

līdz izlaidei Lielupē

Sienāžu iela

no Rītupes ielas

līdz izlaidei Lielupē

īpašumu teritorijā*

no Rītupes ielas

līdz izlaidei Lielupē

18.meliorācijas sistēma

Skautu iela

no Gulbju ielas

līdz Kāpu ielai

īpašumu teritorijā*

no Skautu ielas

līdz izlaidei jūrā

19.meliorācijas sistēma

īpašumu teritorijā*

no Asaru prospekta

līdz Selgas ielai

Selgas iela

ielas posms

līdz izlaidei jūrā

20.meliorācijas sistēma

īpašumu teritorijā*

no īpašumiem Kāpu ielā

līdz izlaidei jūrā

21.meliorācijas sistēma

Mednieku iela

no Ražas ielas

līdz Rudzu ielai

Rudzu iela

no Mednieku ielas

līdz izlaidei Lielupē

meža teritorijā*

(gar Ražas ielu)

no Mednieku ielas

līdz izlaidei Lielupē

īpašumu teritorijā* (1)

(gar Paegļu ielu)

-

līdz izlaidei Lielupē

īpašumu teritorijā* (2)

(gar Rautenberga ielu)

-

līdz izlaidei Lielupē

īpašumu teritorijā* (3)

(gar Lielupes grīvas pļavām)

-

līdz izlaidei Lielupē

22.meliorācijas sistēma

iela bez nosaukuma

no Turaidas ielas

līdz Studentu ielai

īpašumu teritorijā* (1)

no ielas bez nosaukuma

līdz izlaidei Lielupē

īpašumu teritorijā* (2)

no ielas bez nosaukuma

līdz izlaidei Lielupē

23.meliorācijas sistēma

meža teritorijā*

no Rīgas ielas

līdz Ķemeru ielai

Ķemeru iela

(pie tehnikuma kopmītnēm)

no Viestura ielas

-

tehnikuma teritorijā*

no Ķemeru ielas

līdz izlaidei Lielupē

Ganību ceļš

-

līdz izlaidei Lielupē

īpašumu teritorijā*

-

līdz izlaidei Lielupē

24.meliorācijas sistēma

īpašumu teritorijā*

no satiksmes joslas uz Vikingu ielu 42

līdz izlaidei Lielupē

25.meliorācijas sistēma

-

-

-

26.meliorācijas sistēma

-

-

-

27.meliorācijas sistēma

-

-

-

28.meliorācijas sistēma

Hapaka grāvis

-

-

Piezīmes:

* Precīzu informāciju par grāvja novietojumu un tam pieguļošiem īpašumiem iespējams saņemt Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā, Edinburgas prospektā 75.2.pielikums Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2015.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.25
(protokols Nr.11, 24.punkts)

Ielu saraksts

Ielas nosaukums

Ielas posms

1. Pērkona iela

2. Rīgas iela

no Pērkona ielas

līdz Dzintaru ceļa pārvadam

3. Meža prospekts

no Dzintaru pārvada

līdz Lienes ielai

4. Aizkraukles iela

5. Rembates iela

6. Raunas iela

7. Ikšķiles iela

8. Dzintaru prospekts

9. Lienes iela

10. Jomas iela

11. Jūras iela

12. Ērgļu iela

13. Zigfrīda Meierovica prospekts

14. Dubultu prospekts

līdz Lielupes ielai

15. Strēlnieku prospekts

līdz Lielupes ielai

16. Raiņa iela

no Talsu šosejas

līdz Satiksmes ielai

17. Nometņu iela

no Talsu šosejas

līdz Skolas ielaiPASKAIDROJUMA RAKSTS
Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.25
„Jūrmalas pilsētas namu un to teritoriju un būvju, sanitārās
tīrības un sabiedriskās kārtības uzturēšanas saistošie noteikumi”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4., 5., 6. un 13.punktu, kas paredz, ka dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par sabiedrisko kārtību, par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu, par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu.

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt Jūrmalas pilsētas teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu, namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu un saglabāšanu, tīrības un kārtības uzturēšanu pagalmos, ielās, īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijās.

Saistošajos noteikumos netiek ietvertas normas, kas dublē citus ārējos normatīvos aktus, par kuru neievērošanu administratīvā atbildība paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpu kodeksā (turpmāk – LAPK). Piemēram, grāvju, caurteku kopšana (jautājumi tiek regulēti Meliorācijas likumā un Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”). Atbildība paredzēta LAPK 66.1pantā.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Normatīvie akti neregulē tādus jautājumus kā, piemēram:

Transportlīdzekļu iebraukšanu zaļajā zonā un LAPK neparedz administratīvo atbildību par šādu darbību. Līdz ar to nepieciešams šo jautājumu noregulēt ar saistošajiem noteikumiem.

Administratīvā atbildība par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī ir paredzēta LAPK 171.pantā. Savukārt atbildība par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu LAPK vai citos normatīvajos aktos nav paredzēta.

Ubagošana publiskā vietā.

LAPK 167.pants noteic, ka par sīko huligānismu, tas ir, par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms), — uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Minētā tiesību norma ir ietverta LAPK 13.nodaļā, kurā paredzēta atbildība par administratīvajiem pārkāpumiem, kas apdraud sabiedrisko kārtību. Tādējādi gan LAPK 167.panta formulējums, gan tā atrašanās kodeksa 13.nodaļā liecina, ka sīkā huligānisma kā administratīvā pārkāpuma objekts ir sabiedriskais miers un kārtība, bet objektīvā puse – darbības, kas vērstas uz sabiedriskā miera un kārtības traucēšanu. Ja netiek konstatēta kāda no minētajām administratīvā pārkāpuma sastāva pazīmēm, nav pamata personu saukt pie administratīvās atbildības (sk. Augstākās tiesas Senāta 2007.gada 9.marta spriedumu lietā Nr.SKA-61/2007).

Augstākās tiesas Senāts atzinis, ka, vērtējot minētā administratīvā pārkāpuma sastāva pazīmes, ir izmantojama Senāta Krimināllietu departamenta judikatūra, kas saistīta ar personu saukšanu pie kriminālatbildības par huligānismu pēc Krimināllikuma 231.panta. Minētajā tiesību normā huligānisms definēts kā rupja sabiedriskā miera traucēšana, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret sabiedrību vai bezkaunībā, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu vai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu. Tādējādi arī huligānisms kā noziedzīgs nodarījums apdraud sabiedrisko kārtību un mieru. Huligānisko darbību kaitīguma pakāpe ir kritērijs kriminālsodāma huligānisma norobežošanai no sīkā huligānisma, proti, huligānisma kā noziedzīga nodarījuma apdraudējums izpaužas rupjā veidā

(sal. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2006.gada 23.oktobra sprieduma lietā Nr.SKA-501/2006 7.punktu, Liholaja V. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija: Likums. Teorija. Prakse. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2003, 458.lpp). Ņemot vērā, ka praksē ubagošana parasti neizpaužas, kā apdraudējums rupjā veidā, nav konstatējams LAPK 167.panta administratīvā pārkāpuma sastāvs. Līdz ar to administratīvā atbildība par ubagošanu publiskā vietā ir paredzēta saistošajos noteikumos.

Atvieglojumu piešķiršana.

Satversmes tiesa lietā Nr.2003-23-01 ir atzinusi pašvaldību tiesības noteikt pienākumu uzkopt nekustamajam īpašumam piegulošu publiskā lietošanā esošu teritoriju.

Šāds pienākums personām tiek uzlikts sabiedrības interesēs – lai nodrošinātu sakoptu pilsētvidi, kā arī novērstu iespējamos draudus personu veselībai un dzīvībai, kas varētu tikt apdraudētas nesakoptas īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas gadījumā.

Uzliekot personām par pienākumu sakopt īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju, tiek sasniegts mērķis, kura sasniegšanai šāda kārtība ir noteikta. Tādējādi šāds mērķis ir leģitīms.

Satversmes tiesa vairākkārt ir norādījusi, ka jebkuram pamattiesību ierobežojumam bez tā, ka šis ierobežojums ir noteikts ar likumu un tam ir leģitīms mērķis, ir jāatbilst arī samērīguma principam. Iepriekš minētajā Satversmes tiesas spriedumā lietā Nr. 2003-23-01 Satversmes tiesa secināja, ka pašvaldībām, saistošajos noteikumos, nosakot publiskā lietošanā esošo teritorijas kopšanas kārtību, jāizvērtē, kā nodrošināt samērīgumu starp personai uzlikto pienākumu un sasniedzamo mērķi – nodrošināt sakoptu pilsētvidi, norādot, ka līdz ar to katrai pašvaldībai iespēju robežas būtu jāparedz īpaša kārtība attiecībā uz tādām personu grupām kā invalīdi, pensionāri, maznodrošinātas personas, nepilngadīgas personas utt. Jūrmalas pilsētas pašvaldība šādu kārtību ir paredzējusi saistošo noteikumu IV. nodaļā. Tāpat nodrošinot samērīgumu starp personai uzlikto pienākumu un sasniedzamo mērķi – nodrošināt pilsētvides sakoptību, atbilstoši Satversmes tiesas 2014.gada 6. novembra spriedumam lietā Nr. 2013-20-03 paustajām atziņām, Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir izvērtējusi, ka Jūrmalas pilsētā nekustamajiem īpašumiem piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorija no īpašuma robežas līdz brauktuves malai svārstās robežās no 2 m līdz 9 m. Pārsvarā nekustamajiem īpašumiem piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorija ir no 2 līdz 5 m platumā. Līdz ar to saistošajos noteikumos namu un to teritoriju un būvju īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem un nomniekiem uzlikts pienākums nodrošināt visa īpašuma zemes vienības piegulošā publiskā lietošanā esošās teritorijas - gājēju ietves visā platumā (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvju, caurteku un zālāju līdz brauktuves tuvākajai malai vai 5 m platā joslā, mērot no zemes vienības robežas, ja zemes vienība nerobežojas ar citu, privātpersonai piederošu vai valdījumā esošu, zemes vienību vai brauktuves malu, sakopšanu, apsaimniekošanu, ietvju, pagalmu un iebrauktuvju uzkopšanu un tīrīšanu. Analoģiskas normas ir iekļautas arī citu pašvaldību saistošajos noteikumos, piemēram, publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanas platība Pāvilostas novadā - ne vairāk kā 10 m no īpašuma robežas, Kuldīgas un Apes novados - ap fizisko personu īpašumu līdz 5 m, ap juridisko personu īpašumu - līdz 25 m platā joslā.

Arī Satversmes tiesa 2014.gada 6.novembra spriedumā lietā Nr. 2013-20-03 ir secinājusi, ka pašvaldībai vajadzētu apsvērt, vai ir iespējams personām noteikt atvieglojumus. Tāpat pašvaldībai, reglamentējot īpašnieka pienākumu kopt un tīrīt viņa īpašumam piegulošo teritoriju, būtu jāizvērtē iespēja noteikt platību, uz kādu šis pienākums attiecas.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība, lai nodrošinātu samērīgu pienākumu uzlikšanu privātpersonām, nodrošināt īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu un sanitārās tīrības uzturēšanu, nodrošinās ielu, kuras uzskatītas saistošo noteikumu 2.pielikumā kopšanu un sanitārās tīrības uzturēšanu par saviem budžeta līdzekļiem. Minētās ielas ir Jūrmalas pilsētas centrālās ielas, kur notiek intensīva autotransporta un cilvēku plūsma, līdz ar to nepieciešams pastiprināti nodrošināt to kopšanu, kas būtu nesamērīga pienākuma uzlikšana privātpersonām.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība, lai nodrošinātu samērīgu pienākumu uzlikšanu privātpersonām, nodrošināt īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu un sanitārās tīrības uzturēšanu, nodrošinās maģistrālo meliorācijas grāvju, kuras uzskatītas saistošo noteikumu 1.pielikumā, uzturēšanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ņemot vērā, ka nav prognozējams kādā apjomā tiks pieņemti lēmumi par administratīvā soda piemērošanu personām un cik lēmumi stāsies spēkā nav prognozējama saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu, norādot konkrētus aprēķinus.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

Saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums personām neradīs jaunas tiesības, bet uzliks pienākumus iepriekšējā tiesiskā regulējuma ietvaros, kas nodrošinās vienlīdzīgas tiesības.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Par saistošo noteikumu pārkāpumu sastādīt administratīvā pārkāpumu protokolu ir pilnvarotas Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas un Jūrmalas pilsētas pašvaldības būvinspektori. Lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās veic Jūrmalas pilsētas Administratīvā komisija Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksā noteiktajā procesuālajā kārtībā.

No saistošajos noteikumos iekļautajām normām Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, būvinspektoru un Administratīvās komisijas funkcijas un uzdevumi netiek paplašināti vai sašaurināti.

Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona var vērsties Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā vai Jūrmalas pilsētas domē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas Jūrmalas pilsētas domes izveidotajā darba grupā, kurā piedalījušies Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, Administratīvās komisijas, Pilsētplānošanas nodaļas, Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas un Juridiskā nodrošinājuma nodaļas pārstāvji.

Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem ir notikušas rakstiskā veidā, saņemot iesniegumus no privātpersonām un attiecīgi izvērtējot saistošo noteikumu regulējumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF