Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 18.06.2015. Stājas spēkā 21.08.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 26

protokols Nr. 11, 44. punkts

Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, un grafiskās daļas apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12.panta pirmo daļu, 25.panta pirmo daļu un saskaņā ar 2014.gada
14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 91.punktu

Apstiprināt lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, un grafisko daļu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF