Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 05.10.2015. Stājas spēkā 29.09.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 28.septembrīNr. 37

protokols Nr. 17, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra
saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:

1. Papildināt Nolikumu ar 17.1.21.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

“17.1.21. Apbalvojumu piešķiršanas komisija”.

2. Saistošo noteikumu 1.pielikumu izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDFPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.37
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kā arī Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra nolikumu “Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums” 16.punktu, Jūrmalas pilsētas dome izveido Apbalvojumu piešķiršanas komisiju, kura saskaņā ar Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikumu lemj par Jūrmalas pilsētas pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar grozījumiem tiek papildināta pašvaldības lēmējvaras struktūra un nolikuma pielikumā esošas struktūrshēma, izveidojot Apbalvojumu piešķiršanas komisiju.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai nav nepieciešami grozījumi pašvaldības atlīdzības fonda ietvaros.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF