Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 38

protokols Nr. 19, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”
16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2015.gadam 111 974 517 euro apmērā, tajā skaitā:

1.1. ieņēmumus 69 998 508 euro apmērā, atlikumu gada sākumā 13 859 746 euro apmērā un saņemtajiem aizņēmumiem 28 116 263 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. izdevumus 105 126 419 euro apmērā, atlikumu gada beigās 1 921 300 euro apmērā un aizņēmumu atmaksu 4 926 798 euro apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.”

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.1.apakšpunkta 1.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 1.2.apakšpunkta 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.3. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 3. un 58.pielikumu;

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.2.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Procentu maksājumi Valsts kasei” tāmi Nr.01.2.2., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

6. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.1.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1.2.6. programmas “Iepriekšējos periodos iekasēto ieņēmumu no zemes nomas atmaksa” tāmi Nr.01.2.6.;”

7. Pievienot saistošo noteikumu 2.1.2.6.apakšpunktam Pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Iepriekšējos periodos iekasēto ieņēmumu no zemes nomas atmaksa” tāmi Nr.01.2.6., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu;

8. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Glābšanas staciju būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.03.1.3. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6. un 58.pielikumu;

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

10. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.04.1.9., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes” tāmi Nr.04.1.10. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 55.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.-2017.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.3. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8. un 54.pielikumu;

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.7. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 9. un 59.pielikumu;

14. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta " Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi" tāmi Nr.04.1.12. un 5.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 12. un 56.pielikumu.

15. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.17.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs 2015/2" tāmi Nr.04.1.16., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.2., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu;

17. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.3. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15. un 58.pielikumu;

18. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas svētku noformējums” tāmi Nr.06.1.5. un 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16. un 63.pielikumu;

19. Izteikt saistošo noteikumu 2.5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.5.2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”, vienotais reģistrācijas Nr.42803002568, programmas “Pilsētas ielu apgaismojuma nodrošināšana” tāmi Nr.06.2.1.;”

20. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.2.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”, vienotais reģistrācijas Nr.42803002568, programmas “Pilsētas ielu apgaismojuma nodrošināšana” tāmi Nr.06.2.1., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.2. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 19. un 58.pielikumu;

22. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Muzeju ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.6. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 20. un 58.pielikumu;

23. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.7. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 21. un 58.pielikumu;

24. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Teātra, koncertzāles un iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.8. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 22. un 58.pielikumu;

25. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” tāmi Nr.08.1.10. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 23. un 58.pielikumu;

26. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.11. un 6.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 24. un 57.pielikumu;

27. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 60.pielikumu.

28. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.13. un 17.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 25. un 61.pielikumu;

29. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.3.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums” tāmi Nr.08.3.1., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

30. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.apakšpunkta Jūrmalas sporta centra, vienotais reģistrācijas Nr.90001067517, programmas “Pilsētas stadiona uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu.

31. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles, Aspazijas mājas digitālās ekspozīcijas ieviešana” tāmi Nr.08.6.2., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu;

32. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.8.2.apakšpunkta Jūrmalas sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Jūrmalas pilsētas stadiona "Sloka'' uzturēšana” tāmi Nr.08.8.2., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu.

33. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.8.3.apakšpunkta Jūrmalas sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Majoru sporta laukuma uzturēšana” tāmi Nr.08.8.3., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu.

34. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.1. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 31. un 58.pielikumu;

35. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.4. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 32. un 58.pielikumu;

36. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Interešu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 34. un 58.pielikumu;

37. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.7. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 33. un 62.pielikumu;

38. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvajai skolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

39. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu;

40. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.2.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.2., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu;

41. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu;

42. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu;

43. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.12.apakšpunkta Jūrmalas mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu;

44. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.13.1.apakšpunkta Jūrmalas sporta centra, vienotais reģistrācijas Nr.90001067517, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu.

45. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.13.2.apakšpunkta Jūrmalas sporta centra, vienotais reģistrācijas Nr.90001067517, programmas “Majoru vidusskolas sporta laukuma darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.2., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu.

46. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.13.3.apakšpunkta Jūrmalas sporta centra, vienotais reģistrācijas Nr.90001067517, programmas “Sporta pasākumi, sacensības” tāmi Nr.09.13.3. un 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 43. un 64.pielikumu.

47. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.14.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes "Austras koks", vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu;

48. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.22.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte", vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu;

49. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051592, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu;

50. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.1.apakšpunkta Sākumskolas "Ābelīte", vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu;

51. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.27.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas "Taurenītis", vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu;

52. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.30.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolai, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.30.1., ar šo saistošo noteikumu 49.pielikumu.

53. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.30.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolai, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.30.2. un 31.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 50. un 17.pielikumu.

54. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 51.pielikumu;

55. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.34.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.34. Jurmalas sporta servisa centram, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Ledus laukuma noma” tāmi Nr.09.34.1.;”

56. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.33.apakšpunktam Jūrmalas sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Ledus laukuma noma” tāmi Nr.09.34.1., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 52.pielikumu.

57. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības nekustamo īpašumu, kuros tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.2. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 53. un 58.pielikumu;

58. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi šādos klasifikācijas kodos:

12.3.9.9. 63 447 euro;

19.3.0.0. 19 297 euro;

21.4.9.9. 64 655 euro;

23.4.1.0. 8 252 euro;

03.110.6424 2 000 euro;

03.110.7223 32 810 euro;

04.510.7230 18 500 euro;

06.600.7223 5 025 euro;

08.100.7223 20 143 euro;

08.220.7223 51 euro;

08.230.7223 350 euro;

09.100.7223 54 545 euro;

09.210.7223 7 285 euro;

09.510.7223 1 584 euro;

09.510.7230 797 euro;

09.510.7230 (ziedojumi) 8 252 euro;

10.910.7223 3 703 euro;

Atlikums gada beigās 606 euro, konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas.”

59. Pamatojoties uz 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar 2015.gada 28.septembra, 2.oktobra, 12.oktobra Jūrmalas pilsētas domes rīkojumiem Nr.1.1-14/319, Nr.1.1-14/328, Nr.1.1-14/337 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 65., 66., 67., 68., 69., 70.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1-2 XLS

Pielikumi Nr.3-64 XLS

Pielikumi Nr.65-70 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF