Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 40

protokols Nr. 20, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu
un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2015.gadam 112 131 100 euro apmērā, tajā skaitā:

1.1. ieņēmumus 70 155 091 euro apmērā, atlikumu gada sākumā 13 859 746 euro apmērā un saņemtajiem aizņēmumiem 28 116 263 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. izdevumus 105 321 870 euro apmērā, atlikumu gada beigās 1 882 432 euro apmērā un aizņēmumu atmaksu 4 926 798 euro apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.”

2. aizstāt saistošo noteikumu 1.1.apakšpunkta 1.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu;

3. aizstāt saistošo noteikumu 1.2.apakšpunkta 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu;

4. aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” tāmi Nr.01.1.8., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu;

5. aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.4.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.4., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu;

6. aizstāt saistošo noteikumu 2.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu;

7. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.8., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu;

8. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas mežu un publiskās teritorijas esošo koku kopšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.1. un 13.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6. un 83.pielikumu;

9. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes” tāmi Nr.04.1.10. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 9. un 80.pielikumu;

10. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.4. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 81.pielikumu;

11. aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.12. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 81.pielikumu;

12. aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana” 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 82.pielikumu;

13. aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides aizsardzības pasākumi bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzības jomā” tāmi Nr.05.1.4. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 12. un 82.pielikumu;

14. aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” tāmi Nr.05.1.1. un 13.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 83.pielikumu;

15. izteikt saistošo noteikumu 2.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.4.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, tajā skaitā:”

16. aizstāt saistošo noteikumu 2.4.2.2.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, programmas “Notekūdeņu apsaimniekošana (lietus ūdens kanalizācija)” tāmi Nr.05.2.2., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu;

17. aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.2., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu;

18. aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas svētku noformējums” tāmi Nr.06.1.5. un 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15. un 86.pielikumu;

19. aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.6. un 13.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16. un 83.pielikumu;

20. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.2. un 13.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17. un 83.pielikumu;

21. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.4. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18. un 84.pielikumu;

22. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.13. un 17.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 19. un 85.pielikumu;

23. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.3.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas “ Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums” tāmi Nr.08.3.1., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu;

24. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu;

25. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 22. un 88.pielikumu;

26. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu;

27. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.6.3. un 27.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 24. un 89.pielikumu;

28. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.8.1.apakšpunkta Jūrmalas sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.8.1., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu;

29. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.8.2.apakšpunkta Jūrmalas sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Jūrmalas pilsētas stadiona “Sloka'' uzturēšana” tāmi Nr.08.8.2., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu;

30. aizstāt saistošo noteikumu 2.7.8.3.apakšpunkta Jūrmalas sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Majoru vidusskolas sporta laukuma darbības nodrošināšana” tāmi Nr.08.8.3., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu;

31. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvajai skolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu;

32. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.2.2.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvajai skolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.2., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu;

33. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas Jaundubultu vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu;

34. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.3.2.apakšpunkta Jūrmalas Jaundubultu vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.2., ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu;

35. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošinājums” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu;

36. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.5.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, ERASMUS+ projekta “IN !” tāmi Nr.09.4.5., ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu;

37. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu;

38. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.4.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.4., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu;

39. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas Kauguru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu;

40. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.6.2.apakšpunkta Jūrmalas Kauguru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.2., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu;

41. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu;

42. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.7.2.apakšpunkta Ķemeru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.2., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu;

43. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu;

44. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.8.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.2., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu;

45. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu;

46. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.9.2.apakšpunkta Majoru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.2., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu;

47. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.10.1.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu;

48. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu;

49. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.11.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.2., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu;

50. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.12.apakšpunkta Jūrmalas mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu;

51. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.14.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu;

52. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.15.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 49.pielikumu;

53. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.16.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1., ar šo saistošo noteikumu 50.pielikumu;

54. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.17.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1., ar šo saistošo noteikumu 51.pielikumu;

55. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.18.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1., ar šo saistošo noteikumu 52.pielikumu;

56. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.19.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1., ar šo saistošo noteikumu 53.pielikumu;

57. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.20.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 54.pielikumu;

58. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.21.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu;

59. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.22.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1., ar šo saistošo noteikumu 56.pielikumu;

60. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.23.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 57.pielikumu;

61. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 58.pielikumu;

62. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.2.apakšpunkta Pumpuru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.2., ar šo saistošo noteikumu 59.pielikumu;

63. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.25.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolai “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 60.pielikumu;

64. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.25.2.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolai “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.2., ar šo saistošo noteikumu 61.pielikumu;

65. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.1.apakšpunkta Sākumskolai “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 62.pielikumu;

66. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.2.apakšpunkta Sākumskolai “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.2., ar šo saistošo noteikumu 63.pielikumu;

67. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.27.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolai “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 64.pielikumu;

68. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.27.2.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolai “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.2., ar šo saistošo noteikumu 65.pielikumu;

69. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.28.1.apakšpunkta Slokas pamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 66.pielikumu;

70. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.28.2.apakšpunkta Slokas pamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.2., ar šo saistošo noteikumu 67.pielikumu;

71. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.29.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas internātpamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 68.pielikumu;

72. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.30.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolai, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.30.1., ar šo saistošo noteikumu 69.pielikumu;

73. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.30.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “ Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.30.2. un 31.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 70. un 90.pielikumu;

74. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 71.pielikumu;

75. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.2.apakšpunkta Vaivaru pamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.2., ar šo saistošo noteikumu 72.pielikumu;

76. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.32.1..apakšpunkta Jūrmalas vakara vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.1., ar šo saistošo noteikumu 73.pielikumu;

77. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.32.2.apakšpunkta Jūrmalas vakara vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.2., ar šo saistošo noteikumu 74.pielikumu;

78. izteikt saistošo noteikumu 2.8.33.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.33. “LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA”, vienotais reģistrācijas Nr.40008006745, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.33.1.;”

79. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.33.apakšpunkta “LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA”, vienotais reģistrācijas Nr.40008006745, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.33.1., ar šo saistošo noteikumu 75.pielikumu;

80. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.1.apakšpunkta Labklājības pārvaldei, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.5., ar šo saistošo noteikumu 76.pielikumu;

81. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.7.apakšpunkta Labklājības pārvaldei, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējais citur nekvalificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” tāmi Nr.10.2.7. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 77. un 87.pielikumu;

82. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.1.apakšpunkta pašvaldības aģentūrai “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 78.pielikumu;

83. aizstāt saistošo noteikumu 2.9.4.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1., ar šo saistošo noteikumu 79.pielikumu;

84. izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi šādos klasifikācijas kodos:

12.3.9.9. 63 447 euro;

19.3.0.0. 20 422 euro;

21.4.9.9. 64 453 euro;

23.4.1.0. 8 252 euro;

03.110.6424 1 655 euro;

03.110.7223 32 810 euro;

04.510.7230 18 500 euro;

06.600.7223 5 025 euro;

08.100.7223 20 143 euro;

08.220.7223 51 euro;

08.230.7223 350 euro;

09.100.7223 54 545 euro;

09.210.7223 7 285 euro;

09.510.7223 1 584 euro;

09.510.7230 797 euro;

09.510.7230 (ziedojumi) 8 252 euro;

10.910.7223 3 703 euro;

Atlikums gada beigās 1 874 euro, konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas.”

85. pamatojoties uz 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar 2015.gada 26.oktobra, 2.novembra, 6.novembra Jūrmalas pilsētas domes rīkojumiem Nr.1.1-14/351, Nr.1.1-14/358, Nr.1.1-14/366 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 91., 92., 93., 94.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1-2 XLSX

Pielikumi Nr.3-90 XLS

Pielikumi Nr.91-94 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF