Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 09.12.2015. Stājas spēkā 01.01.2016.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 42

protokols Nr. 20, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.27
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.9. Kapsētas apsaimniekotājs - Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas kapi” ”.

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 12.punktu šādā redakcijā:

„12. Kapsētu apsaimniekotājs apmeklētājus un klientus pieņem iestādes darba laikā”.

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 15.4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„15.4.4. kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētajiem transportlīdzekļiem ”.

1.4. Svītrot saistošo noteikumu 15.4.5.apakšpunktā vārdus „apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētajiem”.

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 16.2.apakšpunktā vārdu “ sniegšanu” ar vārdu “uzraudzību”.

1.6. Izteikt saistošo noteikumu 24.punktu šādā redakcijā :

„24. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās sniedz mirušā piederīgo izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs. Kapa rakšanas pakalpojumu kapsētās nodrošina izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs kapsētu apsaimniekotāja uzraudzībā. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu un ar kapavietas nomnieku saskaņo apbedīšanas laiku”.

1.7. Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikuma (Kapavietas nomas līguma):

1.7.1.  preambulu šādā redakcijā:

„Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas kapi”, reģistrācijas Nr.___________, (turpmāk - Iznomātājs) tās_________________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un ___________ ______________ , personas kods __________ - ______, (turpmāk - Nomnieks) no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā saukti Puses/ -es), pamatojoties uz ____________________________, savstarpēji vienojoties, bez maldības, spaidiem un viltus noslēdz šāda satura līgumu, kas ir saistošs Pušu tiesību, pienākumu un saistību pārņēmējiem (turpmāk - Līgums):”;

1.7.2. 5.nodaļas „Pušu adreses un paraksti” Iznomātāja rekvizītus šādā redakcijā:

„Iznomātājs
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas kapi”
reģistrācijas Nr.___________
adrese:
tālr.
___________________
/_________________/”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.42
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.27
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr.307 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” pārveidi par iestādi” tika nolemts pārveidot pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas numurs 40003316576, par iestādi bez likvidācijas, nosakot to par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi un noteikt, ka izveidotās Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes nosaukums ir ,,Jūrmalas kapi” un tā ir tieši pakļauta Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram. Līdz ar to nepieciešams izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”, norādot, ka izmaiņas stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

2.Īss projekta satura izklāsts

2.1.saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta trešo daļu;

2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 4.septembra saistošo noteikumu Nr.27 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 2.9.apakšpunkts, 10., 12., 24.punkts un 1.pielikuma preambula un Iznomātāja rekvizīti izteikti jaunā redakcijā.

3.Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi. Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4.Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Saistošie noteikumi neparedz jaunu pienākumu noteikšanu personai .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF