Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 14.01.2016. Stājas spēkā 15.01.2016.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 43

protokols Nr. 21, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu
īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 6.punktu, Ministru kabineta 2005.gada
28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 11.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (Latvijas Vēstnesis, 2013., LV, 7 (5066), 2014., LV, 254 (5314) (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 12.punktu šādā redakcijā:

„12. Vienreizējā iebraukšanas atļaujā, par kuru NODEVAS samaksa veikta iebraukšanas atļauju kontrolpunktos, izmantojot NODEVAS bezskaidras vai skaidras naudas iekasēšanas aparātus, nav norādīti transportlīdzekļa identifikācijas parametri. Vienreizējā iebraukšanas atļaujā, par kuru NODEVAS samaksa veikta izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēju elektronisko norēķinu sistēmu, iebraukšanas atļauja ir īsziņa no elektroniskās norēķinu sistēmas NODEVAS maksātājam un tajā tiek norādīts transportlīdzekļa reģistrācijas numurs. Iegādājoties vienreizējo iebraukšanas atļauju kontrolpunktos vai izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēju elektronisko norēķinu sistēmu, īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā jāiebrauc 1 (vienas) stundas laikā no atļaujas iegādes brīža”.

2. Izteikt saistošo noteikumu 17.punktu šādā redakcijā:

„17. Samaksājot 8.2.2., 8.3.2.apakšpunktā noteikto NODEVU par 6.punktā noteikto periodu bez IV. nodaļā noteiktajiem NODEVAS samaksas atvieglojumiem tiek izsniegta iebraukšanas atļauja ar norādi „uzrādītājam”, arī gadījumā, ja piemērots 9.punktā noteiktais samazinājums, šādā kārtībā:

17.1. NODEVAS maksātājam, kas Jūrmalas pilsētas domē iesniedzis iesniegumu (3.pielikums (Veidlapa Nr.3)) un ir reģistrējis ne vairāk kā 5 (piecus) transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurus, kas lietos šo iebraukšanas atļauju ar norādi „uzrādītājam”;

17.2. ja saistošo noteikumu 17.1.apakšpunktā noteiktais NODEVAS maksātājs maina šajā punktā noteiktajā kārtībā reģistrētos transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurus, NODEVAS maksātājam Jūrmalas pilsētas domē jāiesniedz iesniegums (3.pielikums (Veidlapa Nr.3)) un uz minētā NODEVAS maksātāja iesnieguma pamata tiks reģistrēti mainītie transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuri;

17.3. šo saistošo noteikumu 17.2.apakšpunktā paredzētā reģistrēto transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuru maiņa var notikt ne biežāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī.”

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 22.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

„22.9. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašniekam, valdītājam vai lietotājam ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni).”

4. Izteikt saistošo noteikumu 24.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„24.1. fiziska persona, kurai pastāvīgi deklarētā dzīvesvieta vai kurai piederošais nekustamais īpašums atrodas Jūrmalas pilsētā, vai nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā ir nodots lietošanā, lai to izmantotu dzīvošanai, pamatojoties uz dzīvojamo telpas īres vai patapinājuma līgumu, vai pilnvarojuma dokumentu par pārvaldīšanas, apsaimniekošanas tiesībām vai fiziska persona, kura nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā ieguvusi valdījumā un tas paredzēts dzīvošanai, kā arī fiziska persona, kuras lietojumā un valdījumā Jūrmalas pilsētā ir dzīvojamo māju palīgēka, garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, garāžu īpašnieku biedrības garāža (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāža), ja tā netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai”.

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 30.1 - 30.3punktu šādā redakcijā:

„30.1 Ja transportlīdzeklis ir nodots valdījumā vai lietošanā citai personai, tad persona, kura iesniedz 1.pielikuma (Veidlapa Nr.1), 2.pielikuma (Veidlapa Nr.2) iesniegumu un uzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības oriģinālu, šo saistošo noteikumu izpratnē ir uzskatāma par NODEVAS maksātāju un transportlīdzekļa valdītāju vai lietotāju;

30.2 Iebraukšanas atļauja derīga, ja novietota redzamā vietā aiz transportlīdzekļa priekšējā stikla. Iebraukšanas atļaujas maiņas gadījumā kalendārā gada laikā no 1.aprīļa līdz 30.septembrim tā jāatgriež Jūrmalas pilsētas domē;

30.3 NODEVAS maksātājs ir atbildīgs par patiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšanu un 1.pielikumā (Veidlapa Nr.1), 2.pielikumā (Veidlapa Nr.2), 3.pielikumā (Veidlapa Nr.3) sniegto informāciju.”

6. Saistošo noteikumu 1.pielikumu (Veidlapa Nr.1) izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

7. Saistošo noteikumu 2.pielikumu (Veidlapa Nr.2) izteikt jaunā redakcijā, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu.

8. Papildināt saistošo noteikumu 3.pielikumu (Veidlapa Nr.3).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.43
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.28
„Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas administratīvajā teritorijā””

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas administratīvajā teritorijā”:

1. Tiek precizēts laika periods, kurā var iebraukt Jūrmalā ar vienreizējo iebraukšanas atļauju un t.i. 1 (viena) stunda no iegādes brīža;

2. Tiek noteikts ierobežots transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuru skaits, kas jāreģistrē Jūrmalas pilsētas domē, lai saņemtu iebraukšanas atļauju ar norādi “uzrādītājam”, šīs iebraukšanas atļaujas izsniegšanas kārtība;

3. Tiek noteikta iebraukšanas atļaujas novietošanas vieta transportlīdzeklī un tās maiņas kārtība;

4. Tiek papildināti ar nodevas samaksas atvieglojumu kategoriju- transportlīdzekļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kuram ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) varēs saņemt iebraukšanas atļauju ar 50% atlaidi;

5. Tiek precizētas fiziskās personas, kuras atbrīvojamas no nodevas samaksas, ja šo personu valdījumā vai lietojumā ir nekustamais īpašums Jūrmalā;

6. Tiek precizēta kārtība, kā tiek noteikts transportlīdzekļa valdītājs vai lietotājs;

7. Tiek noteikta nodevas maksātāja atbildība par sniegtās informācijas patiesumu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

1. Ņemot vērā nodevas maksātāju bieži uzdoto jautājumu par vienreizējās iebraukšanas atļaujas derīguma termiņu, tiks samazināts administratīvais slogs nodevas maksātāju informēšanā;

2. Tā kā ir plānots Jūrmalā ieviest iebraukšanas nodevas samaksas un kontroles sistēmu, kurā ir paredzēta transportlīdzekļa valsts numuru zīmju atpazīšanas iespēja, lai nākotnē sniegtu fiziskām un juridiskām personām ērtāku nodevas noformēšanas pakalpojumu, iebraukšanas atļaujai ar norādi “uzrādītājam” tiek mainīta atļaujas izsniegšanas kārtība;

3.Papildinot personu loku ar personām, kurām ir piešķirami 50% atlaide, tiks veicināta daudzbērnu ģimeņu apmeklējumi Jūrmalas pilsētā (pludmales zonu, Dzintaru Mežaparku, muzejus u.c. tūrisma objektus);

4. Tiek precizēts no nodevas samaksas atbrīvojamās fiziskās personas, kurām nekustamais īpašums Jūrmalā ir nodots lietošanā vai valdījumā, tām tiek noteikts īpašumu izmantošanas veids-paredzēts dzīvošanai, saskaņā ar iesniegumam pievienotajiem dokumentiem;

5. Tiek precizēta kārtība kā tiek noteikts transportlīdzekļa valdītājs vai lietotājs šo saistošo noteikumu izpratnē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam- transportlīdzekli var lietot persona, kura var uzrādīt šī transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, tādejādi tiks samazināts administratīvais slogs iesniedzējiem un pašvaldībai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Informācija par ietekmi uz pašvaldības budžetu nav jāiekļauj (saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.¹punkta otro daļu).

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Ņemot vērā to, ka plānots ievest iebraukšanas nodevas samaksas un kontroles sistēmu, juridiskām un fiziskām personām, kuras iegādājas iebraukšanas atļauju ar norādi “uzrādītājam” tiks ierobežots transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuru skaits, kas varēs lietot šo atļauju un transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuri būs jāreģistrē Jūrmalas pilsētas domē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Papildus līdzšinējai kārtībai ja saistošo noteikumu 17.1.apakšpunktā noteiktais NODEVAS maksātājs maina šajā punktā noteiktajā kārtībā reģistrētos transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurus, NODEVAS maksātājam Jūrmalas pilsētas domē jāiesniedz atkārtots iesniegums (3.pielikums (Veidlapa Nr.3)) un uz minētā NODEVAS maksātāja iesnieguma pamata tiks reģistrēti mainītie transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuri”.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

1. Saistošie noteikumi tika izskatīti 2015.gada 25.novembrī Transporta un komunālo lietu komitejā.

2. Saistošie noteikumi tika izstrādāti ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domē saņemtos privātpersonām neskaidros jautājumus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX

Pielikums Nr.2 DOCX

Pielikums Nr.3 DOCX


Lejupielāde: DOC un PDF