Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 112

protokols Nr. 3, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas
direktora iecelšanu amatā

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikuma Nr.19 ,,Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums” 44.punktu un ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 3.marta vēstuli Nr.01-14/864 “Par saskaņojumu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Iecelt Andželu ZUBKOVSKU Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas direktora amatā ar 2016.gada 22.martu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF