Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 113

protokols Nr. 3, 3. punkts

Par debitoru parādu norakstīšanu

Atbilstoši 1992.gada 14.oktobra likuma “Par grāmatvedību” 2.pantam, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, saskaņā ar 2011.gada 04.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes kārtību Nr.1.1-14/101 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas domē tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana”, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/528 “Par Jūrmalas pilsētas domes prasību un samaksāto avansu izvērtēšanu” izveidotās debitoru parādu izvērtēšanas komisijas 2016.gada 5.janvāra ziņojumu un 2016.gada 26.februāra Jūrmalas pilsētas pašvaldības Parādu piedziņas komisijas sēdes protokolu Nr.1, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes bilances uzskaitē esošo prasību apmēru un samaksāto avansu vērtību (turpmāk – debitora parāds) precīzu atspoguļošanu bilances uzkaitē, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Jūrmalas pilsētas domes bilances uzskaites debitoru parādus par kopējo summu 913 555,32 EUR (deviņi simti trīspadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro un 32 centi) saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 10.marta lēmumam Nr.113

(protokols Nr.3, 3.punkts)

Nr.p.k.

Debitors

Reģistrācijas Nr./ personas kods

Pakalpojuma nosaukums, pamatojums

Kopējais norakstāmais parāda apmērs EUR (t.sk. nokavējuma nauda ) uz 31.12.2015.

Parāda rašanās brīdis (datums, mēnesis, gads vai periods)

Darbības, kas veiktas parāda atgūšanai

Piezīmes

1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viss Būvniecībai” (līdz 14.04.2010. Jūrmalas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MĀJA”)

42803005386

Pašvaldības nodeva par reklāmas izvietošanu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

4455.07

05.01.2010.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Uzņēmums likvidēts 21.09.2012.

2

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viss Būvniecībai” (līdz 14.04.2010. Jūrmalas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MĀJA”)

42803005386

Pilsētplānošanas nodaļas maksas pakalpojums par reklāmas pases sagatavošanu un izsniegšanu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumu Nr.399 “Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”

113.83

05.01.2010.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Uzņēmums likvidēts 21.09.2012.

3

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas tirdzniecības firma “LAMARO”

40103004763

Pašvaldības nodeva par reklāmas izvietošanu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

521.91

30.07.2007.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu.

Uzņēmums likvidēts 17.06.2010.

4

“Vaivari Invest” Komandītsabiedrība

40003906785

Pašvaldības nodeva par reklāmas izvietošanu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

230.51

29.01.2009.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu, 15.11.2013.brīdinājums Nr.1.1-37/6048 par iespēju veikt parāda piedziņu piespiedu kārtā

Uzņēmums likvidēts 07.03.2014.

5

“Vaivari Invest” Komandītsabiedrība

40003906785

Pilsētplānošanas nodaļas maksas pakalpojums par reklāmas pases sagatavošanu un izsniegšanu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumu Nr.399 “Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”

38.80

29.01.2009.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu, 15.11.2013.brīdinājums Nr.1.1-37/6048 par iespēju veikt parāda piedziņu piespiedu kārtā

Uzņēmums likvidēts 07.03.2014.

6

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ANDIGA”

40003347345

Pašvaldības nodeva par reklāmas izvietošanu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

212.75

09.12.2002.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu, 04.08.2015. kreditora prasījums Nr.1.1-37/3291

Iestājies prasību tiesību noilgums, uzņēmums likvidēts 08.01.2016.

7

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GAME SERVISS GROUP”

40003820218

Pašvaldības nodeva par reklāmas izvietošanu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

177.03

17.07.2008.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Uzņēmums likvidēts 18.12.2013.

8

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RECTOR”

40003911786

Pašvaldības nodeva par reklāmas izvietošanu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

102.45

13.09.2007.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Uzņēmums likvidēts 01.11.2011.

9

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Preatore”

40003920191

Pašvaldības nodeva par reklāmas izvietošanu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”

36.88

22.06.2009.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu, brīdinājumi par iespēju veikt parāda piedziņu piespiedu kārtā

Uzņēmums likvidēts 10.11.2015.

10

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Event Snack Retail”

40103224719

Pilsētplānošanas nodaļas maksas pakalpojums par reklāmas pases sagatavošanu un izsniegšanu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumu Nr.399 “Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”

1.42

27.10.2009.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu, 19.11.2013. brīdinājums Nr.1.1-37/6085 un 16.09.2014.brīdinājums Nr.1.1-37/4544 par iespēju veikt parāda piedziņu piespiedu kārtā

Parāda piedziņa nelietderīga

11

SIA “F & F BŪVE”

40003430458

Rakšanas darbu atļauja saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūnija lēmumu Nr.586 “Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu izsniegšanai”

104.15

23.03.2011.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Uzņēmums likvidēts 29.01.2013

12

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IGV GRUPA”

54103024791

Rakšanas darbu atļauja saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūnija lēmumu Nr.586 “Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu izsniegšanai”

18.48

09.01.2007.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu, 11.03.2008. vēstule Nr.1.1-37/1456 par parāda samaksas kārtību

Uzņēmums likvidēts 14.11.2012

13

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IGV GRUPA”

54103024791

Rakšanas darbu atļauja saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūnija lēmumu Nr.586 “Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu izsniegšanai”

26.99

09.01.2007.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu, 11.03.2008. vēstule Nr.1.1-37/1456 par parāda samaksas kārtību

Uzņēmums likvidēts 14.11.2012

14

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Gāzes apgādes sistēmas”

40003782132

Rakšanas darbu atļauja saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūnija lēmumu Nr.586 “Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu izsniegšanai”

75.38

25.03.2008.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Uzņēmums likvidēts 08.07.2010

15

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TADERS”

40003556585

Būvniecības procesa nodrošināšanai patērētās elektroenerģijas kompensācija objektā Dzintari 1510 saskaņā ar līgumu Nr.1.1-16.4.2/1140

1464.91

09.06.2008.-07.08.2008.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu, brīdinājumi par iespēju veikt parāda piedziņu piespiedu kārtā

Uzņēmums likvidēts 16.10.2012

16

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Preatore”

40003920191

Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumi, dalības maksa Eiropas kūrortu asociācijas kongresā Jūrmalā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumu Nr.207 „Par maksas pakalpojumiem”

170.74

23.05.2009.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu, brīdinājumi par iespēju veikt parāda piedziņu piespiedu kārtā

Uzņēmums likvidēts 10.11.2015.

17

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AMORETTE”

40103162048

Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumi par reklāmas izvietošanu tūrisma informatīvajos materiālos-brošūrās “Jūrmala 2009” saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumu Nr.394 „Par maksas pakalpojumiem” un 2008.gada 16.decembra līgumu Nr.1.1-16.10/1224

85.37

05.01.2009.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu, brīdinājumi par iespēju veikt parāda piedziņu piespiedu kārtā

Uzņēmums likvidēts 22.10.2010

18

Kurtour Gmbh

Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumi, dalības maksa Eiropas kūrortu asociācijas kongresā Jūrmalā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumu Nr.207 „Par maksas pakalpojumiem”

11.13

12.07.2012.

Tūrisma nodaļas 17.03.2014.vēstule par parāda apmaksu

Pakalpojuma saņēmējs ir nerezidents. Veicot pakalpojuma apmaksu, tika ieturēta bankas komisija par valūtas maksājuma apstrādi. Debitora parāds ir valūtas konvertācijas izdevumi. Parāda piedziņa nelietderīga

19

EUROPESPA med & wellness GmbH

Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumi, dalības maksa Eiropas kūrortu asociācijas kongresā Jūrmalā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumu Nr.207 „Par maksas pakalpojumiem”

10.32

24.05.2012.

Tūrisma nodaļas 17.03.2014.vēstule par parāda apmaksu

Pakalpojuma saņēmējs ir nerezidents. Veicot pakalpojuma apmaksu, tika ieturēta bankas komisija par valūtas maksājuma apstrādi. Debitora parāds ir valūtas konvertācijas izdevumi. Parāda piedziņa nelietderīga

20

Laura Anna Natali

Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumi, dalības maksa Eiropas kūrortu asociācijas kongresā Jūrmalā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumu Nr.207 „Par maksas pakalpojumiem”

6.18

02.06.2012.

Tūrisma nodaļas 17.03.2014.vēstule par parāda apmaksu

Pakalpojuma saņēmējs ir nerezidents. Veicot pakalpojuma apmaksu, tika ieturēta bankas komisija par valūtas maksājuma apstrādi. Debitora parāds ir valūtas konvertācijas izdevumi. Parāda piedziņa nelietderīga

21

ATP (PROVERE)

Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumi, dalības maksa Eiropas kūrortu asociācijas kongresā Jūrmalā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumu Nr.207 „Par maksas pakalpojumiem”

5.62

24.05.2012.

Tūrisma nodaļas 17.03.2014.vēstule par parāda apmaksu

Pakalpojuma saņēmējs ir nerezidents. Veicot pakalpojuma apmaksu, tika ieturēta bankas komisija par valūtas maksājuma apstrādi. Debitora parāds ir valūtas konvertācijas izdevumi. Parāda piedziņa nelietderīga

22

Estonian SPA Association

Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumi, dalības maksa Eiropas kūrortu asociācijas kongresā Jūrmalā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumu Nr.207 „Par maksas pakalpojumiem”

5.32

16.05.2012.

Tūrisma nodaļas 17.03.2014.vēstule par parāda apmaksu

Pakalpojuma saņēmējs ir nerezidents. Veicot pakalpojuma apmaksu, tika ieturēta bankas komisija par valūtas maksājuma apstrādi. Debitora parāds ir valūtas konvertācijas izdevumi. Parāda piedziņa nelietderīga

23

Bulgarian Union for Balneology and SPA Tourism

Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumi, dalības maksa Eiropas kūrortu asociācijas kongresā Jūrmalā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumu Nr.207 „Par maksas pakalpojumiem”

4.84

16.05.2012.

Tūrisma nodaļas 17.03.2014.vēstule par parāda apmaksu

Pakalpojuma saņēmējs ir nerezidents. Veicot pakalpojuma apmaksu, tika ieturēta bankas komisija par valūtas maksājuma apstrādi. Debitora parāds ir valūtas konvertācijas izdevumi. Parāda piedziņa nelietderīga

24

Hessischer Heilbaderverband

Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumi, dalības maksa Eiropas kūrortu asociācijas kongresā Jūrmalā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumu Nr.207 „Par maksas pakalpojumiem”

3.00

26.07.2012.

Tūrisma nodaļas 17.03.2014.vēstule par parāda apmaksu

Pakalpojuma saņēmējs ir nerezidents. Veicot pakalpojuma apmaksu, tika ieturēta bankas komisija par valūtas maksājuma apstrādi. Debitora parāds ir valūtas konvertācijas izdevumi. Parāda piedziņa nelietderīga

25

TRAPKOV TOURS LTD

Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumi, dalības maksa Eiropas kūrortu asociācijas kongresā Jūrmalā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumu Nr.207 „Par maksas pakalpojumiem”

2.50

16.05.2012.

Tūrisma nodaļas 17.03.2014.vēstule par parāda apmaksu

Pakalpojuma saņēmējs ir nerezidents. Veicot pakalpojuma apmaksu, tika ieturēta bankas komisija par valūtas maksājuma apstrādi. Debitora parāds ir valūtas konvertācijas izdevumi. Parāda piedziņa nelietderīga

26

“Harley - Davison Europe Limited”

2358344

Publiska pasākuma rīkošana saskaņā ar 2002.gada 19.jūnija Jūrmalas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.7 “Par pašvaldības nodevu izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanai brīvdabas publiskās vietās”

35.66

18.06.2009.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Pakalpojuma saņēmējs ir nerezidents. Veicot pakalpojuma apmaksu, tika ieturēta bankas komisija par valūtas maksājuma apstrādi. Debitora parāds ir valūtas konvertācijas izdevumi. Parāda piedziņa nelietderīga

27

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltijas projektu birojs”

40003496445

Tehniskā projekta izstrāde nakts patversmes un medicīniskās atskurbtuves Ķeguma ielā 7, Jūrmalā jaunbūvei un būvdarbu autoruzraudzība, 01.08.2008 līgums Nr.1.1-16.4.3/907

22318.80

10.08.2008.

01.07.2010 vēstule Nr.1.1-33/4189 par parāda piedziņu, 16.12.2011 vēstule Nr.1.1-33/6074 par samaksātajiem avansiem, 09.02.2012 vēstule Nr.1.1-33/908 par samaksātajiem avansiem, 21.08.2012 vēstule Nr.1.1-33/6033 par parāda piedziņu

Uzņēmums likvidēts 13.08.2015

28

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Delta”

42803003046

Dzīvojamās ēkas Saldus ielā 3 nesošo sienu pastiprināšana, 19.07.2001 līgums Nr.453

5480.36

2001.gads

08.03.2010 vēstule Nr.1.1-33/1150 par samaksātajiem avansiem, 09.02.2010 vēstule Nr.1.1-33/778 par parāda piedziņu, 26.02.2010 kreditora prasījums Nr.1.1-27/1048, 16.12.2011 vēstule Nr.1.1-33/6074 par samaksātajiem avansiem, 09.02.2012 vēstule Nr.1.1-33/908 par samaksātajiem avansiem

Uzņēmums likvidēts 26.04.2013

29

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Projektu realizācijas birojs”

40003618546

Pumpuru vidusskolas ēkas Nr.001 un saimniecības ēku Nr.002; 003; 004; 005; 006 rekonstrukcija Kronvalda ielā 8, Jūrmalā saskaņā ar SIA “Tugalev LTV” 2008.gadā izstrādāto tehnisko projektu, 02.10.2008 līgums Nr.1.1-16.4.2/1081

avanss

106721.63

15.10.2008.

24.03.2009 paziņojums Nr.1.1-37/1644 par vienpusēju atkāpšanos no līguma un līguma izbeigšanos, 2010.gadā iesniegta aprēķina tabula Juridiskajai nodaļai, 08.02.2010 vēstule Nr.1.1-37/635 par informāciju SIA „Projektu realizācijas birojs” maksātnespējas lietā, 26.03.2010 kredītrēķins Nr.157 par līgumsodu, 16.12.2011 vēstule Nr.1.1-33/6074 par samaksātajiem avansiem, 09.02.2012 vēstule Nr.1.1-33/908 par samaksātajiem avansiem

Uzņēmums likvidēts 14.04.2015

līgumsods

159595.98

garantijas summa

44439.77

30

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TADERS”

40003556585

Dzintaru Mežaparka rekonstrukcijas darbi Jūrmalā, Dzintari 1510, 21.12.2006 līgums Nr.1.1-16.4.2/1139

51778.59

22.12.2006.

07.10.2008 paziņojums Nr.1.1-37/5346 par vienpusēju atkāpšanos no līguma un līguma izbeigšanos, 16.02.2009 vēstule Nr.1.1-33/899 par parāda piedziņu, 25.05.2009 vēstule Nr.1.1-33/3259 par parāda piedziņu, 06.07.2009 saņemts, lietvedībā reģistrēts ar lietas Nr.1.1-27/4245, 30.06.2009 administratora lēmums par kreditora prasījuma daļēju atzīšanu, 16.12.2011 vēstule Nr.1.1-33/6074 par samaksātajiem avansiem, 09.02.2012 vēstule Nr.1.1-33/908 par samaksātajiem avansiem

Uzņēmums likvidēts 16.10.2012

31

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Pucmeistars”

40003063525

Majoru pamatskolas sporta laukuma būvniecība Rīgas ielā 1, 21.12.2006 līgums Nr.1.1-16.4.2/1138

65662.15

21.12.2006.

18.08.2008 paziņojums Nr.1.1-37/4355 par vienpusēju atkāpšanos no līguma un līguma izbeigšanos, 21.11.2008 vēstule Nr.1.1-33/6330 par parāda piedziņu

Uzņēmums likvidēts 12.11.2012

32

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dortuar ril”

40003956733

Pakešu logu mazgāšana, 27.12.2007 rēķins Nr.003

139.19

2007.gads

08.11.2012 brīdinājums Nr.1.1-37/5722, 10.11.2014 vēstule Nr.13-13.2/148 par debitoru parādu sarakstu

Samaksāts avanss, pakalpojums faktiski ir saņemts, bet Izglītības pārvaldes reorganizācijas rezultātā nav akts par darbu izpildi

33

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Beteks NK”

40003679606

2005.gada 15.februāra zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/180 par zemesgabalu Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 102, J.Pliekšāna ielā 103 un Varkaļu ielā 1 nomu.

291037.55

01.01.2008.-30.09.2008.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Ar 2014.gada 5.decembra Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmumu nolemts atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību, līdz ar to ir stājies spēkā 2013.gada 11.jūnija Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas spriedums, ar kuru nospriests atzīt par spēkā neesošu 2005.gada 15.janvārī starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Beteks NK” noslēgto zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3/180.

34

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kauguru Nami”

40003688666

2004.gada 11.novembra zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/924 par zemesgabalu Jūrmalā, Tallinas ielā 34 un Tallinas ielā 36 nomu.

2454.05

01.01.2012.-04.11.2014.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu 15.05.2013. brīdinājums Nr.1.1-37/2683; 23.10.2013. brīdinājums Nr.1.1-37/5435; 07.07.2014 brīdinājums Nr.1.1-37/3268;

29.09.2014. paziņojums Nr.1.1-37/4732 par vienpusēju atkāpšanos no līguma

Ar 2015.gada 30.jūnija Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmumu nolemts atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību, līdz ar to ir stājies spēkā 2014.gada 25.septembra Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas spriedums, ar kuru nospriests atzīt par spēkā neesošu 2004.gada 11.novembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Kauguru Nami” noslēgto zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3/924.

35

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma tirdzniecības centrs”

40003346301

2005.gada 7.marta zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/227 par zemesgabala Jūrmalā, Ezeru ielā 40 nomu.

13677.89

01.01.2008.-06.05.2008.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu 13.05.2013. brīdinājums Nr.1.1-37/2619

Ar 2008.gada 25.septembra Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmumu nolemts atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību, līdz ar to ir stājies spēkā Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2008.gada 6.maija spriedumu, ar kuru nospriests atzīt par spēkā neesošu starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tukuma tirdzniecības centrs” 2005.gada 7.martā noslēgto zemes nomas līgumu. Uzņēmums likvidēts 18.08.2015.

36

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LEGALAT”

50003628851

2004.gada 18.jūnija nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.1.1-16.3/633 par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Gulbju ielā 73a nomu.

4282.66

01.01.2008.-09.04.2009.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu 09.04.2009. Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.273 par nekustamā īpašuma Jūrmalā,

Gulbju ielā 73a nomas līguma

laušanu un nomas maksas parāda

piedziņu no sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LEGALAT”; 07.10.2010. brīdinājums Nr.1.1-37/4541; 22.08.2014. brīdinājums Nr.1.1-37/4164

2016.gada 4.februārī Jūrmalas pilsētas domē tika saņemts zvērināta tiesu izpildītāja akts Nr.00010/034/2016-AKT (03.03.2016.), kurā konstatēts, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LEGALAT” nav mantas un naudas līdzekļu, uz kuriem varētu vērst piedziņu.

Uzņēmums likvidēts 29.02.2016.

37

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TOWN PALACE”

40103272827

2011.gada 21.septembra zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/735 par zemesgabala Jūrmalā, Mežotnes ielā 2 nomu.

658.68

01.07.2013.-06.11.2013.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu 21.11.2013. Jūrmalas pilsētas domes akts Nr.1.1-16.3.1/735 par zemes nomas līguma izbeigšanu

Uzņēmums likvidēts 06.11.2013.

38

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SABIEDRĪBA SVA”

50003292551

1998.gada 6.februāra zemes nomas līgums Nr.43 par zemesgabala Jūrmalā, Fabrikas ielā 2, Mežmalas ielā 41 un Mežmalas ielā 43 nomu.

75193.22

2003.gads-06.02.2008.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu 13.06.2012. Juridiskajai nodaļai iesniegti dokumenti parāda piedziņai

Uzņēmums likvidēts 15.04.2015.

39

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SPORTREHS”

40003557650

2002.gada 4.jūlija zemes nomas līgums Nr.01-16.3/604 2001.gada 13.martā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.229/1-3 pārjaunojuma līgums par zemesgabala Jūrmalā, Vaivari 1308 nomu.

30252.10

01.01.2004.-22.02.2006.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Uzņēmums likvidēts 20.10.2015.

40

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Preatore”

40003920191

2007.gada 10.jūlija nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.1.1-16.3/736 par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Baznīcas ielā 2a, nomu.

3317.25

01.04.2009.-11.11.2010.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu 04.11.2009. brīdinājums Nr.1.1-37/5237; 17.06.2010. brīdinājums Nr.1.1-37/2923; 22.03.2011. kreditora prasījums Nr.1.1-37/3114

Uzņēmums likvidēts 10.11.2015.

41

Vārds Uzvārds

personas kods

2002.gada 13.jūnija nekustamā īpašuma īres līgums Nr.01-16.2/552 par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ilgas ielā 8 īri.

1167.92

2002.gads

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu 06.11.2002. Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.884 par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ilgas ielā 8 īres līguma laušanu ar V.Uzvārds

2015.gada 17.decembra Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļas ziņojums par nomas maksas parāda atgūšanas neiespējamību, jo 2012.gada 14.jūnijā iestājies noilgums.

42

Vārds Uzvārds

personas kods

2002.gada 18.jūnija nekustamā īpašuma īres līgums Nr.01-16.2/571 par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Nometņu ielā 26 īri.

437.84

2002.gads

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu 04.12.2002. Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.977 par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Nometņu ielā 26 īres līguma laušanu un parāda piedziņu

2015.gada 17.decembra Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļas ziņojums par nomas maksas parāda atgūšanas neiespējamību, jo 2012.gada 19.jūnijā iestājies noilgums.

43

Nataļja Popadija

110654 - 11219

2006.gada 8.augusta nekustamā īpašuma īres līgums Nr.1.1-16.2.1/760 par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 īri.

1056.28

01.10.2009.-29.11.2010.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu 17.06.2010 brīdinājums Nr.1.1-40/374-P; 31.05.2013 brīdinājums Nr.1.1-40/645; 22.08.2014 brīdinājums Nr.1.1-40/670

Īrnieka nāve. Saskaņā ar notāru datu izplatīšanas sistēmas NDIS datiem mantinieki nav pieteikušies.

44

Konstantīns Berns

030133 - 11988

2013.gada 2.augusta zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/846 par zemesgabala Jūrmalā, Darba ielā 16 nomu.

54.70

31.12.2011.-22.11.2013.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu 07.07.2014 brīdinājums Nr.1.1-40/467

Nomnieka nāve. Saskaņā ar notāru datu izplatīšanas sistēmas NDIS datiem mantinieki nav pieteikušies.

45

Vārds Uzvārds

personas kods

2005.gada 8.marta zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/235 par zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 nomu.

9.30

01.01.2010.-09.02.2010.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Parāda piedziņa nelietderīga.

46

Vārds Uzvārds

281281

2005.gada 14.janvāra zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/18 par zemesgabala Jūrmalā, Aveņu ielā 48 nomu.

4.86

01.07.2008.-17.09.2008.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Parāda piedziņa nelietderīga.

47

Biedrība “Latvijas Ūdens motociklu sporta klubs”

40008047724

2004.gada 4.oktobra zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/848 par zemesgabala Jūrmalā, Valteri 3301 nomu.

3.66

01.10.2010.-11.11.2010.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu 07.10.2010. brīdinājums Nr.1.1-36/4537; 23.11.2012. brīdinājums Nr.1.1-36/6024

Parāda piedziņa nelietderīga.

48

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”

40008002279

2003.gada 12.maija nekustamā īpašuma nomas īgums Nr.01.-16.3/600 par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 nomu.

801.70

01.10.2004.- 31.12.2007.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu 24.05.2013. brīdinājums Nr.1.1-36/2936

2016.gada 25.februāra Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” vēstule Nr.55/2016 par 2007.gada īres maksas parāda saistībām. 2016.gada 26.februāra Jūrmalas pilsētas pašvaldības Parādu piedziņas komisijas sēdes protokols Nr.1, ar kuru nolemts dzēst biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” nokavējuma naudu.

49

Vārds Uzvārds

personas kods

2015.gada 21.janvāra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr.1.2-16.3.3/116.

56.90

2015.gads

19.11.2015. brīdinājums Nr.1.1-40/1095

Vārds Uzvārds rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu nav veicis un zvejas licenci nav saņēmis.

50

Vārds Uzvārds

personas kods

Atbilstoši Rīgas apgabaltiesas 17.02.2009. izdotajam izpildu rakstam Nr.CA-65/15 par naudas līdzekļu piedziņu no PI “Lielupes ostas pārvalde” tika apķīlāts JPD norēķinu konts “Pārējie ieņēmumi”. Naudas līdzekļi Ls 15 150.16 apmērā tika aizskaitīti uz ZTI V.Uzārds norēķinu kontu. Savukārt ar Rīgas apgabaltiesas 19.10.2009.lēmumu lietā Nr.C30444009 tika noteikts, ka ieturētie naudas līdzekļi pilnā apmērā atmaksājami JPD. 17.06.2014. G.Smalkai nosūtīta vēstule, lai sniegtu norādījumus attiecīgajai nodaļai sagatavot lēmuma projektu par debitora parāda norakstīšanu.

21556.74

10.06.2009.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Parāda nodošanas piedziņu darbību veikšanai ZTI, tika saņemts paziņojums, ka piedziņa nav iespējama sakarā ar to, ka V.Uzvārds ir atcelts no ZTI amata, kā arī neprecizitātes dēļ tiesas nolēmumā. JPD saņēmusi arī atzinumu no Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes, ka piedziņa vairāku apstākļu dēļ nav iespējama. Tika ieteikts vērsties pie apdrošinātājiem, bet tas bija jāizdara laika termiņā līdz 31.10.2013. Ņemot vērā visu iepriekš minēto piedziņa vairs nav iespējama.

51

Vārds Uzvārds

personas kods

Izpildrīkojums Nr.1.1-40/325 (08.03.2013.) Administratīvais akts ir izpildīts

142.29

08.03.2013.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Administratīvais akts par ko ir piemērota piespiedu nauda (saskaņā ar izpildrīkojumu) ir izpildīts jau 2013. gada aprīlī. Izpildrīkojums ir nesaraujami saistīts ar administratīvo aktu, kura izpildi ar piespiedu līdzekļu piemērošanu iestāde cenšas panākt, bet konkrētajā gadījumā administratīvais akts ir izpildīts, turklāt pirms vairāk nekā diviem gadiem. Ievērojot Administratīvā procesa likumā nostiprināto Samērīguma principu, parāda piedziņas darbības par jau izpildītu administratīvu aktu nav samērīgi veikt.

52

Djomins Vjačeslavs

130251-11528

Vienošanās Nr.1.2-16.2/219 (18.02.2014.)(dzīvojamās telpas īres maksa)

687.81

18.02.2014.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Persona ir mirusi 16.01.2015. Mantojuma lieta nav tikusi pieteikta un nav arī mantinieki. Personai nav piederējis neviens nekustamais īpašums, ko apliecina izdruka no īpašumu zemesgrāmatas.

53

Djomins Vjačeslavs

130251-11528

Vienošanās Nr.1.2-16.2/219 (18.02.2014.)(apdrošināšanas atlīdzības parāds)

2044.21

18.02.2014.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Persona ir mirusi 16.01.2015. Mantojuma lieta nav tikusi pieteikta un nav arī mantinieki. Personai nav piederējis neviens nekustamais īpašums, ko apliecina izdruka no īpašumu zemesgrāmatas.

54

Vārds Uzvārds

personas kods

Izziņa 236 (12.06.2014.) Izpildrīkojums Nr.1.1-40/279 no 17.04.2014.

600.00

12.06.2014.

Katra pārskata gada slēguma inventarizācijas akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Izpildrīkojums nav spēkā, jo administratīvais akts ir izdots neīstajam adresātam. Nekustamā īpašuma īpašnieks mainījies jau 2009. gadā. Izpildrīkojums ir nesaraujami saistīts ar administratīvo aktu, kura izpildi ar piespiedu līdzekļu piemērošanu iestāde cenšas panākt, līdz ar to, ja administratīvais akts nav spēkā, sekojoši arī piespiedu izpildes darbības veiktas prettiesiski. Diemžēl kļūda konstatēta tikai jau pēc izpildrīkojuma nosūtīšanas adresātam.

Kopējais norakstāmais parāda apmērs EUR (t.sk. nokavējuma nauda) uz 31.12.2015.

913 555.32

*Grāmatvedības uzskaitē izmaiņas debitoru sastāvā iekļaujamas 2015.gada pārskatā


Lejupielāde: DOC un PDF