Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 115

protokols Nr. 3, 6. punkts

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu konkursa
3.2.1.2. pasākumā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Tūrisma likuma 8.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumiem Nr.678 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi”, ievērojot Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcijas 2009.-2018.gadam rīcības plāna uzdevumu Nr.3 “Veselības kūrorta tēla mērķtiecīga veidošana rietumvalstīs un turpmāka popularizēšana Baltijā un Eiropā, Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam uzdevumu Nr.3. “Pilsētas tēla mērķtiecīga veidošana Rietumos un turpmāka pilnveidošana Baltijā un Austrumos”, kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas 2016.gada 2.marta sēdes protokolu Nr.1.2-24/1 un Finanšu komitejas 2016.gada 8.marta sēdes protokolu Nr.1.2-20/2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.2. pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” projektu pieteikumu konkursā ar projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu izstādēs – 2016” (turpmāk – projekts) pieteikumu.

2. Noteikt projekta mērķi - veikt mārketinga aktivitātes, aktīvi piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgajos Jūrmalas tūrisma mērķa tirgos. Popularizēt Jūrmalas pilsētas tūrisma piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm, lai veicinātu darījumu, pasākumu un labsajūtas tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalas pilsētā.

3. Noteikt projekta ieguvumu – Jūrmalas pilsētas kūrorta reklāma un popularizēšana mērķa tirgos visa gada garumā, darījumu un labsajūtas tūrisma nozares attīstība pilsētā.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2015.gada 1.decembra līdz 2016.gada 31.decembrim (13 mēneši).

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 68 255,00 EUR, kur:

5.1. attiecināmās izmaksas ir 51 268,00 EUR, t.sk.:

5.1.1. Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 41 014,40 EUR (80% no attiecināmajām izmaksām);

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 5 733,60 EUR (11,13% no attiecināmajām izmaksām);

5.1.3. Partneru līdzfinansējums 4 520,00 EUR (8,87% no attiecināmajām izmaksām).

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas dome, sastāda 16 987,00 EUR.

6. Projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā uzdot Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF