Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 116

protokols Nr. 3, 7. punkts

Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta
“17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss
“Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas izglītības attīstības koncepciju 2015.-2020.gadam (R.3.2.1. Kopējā sektora attīstība, pārvaldība), 2016.gada 24.februārī saņemto Valsts kultūrkapitāla fonda vēstuli Nr.2016-1MDM070-P par konkursa rezultātiem, kurā paziņots par finansējuma piešķiršanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolai projektam “17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala 2016.” klavieru specialitātē” un ņemot vērā 2016.gada 8.marta Izglītības jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-22/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu “17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – apzināt talantīgus un perspektīvus jaunos pianistus, attīstīt un pilnveidot dalībnieku spējas un dotības solo muzicēšanā un muzicēšanā ar orķestri, sniegt iespēju pedagogiem apmainīties pieredzē ar Latvijas un citu valstu kolēģiem, popularizēt Jūrmalu kā starptautiski atzītu akadēmiskās mūzikas konkursu vietu.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 15.marta līdz 2016.gada 4.jūnijam.

4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 15 060 EUR saskaņā ar pielikumu, kur:

4.1. Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 4 000 EUR (26,56%);

4.2. Jūrmalas pilsētas domes finansējums ir 9590 EUR (63.68%);

4.3. Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Atbalsta fonda finansējums ir 1470 EUR (9.76%).

5. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Mūzikas vidusskolai, slēdzot finansēšanas līgumus ar Valsts kultūrkapitāla fondu un Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Atbalsta fondu par projekta īstenošanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 10.marta lēmuma Nr.116

(protokols Nr.3, 7.punkts)

Projekta “17. starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “JŪRMALA 2016” klavieru specialitātē”

Tāme

Nr.

Izdevumi

Izdevumi kopumā EUR

Jūrmalas pilsētas domes finansējums

EUR

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums

EUR

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Atbalsta fonda finansējums

EUR

1.

Atlīdzība orķestrim par uzstāšanos konkursa 2. kārtā un noslēguma koncertā. (38 cilv.)

4000

4000

2.

Atlīdzība 5 žūrijas komisijas locekļiem par uzstāšanos konkursa atklāšanas un noslēguma koncertos

4000

4000

3.

Atlīdzība par konkursa koncertu koncepcijas un norises izstrādāšanu

600

600

4.

Atlīdzība par konkursa kārtu koncertu programmas sastādīšanu un vadīšanu

400

400

5.

Atlīdzība par klavieru skaņošanu – 5 dienas (iesk.nod.)

500

500

6.

Viesnīca ārvalstu žūrijai (Igaunija, Krievija, Francija)

450

450

7.

Tipogrāfijas izdevumi (afišas, bukleti, flajeri, ielūgumi, diplomi, baneris u.c.)

840

640

200

8.

Balvu fonds

3000

3000

9.

Transporta izdevumi – autobuss orķestrim maršrutā Rīga – Jūrmala – Rīga 3 dienas

720

720

10.

Žūrijas un žūrijas sekretāru ēdināšana konkursa dienās

300

300

11.

Skatuves noformējums

100

100

12.

Ziedi konkursa laureātiem, diplomandiem, žūrijai

150

150

Kopā

15060

9590

4000

1470


Lejupielāde: DOC un PDF