Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 117

protokols Nr. 3, 8. punkts

Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Jūrmalas
pilsētas muzeja izstāde “Bērns kūrortā”” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam vidējā attīstības mērķa M1, rīcības virziena R.1.7.1. 43.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 2.punktu un Valsts Kultūrkapitāla fonda 2016.gada 25.februāra vēstuli Nr.2016-1-KMA-M04025-P “Par konkursa rezultātiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Valsts kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma nozares mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma un muzejisko priekšmetu iepirkums” projektu konkursā atbalstīto projektu “Jūrmalas pilsētas muzeja izstāde “Bērns kūrortā.””

2. Noteikt projekta mērķi – izveidot interaktīvu, ģimeņu un bērnu mērķauditorijai saistošu tematisku vēstures izstādi “Bērns kūrortā”, attīstot Jūrmalas muzejus kā kultūras tūrisma piesaistes objektus un sekmējot muzeju piedāvājuma konkurētspēju.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 19.februāra līdz 2016.gada 3.jūnijam.

4. Noteikt projekta kopējās izmaksas EUR 11595.00 saskaņā ar pielikumu, t.sk.:

4.1. Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums EUR 8000.00 (69%),

4.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir EUR 3595.00 (31%).

5. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts 4.punktā norādītā finansējuma apjoms.

6. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas muzejam sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 10.marta lēmumam Nr.117

(protokols Nr.3, 8.punkts)

Projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja izstāde “Bērns kūrortā””
finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas muzejs

Projekta nosaukums: "Jūrmalas pilsētas muzeja izstāde "Bērns kūrortā""

Funkcionālās klasifikācijas kods: 08.620

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 11595.00 euro, t.sk, Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums 8000.00 euro (69%), Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 3595.00 euro (31%).

Pozīcija / gads

2016.gads

Turpmākais projekta īstenošanas gads

Turpmākais projekta īstenošanas gads

Turpmākais projekta īstenošanas gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

11 595

5 595

0

0

11 595

0

0

0

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

5 595

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

1 595

no valsts budžeta

4 000

no ES fonda

cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

3 595

3 595

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

8 000

8 000

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

17 190

0

0

0

11 595

0

0

0

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

11 595

11 595

Atlikums perioda beigās, t.sk:

5 595

0

0

0

0

0

0

0

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

4 000

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

1 595


Lejupielāde: DOC un PDF