Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 118

protokols Nr. 3, 11. punkts

Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas
“Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un
Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā
projekta “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās
attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2. “Vietējo pašvaldību lomas
palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitātes Nr.2.5.
“Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10. punktu, Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2. “Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitāti Nr.2.5. “Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 11.decembra vēstuli Nr.13-6/18-1e/10158 (Jūrmalas pilsētas domes reģistrācijas Nr.1.1-19/12657) par pašvaldības dalības starptautiskajā izstādē izdevumu atmaksu, pamatojoties uz 2016.gada 22.februāra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-21/4, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr. 2. “Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitātes Nr.2.5. “Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu „Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Projekta kopējās faktiskās izmaksas 20 566,97 EUR (divdesmit tūkstoši pieci simti sešdesmit seši euro un 97 centi) (2.pielikums “Projekta “Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 15 230,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit euro un 00 centi), kur Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums ir 15 230,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit euro un 00 centi);

2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura segta no Jūrmalas pilsētas domes budžeta ir 5 336,97 EUR (pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši euro un 97 centi).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 10.marta lēmumam Nr.118

(Protokols Nr.3, 11.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Projekta nosaukums

„Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs”

Līguma/vienošanās Nr.

1.2-16.8/1322 (ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju)

Darbības programmas nosaukums:

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Aktivitātes Nr.2. “Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitāte Nr.2.5. “Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs”

Pamata informācija

Projekta mērķis

Stiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapacitāti un palielināt tās iespējas veicināt uzņēmējdarbību un investīciju piesaisti savā administratīvajā teritorijā

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti

 (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Dalība izstādē

Tika plānots piedalīties vienā starptautiskā izstādē, lai popularizētu Jūrmalu, pozicionējot to kā kūrortpilsētu, dabas vērtību, kultūras un ekotūrisma investīcijām un attīstībai pievilcīgu galamērķi, kā arī tikties ar potenciālajiem sadarbības partneriem daudzfunkcionālā dabas izglītības centra projekta īstenošanai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015.-2017.gadam

Projekta ieviešanas laikā Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji piedalījās vienā no lielākajām investīciju un nekustamā īpašuma izstādēm Eiropā Expo Real 2015, Minhenē (Vācijā). Tās laikā Jūrmala tika popularizēta, pozicionējot to kā kūrortpilsētu, dabas vērtību, kultūras un ekotūrisma investīcijām un attīstībai pievilcīgu galamērķi, kā arī notika tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem daudzfunkcionālā dabas izglītības centra projekta īstenošanai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015.-2017.gadam

Izvirzītais mērķis ir sasniegts

Projektā veiktie grozījumi

Projektā tika veikti grozījumi, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 28.09.2015. lēmumu Nr.397, palielinot neattiecināmās izmaksas no 3 754,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit četri euro un 00 centi) līdz 7 754,00 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit četri euro un 00 centi)

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

27.03.2015.-31.12.2015.

27.03.2015.-31.12.2015.

Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 21.augusta līgumam Nr.1.2-16.8/1322.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2015. gads

1

2

3

4

Gatavošanās dalībai starptautiskā izstādē, dalība starptautiskā izstādē, atskaišu sagatavošana iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

x

x

x

Projektā tika veiktas izmaiņas aktivitāšu ieviešanas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projektā netika veiktas izmaiņas aktivitātes ieviešanas laika grafikā.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2015. gads

1

2

3

4

Gatavošanās dalībai starptautiskā izstādē, dalība starptautiskā izstādē “Expo Real 2015”, atskaišu sagatavošana iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

x

x

x

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Gundega Ose, Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i.;

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede;

Projekta grāmatvedes asistente – Oksana Graumane, Centralizētās grāmatvedības grāmatvede līdz 30.10.2015. No 01.11.2015. Sandra Kotlere, Centralizētās grāmatvedības grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Noteiktais mērķis – stiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapacitāti un palielināt tās iespējas veicināt uzņēmējdarbību un investīciju piesaisti savā administratīvajā teritorijā, projekta īstenošanas laikā tika sasniegts.

Izstādes laikā Jūrmalas pilsētas stendā pašvaldības pārstāvjiem notika tikšanās ar Stokholmas (Zviedrija), Krakovas (Polija), Lisabonas (Portugāle), Atēnu (Grieķija), Cīrihes (Šveice), Maskavas (Krievija) pašvaldību un pārstāvēto valsts institūciju pārstāvjiem. Tikšanos laikā tika diskutēts par pilsētu iespējām sevi pozicionēt investīciju un nekustamā īpašuma izstādēs, par potenciālo pieredzes apmaiņu starp Jūrmalas un citu pašvaldību pārstāvjiem, t.i., par konkrētu investīciju objektu un īpašumu kvalitatīvu investīciju piedāvājumu gatavošanu, par veidiem un instrumentiem potenciālo sadarbības partneru uzrunāšanā. Tikšanos laikā tika panākta arī vienošanās par pieredzes apmaiņas vizīšu nepieciešamību gan uz Jūrmalu, gan uz augstākminētajām pilsētām. Paralēli Jūrmalas pilsētas stendu apmeklēja vairāk kā piecdesmit interesenti, kas pārstāvēja dažādu valstu gan nekustamā īpašuma, gan nekustamā īpašuma attīstītāju kompānijas, gan arī pilsētu pašvaldības un iestādes.

Projekts ir uzskatāms par veiksmīgi īstenotu. Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 20 566,97 EUR, kas ir par 2 417,03 EUR mazākas, kā sākotnēji tika plānots.

Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir zemākas, kā tika plānots, jo tika koriģēts Jūrmalas pilsētas domes izstāžu stenda maketa dizains, kā rezultātā stenda apdrukas izmaksas samazinājās.

Priekšlikums ir turpmāk ik gadu piedalīties šajā vai līdzīga rakstura izstādēs, lai uzrunātu potenciālos sadarbības partnerus dažādu projektu īstenošanā, kā arī gūtu ieskatu par citur pasaulē īstenotajiem vai plānotajiem projektiem, īpaši kūrortpilsētās.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF