Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 119

protokols Nr. 3, 12. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.februāra lēmuma Nr.123
„Par „Alkoholisma un narkomānijas profilakses programmas Jūrmalā”
apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.novembra
lēmuma Nr.1101 „Par koncepcijas apstiprināšanu” atcelšanu

Lai nodrošinātu vienotu veselības veicināšanas pasākumu attīstību Jūrmalas pašvaldībā, iesaistot visus pašvaldības sektorus, kā arī veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2013.gada 30.maijā pieņēma lēmumu Nr.340 „Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.–2020.gadam apstiprināšanu”.

Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.–2020.gadam viens no stratēģiskajiem mērķiem ir sekmēt veselīgu dzīvesveidu un mazināt riska faktoru ietekmi uz veselību, kuram viens no apakšmērķiem ir mazināt atkarības vielu ietekmi, paredzot aktivitātes vispārējās profilakses pasākumu plānošanai, organizēšanai un realizēšanai.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 12.punktu, kas paredz, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, Dome 2015.gada 12.novembrī pieņēma lēmumu Nr.444 „Par Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālo ziņojumu”.

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 13.panta otro daļu un ņemot vērā 2016.gada 2.marta Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.februāra lēmumu Nr.123 „Par „Alkoholisma un narkomānijas profilakses programmas Jūrmalā” apstiprināšanu”.

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.novembra lēmumu Nr.1101 „Par koncepcijas apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF