Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 120

protokols Nr. 3, 13. punkts

Par starptautiska humora festivāla līdzfinansēšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) ir saņēmusi SIA „Enterprise Agency” (reģistrācijas Nr.40003950853, turpmāk – Sabiedrība) iesniegumu (Domes reģistrācijas Nr.1.1-37/2202) par atbalstu projekta “Starptautisks humora festivāls” (“Humor Weekend in Jurmala”) organizēšanā Jūrmalas pilsētā no 2016.gada 29. jūlija līdz 31.jūlijam. Saskaņā ar festivāla aprakstu/prezentāciju, iesniegtās kopējās ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu, kā arī mārketinga un publicitātes plānu, Sabiedrības organizētā festivāla kopējās izmaksas ir 600 000 EUR (seši simti tūkstoši eiro), no kurām Sabiedrība lūdz Domes līdzfinansējumu 192 000 EUR (viens simts deviņdesmit divi tūkstoši euro) apmērā.

Saskaņā ar Sabiedrības iesniegto festivāla aprakstu, tā norise atbilst Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam (apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010. - 2030.gadam apstiprināšanu”) noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem „Austrumu un Rietumu kontaktu veidošanas un tikšanās vieta Baltijas reģionā” un „kvalitatīva dzīves un brīvdienu vieta, kultūras un sporta centrs”. Saskaņā ar šiem mērķiem, nepieciešams atbalstīt starptautisku forumu, festivālu, konferenču un citu korporatīvu pasākumu organizēšanu, kas veido daudzveidīgu un augstvērtīgu kultūras dzīvi Jūrmalas pilsētā. Iekļaušanās starptautiskajā apritē un kontaktu veidošana vienlaikus rosina uzņēmējdarbības vidi, tiešā veidā rada iespējas palielināt vietējo uzņēmumu ienākumus un nodarbinātību, kā arī veicina tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu.

Dome konstatē, ka lūgums piešķirt atbalstu atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētajiem komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 740 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” prasībām, Sabiedrība ir iesniegusi aizpildītu de minimis uzskaites veidlapu par de minimis atbalsta saņemšanu iepriekšējos gados.

Balstoties uz Sabiedrības iesniegto informāciju, izvērtējot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības komercdarbības atbalsta piešķiršanai un, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas starptautisko atpazīstamību, veicinātu uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. un 10.punktu, pamatojoties uz Domes 2016.gada 8.marta Finanšu jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-20/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Sabiedrības iesniegtā projekta “Starptautisks Humora Festivāls” īstenošanu un piešķirt pasākumam līdzfinansējumu līdz 192 000 EUR (viens simts deviņdesmit divi tūkstoši euro). Galīgais Jūrmalas pilsētas domes lēmums par līdzfinansējuma apmēru tiks pieņemts pēc Sabiedrības precizētā projekta un kopējās ieņēmumu un izdevumu tāmes iesniegšanas un izvērtēšanas.

2. Dome līdzfinansējumu festivāla organizēšanai piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 3.daļas a) apakšpunkta un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 3., 4. un 5.panta nosacījumiem un Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”.

3. Šī lēmuma 1.punktā minēto līdzfinansējumu nodrošināt, veicot grozījumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības apstiprinātajā budžetā 2016.gadam, samazinot budžetā paredzēto finansējumu starptautiskā festivāla „Wizard Trophy” organizēšanai un programmai “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

4. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldei sadarbībā ar Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi, Budžeta nodaļu un Revīzijas un audita nodaļu koordinēt sadarbību ar Sabiedrību un nodrošināt Sabiedrības iesniegtā projekta izvērtēšanu, sagatavojot atbilstošu lēmuma projektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF