Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 121

protokols Nr. 3, 14. punkts

Par dalību Eiropas Komisijas iniciatīvas Urban Innovative Actions
atklātajā projektu konkursā „Darba vietas un prasmes vietējā ekonomikā”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.3. “Kūrortoloģijas un kūrortam nepieciešamās izglītības attīstība” rīcības virzienu R1.3.2. “Kūrortoloģijas un kompetences centra attīstība”, un ievērojot Eiropas Komisijas iniciatīvas Urban Innovative Actions nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību kā vadošajam partnerim Eiropas Komisijas iniciatīvas Urban Innovative Actions atklātajā projektu konkursā „Darba vietas un prasmes vietējā ekonomikā” ar projekta pieteikumu „Wellness Lab” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – atbilstoši Jūrmalas pilsētas ekonomiskajai specializācijai, radīt mūsdienīgu un inovatīvu pētniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas centru (“Wellness Lab”), kurā tiktu izveidoti atbilstoši apstākļi vietējo dabas resursu pētniecībai un inovatīvu produktu radīšanai, nodrošinot tehnisko aprīkojumu un izveidojot piemērotas darba vietas pētniecības aktivitāšu veikšanai un produktu testēšanai.

3. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2016.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.septembrim.

4. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta vadošā partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 600 000,00 EUR (seši simti tūkstoši euro un 00 centi), no kurām:

4.1. Eiropas Komisijas finansējums ir 80% jeb 480 000,00 EUR (četri simti astoņdesmit tūkstoši euro un 00 centi);

4.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 20% jeb 120 000,00 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai līdz 2016.gada 31.martam koordinēt projekta īstenošanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijas iniciatīvas Urban Innovatiove Actions ietvaros.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF