Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 122

protokols Nr. 3, 15. punkts

Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas
“Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 2.jūlija rīkojumu Nr.1.1-14/211 “Par darba grupām Ķemeru teritorijas attīstības tehnisko dokumentu izstrādei”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virzienu R1.6.1.: “Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība”, un balstoties uz Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā mājas lapā publicēto aicinājumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Labās prakses pārņemšanas interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei/ Exchange of Best Practices on Development of Interactive Nature Tourism Object” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – veikt pieredzes apmaiņu ar Zviedrijas un Somijas dabas tūrisma centru pārstāvjiem, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas domes darbinieku zināšanas un prasmes, dalītos ar idejām un veidotu turpmāku sadarbību.

3. Noteikt projekta ieguvumus:

3.1. gūtas zināšanas, kas būs noderīgas, īstenojot ieceri izveidot Ķemeros daudzfunkcionālu dabas tūrisma centru, kas apvienotu sabiedrības, tūrisma un dabas izglītības, kā arī zinātnes centra un biznesa inkubatora funkcijas. Izvērtējot 2015.gadā īstenotā Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Ziemeļu un Baltijas valstu dabas centros” pieredzi, kā arī ņemot vērā 2015.gadā izstrādāto pētījumu “Eiropas un Skandināvijas dabas izglītības un inovāciju centru sniegto pakalpojumu klāsts un finansēšanas modelis” (JPD 2015/148 RIK), tika secināts, ka dabas izglītības centra izveide nav rentabla;

3.2. bagātināta Jūrmalas pilsētas domes darbinieku pieredze un papildinātas zināšanas, izstrādāts plāns turpmākai starpvalstu sadarbībai daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei Ķemeros.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2016.gada 2.maija līdz 2016.gada 31.augustam.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 14 494 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit četri euro), no kurām:

5.1. projekta kopējās attiecināmās izmaksas 13 569 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi euro), no kurām:

5.1.1. Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” finansējums ir 60% jeb 8 141 EUR (astoņi tūkstoši viens simts četrdesmit viens euro);

5.1.2.  Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 40% jeb 5 428 EUR (pieci tūkstoši četri simti divdesmit astoņi euro);

5.2. Jūrmalas pilsētas domes finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai ir 925 EUR (deviņi simti divdesmit pieci euro).

6. Projekta sagatavošanu un elektronisko iesniegšanu Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” mājas lapā (http://www.nb8grants.org/) līdz 2016.gada 30.martam uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF