Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 123

protokols Nr. 3, 16. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā
Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk reģionālā
koordinatora pakalpojumu īstenošanu 2016.gadā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijām, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmumu Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģiju 2013.-2017.gadam”, saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2016.gada 25.februāra vēstuli Nr.1-41-32 “Par iepirkuma “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālo koordinatoru pakalpojumu 2016.gadam” rezultātu”, un Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēdes 2016.gada 8.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-27/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram īstenot Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumus 2016.gadā (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – Eiropas Savienības programmas „Erasmus+”, Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana.

3. Noteikt projekta ieguvumu – organizēti divi pasākumi Eiropas Savienības programmas „Erasmus+”, Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla informācijas izplatīšanai, atpazīstamības veicināšanai un atbalsta nodrošināšanai.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 30.decembrim.

5. Noteikt kopējās īstenojamā projekta izmaksas 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi), kas pilnībā tiek segtas no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtā finansējuma, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

6. Priekšfinansējumu 101,00 EUR (viens simts viens euro un 00 centi) apmērā segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžeta.

7. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 10.marta lēmumam Nr.123

(protokols Nr.3, 16.punkts)

Projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2016.gadā”
finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas BJIC

Projekta nosaukums: „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2016.gadā”

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 1000.00 euro, t.sk, JSPA finansējums 1000.00 euro (100%). Veiksmīgai projekta īstenošanai 2016.gadā ir nepieciešamas Jūrmalas pilsētas pašvaldības priekšfinansējums 101.00 euro apmērā.

Pozīcija / gads

2016.GADS

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

597

101

605

1101

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

101

100

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no JSPA

101

101

cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

101

101

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

Pārējie iepriekš neklasificētie paši ieņēmumi (21.4.9.9.)

496

504

1000

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

597

101

605

1101

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

496

504

1000

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

101

101

101

101

kases apgrozības līdzekļi F22010000

101

101

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetam F22010020

101

101


Lejupielāde: DOC un PDF