Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 124

protokols Nr. 3, 17. punkts

Par dalību Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem atklātā projektu konkursā
“Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes
vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība
(izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.martā noteikumiem Nr.215 (prot. Nr.11 36.§) “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020 vidējā termiņa mērķi “Sociālā infrastruktūra” prioritāti P3.4. “Droša dzīves vide” rīcības virzienu R3.4.1.: “Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas dalību Valsts atbalsta pasākumu zivsaimniecības attīstībai no Valsts Zivju fonda finanšu līdzekļiem darbības programmā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) atklātā projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā-2” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – nodrošināt Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju ar papildaprīkojumu, lai veiktu akvatorijas monitoringu, fiksētu nelikumīgas makšķernieku darbības, nodrošinot zivju resursu aizsardzības pasākumus.

3. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2016.gada 1.maija līdz 2016.gada 31.oktobrim.

4. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 19 600,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi), no kurām:

4.1. Zivju fonda finansējums ir 76.53% jeb 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi);

4.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 23.47% jeb 4600,00 EUR (četri tūkstoši seši simti euro un 00 centi).

5. Projekta sagatavošanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta Valsts Zivju fondā līdz 2016.gada 31.martam uzdot Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF