Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 125

protokols Nr. 3, 19. punkts

Par atbalstu SIA “BRAVO EVENTS” rīkotam koncertam

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 2.martā ir saņēmusi SIA “BRAVO EVENTS” (reģistrācijas Nr.40103921831; turpmāk – Sabiedrība) iesniegumu (reģistrēts Domes lietvedībā ar Nr.1.1-37/2822) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu Sabiedrības rīkotam grupas “Cveti” un Stasa Namina jubilejas koncertam 2016.gada 9.aprīlī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Saskaņā ar Sabiedrības iesniegumu un ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu Sabiedrības rīkotā pasākuma kopējās izmaksas ir 10 360,00 EUR (desmit tūkstoši trīs simti sešdesmit eiro 00 centi), no kurām Sabiedrība lūdz Domes līdzfinansējumu 2 300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti eiro 00 centi) apmērā.

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktam viena no pašvaldības funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.).

Dome konstatē, ka lūgums piešķirt atbalstu atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētajiem komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” prasībām, Sabiedrība ir iesniegusi aizpildītu de minimis uzskaites veidlapu par de minimis atbalsta saņemšanu iepriekšējos gados.

Balstoties uz Sabiedrības iesniegto informāciju, izvērtējot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības komercdarbības atbalsta piešķiršanai un lai veicinātu daudzveidīgu kultūras piedāvājumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Domes Finanšu komitejas 2016.gada 8.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-20/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Sabiedrības rīkoto grupas “Cveti” un Stasa Namina jubilejas koncertu, līdzfinansējot koncerta norises vietas telpu nomas maksu Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” (reģistrācijas Nr.40003378932) maksas pakalpojumu cenrādi 2 300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti eiro 00 centi) apmērā.

2. Noslēgt ar Sabiedrību līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu 2 300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti eiro 00 centi) apmērā saskaņā ar Sabiedrības iesniegumu un ieņēmumu un izdevumu tāmi (šī lēmuma pielikumā).

3. Dome līdzfinansējumu pasākuma rīkošanai piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 3.daļas a) apakšpunkta un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 3., 4. un 5.panta nosacījumiem un Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 10.marta lēmumam Nr.125

(protokols Nr.3, 19.punkts)

STASA NAMINA UN GRUPAS CVETI JUBILEJAS KONCERTS 2016.gada 9.aprīlī
TĀME

Nr

Tāmes pozīcijas

Tāmes pozīciju pamatojums

Projekta iesniedzēja finansējums

JPD līdzfinan-sējums EUR

KOPĀ

I.

IEŅĒMUMI, t.sk.:

8060

2300

10360

1

Ieņēmumi no koncerta biļetēm

100 biļetes x 40 EUR

8 060

8060

112 biļetes x 30 EUR

28 biļetes x 25 EUR

50 brīvbiļetes Jūrmalas maznodrošinātajām ģimenēm

2

Pašvaldības līdzfinansējums (zāles īre)

2300

2300

FINANSĒJUMS KOPĀ

77.80%

22.20%

100.00%

II.

IZDEVUMI, t.sk.nodokļi

8060

2300

10360

1

Telpu nomas maksa

Dzintaru koncertzāles mazās zāles īre, 1 diena x 2300 EUR

2300

2300

2

Elektrība, ūdens, gāze

Dzintaru koncertzāle, pēc patēriņa

200

200

3

Skaņa un gaisma

Aparatūras īre: gaismas iekārtas - 650 EUR, skaņas iekārtas - 1550 EUR

2200

2200

4

Apsardze

Uzņēmuma “Profart Sequrity” pakalpojums

300

300

5

Mākslinieki

Honorāri 100 EUR+IIN

130

130

6

Transports

Aviobiļetes (Rīga-Maskava) ekonom 5*141=705 EUR

705

705

7

Reklāma pilsētvidē

Afišu izvietošana Jūrmalā saskaņā ar DZK aprēķinu (5.gab.x0.36EURx28 dienas=50.40 EUR; 5.gab.x0.43EURx28dienas=60.20EUR; 5.gab.x0.55x28dienas=77.00EUR; 5.gab.x0.94EURx28dienas=131,60EUR.)

386

386

8

Reklāma

PBK (30 spoti) – 930 EUR, Hiti Rossii (30 spoti) – 900EUR, MK Latvija (3 publ.) – 97 EUR, Biļiešu serviss baneris (9 dienas) – 424 EUR, Facebook (15 dien.) – 16 EUR, Afišu izgat. (100 gab.) -170EUR, Skrejlapu izgatav.(1500 gab.) - 130EUR, Baneru izgatavošana - 25 EUR, Dizains – 85 EUR, Honorāri par reklāmas ierunāšanu – 100 EUR, Audio un video izgat. – 140EUR, Afišu izvietošana Rīgā (14dienas) – 468 EUR

3485

3485

9

SIA “Biļešu Serviss” pakalpojumi

Komisija par biļetēm un biļešu blankām, kase koncerta dienā

654

654


Lejupielāde: DOC un PDF