Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 126

protokols Nr. 3, 21. punkts

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai
Pārslas ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība), 2016.gada 22.februārī iesniegumu Nr.4, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/755, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Pārslas ielā 8, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 3205, (turpmāk – zemesgabals) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Pārslas ielā 8, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 7019 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk – īpašnieks). Nekustamais īpašums Pārslas ielā 8, Jūrmalā, sastāv no zemesgabala 3442 m2 platībā, kadastra numurs 1300 021 3205 dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 3205 001, pagrabu ar kadastra apzīmējumu 1300 021 3205 002, šķūni ar kadastra apzīmējumu 1300 021 3205 005.

Sabiedrība ir saņēmusi zemesgabala īpašnieka 2016.gada 8.februāra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemesgabalam.

Zemesgabala sadale izstrādāta pēc zemesgabala īpašnieka priekšlikuma, saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk - Apbūves noteikumi) nodaļas “Zemes vienības veidošana” 2.5.14., 2.5.15., 2.6.24., 2.6.27.3.apakšpunktiem un Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 18.janvāra lēmumu Nr. 14-9/3 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Pārslas ielā 8, Jūrmalā”. Projekta mērķis ir zemesgabala sadalīšana izveidojot divas 1937 m2, 1408 m2 lielas zemes vienības un piebraucamo ceļu 97 m2 platībā.

Nekustamais īpašums Pārslas ielā 8, Jūrmalā, nav apgrūtināts ar kredītsaistībām. Par zemes vienības īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 10., 14. un 17.1.punktu, 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Apbūves noteikumu 2.5.14., 2.5.15., 2.6.24., 2.6.27.3.apakšpunktiem un 2016.gada 2.marta Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemesgabala Pārslas ielā 8, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 3205, ar kopējo platību 3442 m2, zemes ierīcības projektu un sadali, atdalot zemesgabala daļu 1937 m2 platībā un piešķirot adresi Pārslas iela 8A, Jūrmala. atdalot zemesgabala daļu, piebraucamo ceļu 97 m2 platībā un piešķirot ielas nosaukumu Pārslas iela 1818, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Pārslas ielā 8, Jūrmalā, platība pēc zemesgabala daļas atdalīšanas ir 1408 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

1.1. noteikt, ka zemes vienībai Pārslas ielā 8, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

1.2. zemes vienībai Pārslas ielā 8, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.7019 III.daļas 1.iedaļā Nr.1.1. un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

1.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju (7312040200);

1.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201).

1.3. Uzdot zemes vienības Pārslas ielā 8, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Pārslas iela 8A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1937 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. noteikt, ka zemes vienības Pārslas ielā 8A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Pārslas ielā 8A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju (7312040200);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

2.2.4. drošības aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamās ķīmiskās vielas un produktus (kods: 7312030601).

2.3. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 021 3205 001 un pagrabam ar kadastra apzīmējumu 1300 021 3205 002 no Pārslas iela 8, Jūrmala, uz adresi Pārslas iela 8A, Jūrmala.

2.4. Uzdot zemes vienības Pārslas ielā 8A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību, piebraucamo ceļu zemes vienībām Pārslas iela 8, Jūrmala, Pārslas iela 8A, Jūrmala, ar nosaukumu Pārslas iela 1818, Jūrmala, kopējo platību 97 m2 , saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.1. noteikt, ka zemes vienības Pārslas ielā 1818, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods: 1101).

3.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Pārslas ielā 1818, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300).

3.3. Uzdot zemes vienības Pārslas ielā 1818, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF