Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 127

protokols Nr. 3, 22. punkts

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai
Edinburgas prospektā 39, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība INTRA MTD), 2016.gada 11.februārī iesniegumu Nr.3, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/584, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Edinburgas prospektā 39, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 2802, (turpmāk – zemesgabals) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 39, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.468 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ED-39”, vienotais reģistrācijas Nr.40103521132, (turpmāk – Sabiedrība ED-39). Nekustamais īpašums Edinburgas prospektā 39, Jūrmalā, sastāv no zemesgabala 3371 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 008 2802 un divām dzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 008 2802 001, 1300 008 2802 002.

Sabiedrība INTRA MTD ir saņēmusi zemesgabala īpašnieka Sabiedrības ED-39 pilnvarotās personas Vārds Uzvārds, personas kods (pilnvara reģistrēta Rīgā, 2016.gada 2.februārī ar Nr. P-10/02/2016-1 un ir spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim), 2015.gada 23.oktobra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemesgabalam.

Zemesgabala sadale izstrādāta pēc zemesgabala īpašnieka Sabiedrības ED-39 priekšlikuma un saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk - Apbūves noteikumi) nodaļas “Zemes vienības veidošana” 2.5.14., 2.5.15., 2.6.24.apakšpunktiem un Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 21.oktobra lēmumu Nr. 14-9/114 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Edinburgas prospektā 39, Jūrmalā”, kā arī, ievērojot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2015.gada 17.novembra atzinumu Nr.06-05/2813 par zemesgabala sadalījuma robežas veidošanu atbilstoši vēsturiskajiem zemesgabalu robežu veidošanas principiem konkrētajā kvartālā (zemes ierīcības projektā zemesgabala sadales līnija ir norādīta taisna līnija).

Projekta mērķis ir zemesgabala sadalīšana izveidojot divas 1851 m2 un 1520 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamais īpašums Edinburgas prospektā 39, Jūrmalā, nav apgrūtināts ar kredītsaistībām. Par zemes vienības īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 14. un 17.1punktu, 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Apbūves noteikumu 2.5.14., 2.5.15., 2.6.24. apakšpunktiem un 2016.gada 2.marta Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemesgabala Edinburgas prospektā 39, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 2802, ar kopējo platību 3371 m2, zemes ierīcības projektu un sadali, atdalot zemesgabala daļu 1851 m2 platībā un piešķirot adresi Indras iela 5, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Edinburgas prospektā 39, Jūrmalā, platība pēc zemesgabala daļas atdalīšanas ir 1520 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

1.1. noteikt, ka zemes vienībai Edinburgas prospektā 39, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

1.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Edinburgas prospektā 39, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

1.2.2. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010602);

1.2.3. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (kods 7311090900);

1.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

1.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201).

1.3. Uzdot zemes vienības Edinburgas prospektā 39, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Indras ielā 5, Jūrmalā, ar kopējo platību 1851 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. noteikt, ka zemes vienības Indras ielā 5, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Indras ielā 5, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

2.2.2. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010602);

2.2.3. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (kods: 7311090900);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

2.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods 7312010300);

2.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100).

2.3. Uzdot zemes vienības Indras ielā 5, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF