Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 128

protokols Nr. 3, 23. punkts

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai
Bulduru prospektā 92, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība), 2016.gada 24.februāra iesniegumu Nr.6, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/778, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Bulduru prospektā 92, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 4301, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Bulduru prospektā 92, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5606 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods un Vārds Uzvārds, personas kods. Nekustamais īpašums Bulduru prospektā 92, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 4340 m2 platībā, kadastra Nr. 1300 004 4301, un četrām dzīvojamām ēkām, saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem būves Nr. 001, 002, 003, 004.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības kopīpašnieka Vārds Uzvārds (personas kods) pilnvarotās personas (pilnvaru izdevusi Rīgas Apgabaltiesas zvērināta notāre Sandra Berķe 2009.gada 3.augustā ar Nr.1592) Vārds Uzvārds (personas kods) un kopīpašnieces Vārds Uzvārds (personas kods) 2015.gada 14.decembra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam nekustamajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 21.oktobra lēmumu Nr.14-9/118 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Bulduru prospektā 92, Jūrmalā”. Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot divas 2000 m2 un 2340 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamais īpašums Bulduru prospektā 92, Jūrmalā, nav apgrūtināts ar kredītsaistībām. Par nekustamā īpašuma Bulduru prospektā 92, Jūrmalā, īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 12.2.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1.apakšpunktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Apbūves noteikumu 14. un 15. apakšpunktu un 2016.gada 2.marta Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Bulduru prospektā 92, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 4301, zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Sabiedrības „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Bulduru prospektā 92, Jūrmalā, ar kopējo platību 4340 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 2340 m2 platībā un atdalītajai zemes vienības daļai piešķirot adresi 14.līnija 5, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Bulduru prospektā 92, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2000 m2, saskaņā ar zemes ierīcības projekta pielikumā norādīto grafisko daļu.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Bulduru prospektā 92, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601.

4. Noteikt zemes vienībai Bulduru prospektā 92, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu) nekustamā īpašuma apgrūtinājumus:

4.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

4.2. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010602);

4.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

4.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods 7312010300);

4.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (kods 7312080101);

4.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (kods 7312010101);

4.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods 7312050201);

4.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods 7312040100).

5. Uzdot zemes vienības Bulduru prospektā 92, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Izveidot zemes vienību 14.līnija 5, Jūrmala, ar kopējo platību 2340 m2, saskaņā ar zemes ierīcības projekta pielikumā norādīto grafisko daļu.

7. Noteikt, ka zemes vienības 14.līnija 5, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601.

8. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai 14.līnija 5, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

8.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

8.2. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010602);

8.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

8.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (kods 7312040200);

8.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods 7312050201);

8.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods 7312040100).

9. Likvidēt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4301 003 Bulduru prospekts 92, korpuss 3, Jūrmala, un piešķirt adresi 14.līnija 5, Jūrmala.

10. Likvidēt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4301 004 Bulduru prospekts 92, korpuss 4, Jūrmala, un piešķirt adresi 14.līnija 5, korpuss 1, Jūrmala.

11. Uzdot zemes vienības 14.līnija 5, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

12. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF