Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 129

protokols Nr. 3, 24. punkts

Par zemes vienību Dubulti 0102, Jūrmalā, un Kļavu ielā 1A,
Jūrmalā, robežu pārkārtošanu starp zemes vienībām

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Terra Topo”, vienotais reģistrācijas Nr.44103043752, (turpmāk – Sabiedrība), 2016.gada 24.februāra iesniegumu Nr.16/N-03, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2016.gada 29.februārī ar Nr.14-3/841, par zemes vienību Dubulti 0102, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 0102 un Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 1209, robežu pārkārtošanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamiem īpašumiem Dubulti 0102, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000131172 un Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000075157 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Nekustamais īpašums Dubulti 0102, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 47693 m2 platībā, kadastra apzīmējuma 1300 010 0102. Nekustamais īpašums Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 1333 m2 platībā, kadastra apzīmējuma 1300 010 1209 un glābšanas stacijas, kadastra apzīmējums 1300 010 1209 001.

Sabiedrība zemes vienību robežu pārkārtošanu starp zemes vienībām Dubulti 0102, Jūrmalā, un Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, izstrādāja saskaņā ar Domes 2012.gada 3.maija Saistošajiem noteikumiem Nr.21 (protokols Nr.7, 36.punkts) „Par Detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Detālplānojums). Robežu pārkārtošanas mērķis pamatojoties uz Detālplānojumu, ir no zemes vienības Dubulti 0102, Jūrmalā, atdalīt zemes vienības daļu 1064 m2 platībā un pievienot to zemes vienībai Kļavu ielā 1A, Jūrmalā.

Nekustamie īpašumi Dubulti 0102, Jūrmalā, un Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, nav apgrūtināti ar kredītsaistībām. Par nekustamo īpašumu Dubulti 0102, Jūrmalā, un Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 12.2.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1.apakšpunktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Domes 2012.gada 3.maija Saistošajiem noteikumiem Nr.21 (protokols Nr.7, 36.punkts) „Par Detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un Detālplānojuma 7.6.3. punktā “zemesgabalu dalīšana un veidošana” noteikto, Apbūves noteikumu 14. un 15.apakšpunktu un 2016.gada 2.marta Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Dubulti 0102, Jūrmalā, ar kopējo platību 47693 m2 un Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1333 m2 robežu pārkārtošanu, ar mērķi atdalīt no zemes vienības Dubulti 0102, Jūrmalā, daļu 1064 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, nosakot, ka zemes vienības Dubulti 0102, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 46629 m2 un zemes vienības Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, platība pēc pievienošanas ir 2397 m2, atbilstoši pielikumam.

2. Noteikt, ka zemes vienībai Dubulti 0102, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0501.

3. Noteikt zemes vienībai Dubulti 0102, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu) nekustamā īpašuma apgrūtinājumus:

3.1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7312030100);

3.2. vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (kods 7314020102);

3.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (kods 7312080101);

3.4. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (pludmales) teritorija (kods 7311010200);

3.5. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija (kods 7311010100);

3.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (kods 7312040200);

3.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (kods 7312080101);

3.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (kods 7312010101);

3.9. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (kods 7312050601);

3.10. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods 7312050201);

3.11. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (kods 7312080101);

3.12. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods 7311010300);

3.13. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods 7312010300).

4. Uzdot zemes vienības Dubulti 0102, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Apstiprināt zemes vienības Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1333 m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Dubulti 0102, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 1064 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 2397 m2, atbilstoši pielikumam.

6. Noteikt, ka zemes vienības Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0902.

7. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Kļavu ielā 1A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

7.1. vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (kods 7314020102);

7.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija (kods 7311010100);

7.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (kods 7312040200);

7.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (kods 7312050601);

7.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (kods 7312080101);

7.6. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods 7311010300);

7.7. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (pludmales) teritorija (kods 7311010200);

7.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods 7312050201);

7.9. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (kods 7312080101).

8. Uzdot zemes vienības Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

9. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF