Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 132

protokols Nr. 3, 27. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā,
darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobrī izdoto saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 457.1. un 457.5.apakšpunktu, saskaņā ar Domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.192 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2A” (turpmāk – Lēmums Nr.192) tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 1101 un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka tā derīguma termiņš ir divi gadi.

Domē 2016.gada 23.februārī ir saņemts detālplānojuma ierosinātāju un zemesgabala īpašnieku Vārds Uzvārds, kuru saskaņā ar pilnvaru pārstāv tās pilnvarotā pārstāve Vārds Uzvārds, un Vārds Uzvārds iesniegums ar lūgumu pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu. Detālplānojuma redakcija, kas Domes Attīstības un vides jautājumu komitejā iesniegta 2015.gadā, netika nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, jo Domes deputāti lūdza veikt precizējumus. Tiek izstrādāta precizēta detālplānojuma redakcija.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628) 103.punktu, detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu. Saskaņā ar minēto Noteikumu 144.punktu, uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošana dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā.

Konkrētajā gadījumā nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1101.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103.punktu, un saskaņā ar 2016.gada 2.marta Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1101, kas tika apstiprināts ar Lēmumu Nr.192, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs 2 gadus no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža.

2. Prasības darba uzdevumā detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1101, kuras izriet no Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, aizstāt ar Noteikumu Nr.628 regulējumu.

3. Papildināt darba uzdevuma detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1101, Jūrmalā, 7.sadaļu “Detālplānojuma izskatīšana” ar prasību “Projekta materiāli publiskajai apspriešanai digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam izvērtēt nepieciešamību saņemt jaunus institūciju nosacījumus detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1101.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanas detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1101, spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

6. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1101, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

7. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF